elev och lärare går och pratar i en skolkorridor

Viktigt ha med lärarna i arbetet med elevhälsa

”Hälsofrämjande” är en vag term och det finns oklarheter i vad lärarnas roll i arbetet är. Så sammanfattar en studie av praktiska elevhälsoplaner det hälsofrämjande arbetet i gymnasieskolor.

Skolor är viktiga platser för hälsofrämjande arbete och enligt Skolverket ska alla anställda i skolans värld arbeta för att främja hälsa. Ett problem är dock att termen ”hälsofrämjande” är vag och vad arbetet innebär i praktiken är ofta upp till skola och skolledning att bestämma.

– Att termen är svävande kan vara en fördel när man ska anpassa hälsofrämjande åtgärder på en enskild skola. Risken är dock att det hälsofrämjande arbetet blir så vagt att ingen tar ansvar för det eller förstår vad som ska göras.

Det säger Zofia Hammerin, doktorand i pedagogik med inriktning socialpedagogik. Tillsammans med professor Disa Bergnehr och docent Goran Basic har hon undersökt hur hälsofrämjande arbete och lärarnas roll tolkas i elevhälsoplaner i svenska gymnasieskolor.

– Vår studie visar att läraren generellt sett hamnar i skymundan i elevhälsoplanerna. Det kan leda till att lärarens arbete blir osynligt eller att lärarens ansvar att arbeta på ett hälsofrämjande sätt tas bort. Detta kan ses som en anledning till oro, eftersom det har visat sig att läraren är en viktig aktör för att främja elevernas hälsa, menar Disa Bergnehr.

Ovanligt att få en synlig roll

Det är ytterst ovanligt i det undersökta materialet att läraren får en synlig roll i elevhälsoplanerna. När så sker, kopplas lärarens roll till begreppen närvaro, ledning och stimulans, undervisning, samt relationsarbete. Dessa aktiviteter kan knappast ses som något annat än en del av lärarens normala arbetsbeskrivning, anser Goran Basic.

– Om beslutsfattare vill framhålla läraren som viktig i dokumenten, med hans/hennes kompetens och kunskap om eleverna, kan det ha en positiv inverkan på det praktiska elevhälsoarbetet och eventuellt elevernas hälsa. Vi rekommenderar att tydligt göra läraren till en deltagare, som tillsammans med personal inom elevhälsovård och skolledning kan arbeta för att skapa en hälsofrämjande lärandemiljö och skola.

– Faller lärarens ansvar i detta arbete inom det redan tilldelade uppdraget, är det varken kontroversiellt eller beroende av mer resurser. Snarare är det förenligt med lärarens yrkesidentitet och något som lärare kan relatera till positivt och villigt åta sig.

Mer information