Omfattande kampanj mot sexuella trakasserier

Linnéuniversitetet har nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Dela med dig anonymt om vad du varit med om!

Linnéuniversitetet bedriver ett aktivt arbete för att motverka sexuella eller andra trakasserier i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567). I detta webbformulär kan anställda och studenter dela med sig anonymt av erfarenheter och berättelser om sexuella trakasserier på Linnéuniversitetet utan att namnge berörd medarbetare eller student. Om anmälan behöver göras skickas den till registrator (se anmälan om diskriminering eller sexuella trakasserier).

Vad kan berättelser bidra till?

Berättelserna blir del i en kartläggning för att se om det förekommer/förekommit sexuella ofredanden, trakasserier och övergrepp på Linnéuniversitetet. Vi vänder oss till både studenter och anställda.

Vad kan berättelser handla om?

Berättelser kan handla om sexuellt ofredande, trakasserande eller utnyttjande i Linnéuniversitetets lokaler eller verksamhet (t ex i samband med undervisning, handledning, konferenser, forskningsaktiviteter, praktikplatser). Det kan vara något som hänt tidigare eller en aktuell händelse. Tänk på att inte ange personernas riktiga namn i berättelsen.

Vad händer sedan?

En begränsad arbetsgrupp tar del av alla berättelser. När de som anger att universitetet får använda berättelsen kan den komma att återberättas publikt (med eventuella ändringar för ytterligare anonymisering) för att synliggöra sexuella trakasserier och för att ta fram eventuella åtgärder för att förebygga framtida kränkningar.

Du är anonym och ingen historia är för liten eller för stor. Notera dock att berättelserna blir en allmän handling vilket innebär att medier och allmänheten kan begära att få läsa dem.

Dela med dig av din historia med detta webbformulär. Tack!

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Diskrimineringsombudsmannen definierar sexuella och andra trakasserier enligt följande:

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna (kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som är trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Stöd och råd vid sexuella trakasserier

Om du har utsatts för sexuella trakasserier kan det vara bra att prata med någon om dina upplevelser.

Student på Linnéuniversitetet

Som student på Linnéuniversitetet erbjuds du råd och stöd inom följande verksamheter:

Studentkåren Linnéstudenterna

Som student och doktorand kan du vända dig till Linnéstudenterna för att få råd och stöd i kontakterna med universitetet. Du kan be ditt studentombud om hjälp i att skriva din anmälan och som kan vara med dig i anmälningsprocessen. Studentombuden har tystnadsplikt och för inte vidare någon information, namn eller driver vidare ett ärende om inte studenten eller doktoranden själv önskar det.

Kalmar:
Jonathan Sjöblom
Student- och doktorandombud
Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 072-3180026
Besök: Nygatan 18 A Kalmar

Växjö:
Nicholas Pagden
Student-och doktorandombud
Mail: ombud@linnestudenterna.se
Telefon: 070-4819957
Besök: Tuvanäsvägen 12 Växjö

Studenthälsan

Studenthälsan finns både i Kalmar och i Växjö för dig som är student vid Linnéuniversitetet. De arbetar förebyggande med livsstilsfrågor och erbjuder samtalsstöd. I Kalmar finns de på andra våningen i hus Falken, Nygatan 18, mittemot Universitetsbiblioteket. I Växjö finns de i huvudbyggnaden, hus H. Kontaktuppgifter finns på lnu.se/studenthalsan.

Koordinator för lika villkor

Du kan höra av dig till koordinator för lika villkor om du har tankar kring att göra en anmälan, om du vill ha stöd i din anmälan och om du har andra frågor kring trakasserier eller sexuella trakasserier. Kom dock ihåg att det inte går att vara anonym i din anmälan.

Medarbetare på Linnéuniversitetet

Som medarbetare på Linnéuniversitetet finns döljande stödfunktioner att tillgå:

Fackorganisation

Som medarbetare kan du be din fackförening om stöd i en diskrimineringstvist där de kan företräda sina medlemmar. Hos dem kan du be om råd och stöd.

Företagshälsovården

Alla beställningar av tjänster från företagshälsovården, Avonova, går genom HR-avdelningen, som har ett övergripande samordningsansvar när det gäller universitetets resurser till företagshälsovård och andra externa insatser i sammanhanget. De enskilda anställda har dock möjlighet att själva ta kontakt med Avonova för ett samtal hos företagssköterska.

Anställda kan kontakta företagssköterska enligt nedan:

Växjö:
Pauline Kijlstra
Telefon: 0470-52 02 58

Kalmar:
Monika Nylund
Telefon: 070 – 862 20 51

Koordinator för lika villkor

Du kan höra av dig till Koordinator för lika villkor om du har tankar kring att göra en anmälan, om du vill ha stöd i din anmälan och om du har andra frågor kring trakasserier eller sexuella trakasserier. Kom dock ihåg att det inte går att vara anonym i din anmälan.

Skyddsombud

Du kan få råd och stöd av ditt skyddsombud

Stöd utanför Linnéuniversitetets verksamhet

Om du vill söka stöd och råd utanför Linnéuniversitetets verksamhet finns det flera organisationer som du kan kontakta.

 • Kvinnojouren i Kalmar – 0480-191 55
 • Kvinnojouren Blenda i Växjö – 0470-488 08
 • Terrafem erbjuder kvinnor stöd via jourtelefon. Samtalet är gratis och du kan vara anonym. Journummer: 020- 52 10 10.
 • Kvinnofridlinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Deras telefon är öppen dygnet runt och nås på nummer 020-50 50 50.
 • Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd till människor i kris. Telefon 0771-22 00 60
 • Jourhavande medmänniska är en telefonlinje du kan ringa till på natten. Telefon 08-702 16 80

Om du känner dig orolig över att du utsätter andra för sexuella övergrepp:

 • Preventell är en organisation till för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd att du kan göra dig själv eller andra illa. Telefon 020-66 77 88

Anmälan om sexuella trakasserier

Om du känner dig diskriminerad eller sexuellt trakasserad som student på Linnéuniversitetet ska du göra en anmälan. Anmälan kan inte göras anonymt för att parter och vittnen ska kunna höras.

Hur anmäler jag?

Anmälan om diskriminering eller sexuella trakasserier som inträffat på Linnéuniversitetet kan göras enligt följande alternativ:

Registrator

En anmälan lämnas eller skickas till registrator vid Linnéuniversitetet som e-post, registrator@lnu.se, eller post till Registrator, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö.

Muntlig anmälan

Muntlig anmälan kan även göras till koordinator för lika villkor, Emma Ebintra, tel. 072-716 78 07. Information om anmälan ges av koordinator för lika villkor.

Anmälan till Linnéuniversitetet ska innehålla:

 • en redogörelse över vad som inträffat
 • när händelsen ägt rum
 • namn på den som utsatts och dennes institution/avdelning
 • namn på den som anmäls och dennes institution/avdelning
 • eventuella vittnen till händelsen

Både den som blivit utsatt för någon form av diskriminering och en annan person som observerat missförhållanden kan göra en anmälan. Anmälan kan dock inte göras anonymt, detta för att parter och vittnen ska kunna höras.

Utredning

Efter att anmälan kommit in utförs en utredning av den utredare som chefen på universitetsledningens kansli utsett. Utredaren informerar berörda om de stödfunktioner som finns. Utredningen resulterar i en skriftlig redovisning.

Slutsatser och resultat

Resultatet från utredningen kan komma med tre slutsatser:

 • Att diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier inte påvisats och att ärendet kan avslutas utan vidare åtgärder.
 • Att diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier inte har påvisats, men däremot andra typer av missförhållanden eller problem, som kräver särskild uppmärksamhet.
 • Att det förekommit diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier

Beslut och åtgärder

Beslut i ärendet tas av dekan när anställd misstänks ha diskriminerat student och universitetsdirektör tar beslut gällande misstänkt diskriminering riktad mot anställd.

Åtgärder kan vara av generell eller specifik karaktär. Det kan handla om fortbildning för personal eller att informera studenter om de regler som gäller.

Specifika åtgärder riktade mot den som utsatt någon för diskriminering innebär att ärendet hänskjuts till disciplinnämnd, när det gäller student. Disciplinnämnden kan besluta om varning eller avstängning av student.

För anställd personal kan personalansvarsnämnden besluta om varning, löneavdrag eller uppsägning.