skog

Kampradstiftelsen ger 12,6 miljoner kronor till forskning om Huseby bruk och energiförsörjning på landsbygden

Två projekt får finansiering från Familjen Kamprads stiftelse. Det ena handlar om Huseby bruk och konsekvenserna av det industriella skogsbrukets införande på 1800-talet. Det andra handlar om hållbar energiförsörjning och livsmedelsproduktion på landsbygden.

Projekt: “Vändpunkter. Entreprenörskapets villkor i Småland över 100 år”


Projektledare: Gunnel Cederlöf, professor i historia
Beviljade medel: 7 miljoner kronor
Period: 2024-2027

Samverkan mellan Linnéuniversitetet och Huseby Bruk AB

Projektet är en fortsättning på projektet “Huseby i världen” (2016–2019). Det handlade om godsägaren Joseph Stephens, som tack vare en framgångsrik karriär som kontraktor på järnvägsbygget i det koloniala Indien kunde köpa Huseby Bruk i Småland under den ekonomiska krisen på 1800-talet. Projektet kunde visa hur Husebys och Smålands industriella utveckling var beroende av globala förändringar och det brittiska imperiets expansion.

I det nya projektet "Vändpunkter" står skogen och globala relationer i centrum. Det tar fasta på de genomgripande förändringarna som drevs fram när globalt kapital och industriell användning av skogen tog fart efter hungeråren på 1860-talet. Projektet ska resultera i djupare kunskap om den ekonomiska vändningen i Småland och dess konsekvenser för landskap, klimat och samhälle över lång tid. Det handlar till exempel om läckage av kol från torrlagda mossar och de täta granskogarnas låga biodiversitet.

– Vetenskaplig kunskap är en förutsättning för att samhället ska kunna hantera klimatkrisens konsekvenser. De senaste 150 årens industrialisering har påverkat naturen och klimatet och den har orsakat stora landskapsförändringar i Småland när timmer gick på export och skogarna dikades ur. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkade samhällena och barn och unga behöver se sin egen förmåga att bidra till positiva förändringar – de behöver hopp, säger Gunnel Cederlöf.Forskningsresultaten kommer att presenteras för allmänheten på Huseby bruk genom medborgarforskning, en utveckling av den permanenta utställningen på Huseby och samarbete med ett gods med en liknande historia i Storbritannien. 

Projekt: “Optimering för hållbar energiförsörjning och livsmedelsproduktion på landsbygden”

Projektledare: Karl-Olof Lindahl, professor i matematik
Beviljade medel: 5,6 miljoner kronor
Period: 2024-2027

Projektet handlar om energieffektivisering och att realisera den potential som lantbruk har att vara självförsörjande på energi. Inom jord- och skogsbruk finns stora möjligheter till förnybar energiproduktion från exempelvis sol, vind och biogas. Inom projektet skapar vi lösningar för hur energisystem på lantbruk kan optimeras.

– Projektet svarar mot flera behov som ökad konkurrenskraft för lantbruk, tryggad livsmedelsproduktion, krisberedskap, minskad klimatpåverkan från jordbrukssektorn och balansering av elmarknaden, säger Karl-Olof Lindahl, projektledare.

Resultaten från projektet kommer att kunna användas för optimal styrning av energisystem på lantbruk, och som underlag för investeringsbeslut i samband med uppgradering och utveckling av energisystem. Delresultat kommer även att användas i undervisning på civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik.