Universitetskajen

Universitetskajen – ett stadsintegrerat universitetet

Ett stadsintegrerat universitet bidrar till en levande stadskärna. Människor med olika bakgrund, erfarenhet och förutsättningar är välkomna och mycket värdefulla för Linnéuniversitetes verksamhet.

Universitetsområdet kommer att erbjuda mötesplatser såsom kaffeér, butiker och restauranger som är tillgängliga och välkomnande för både kalmarbor och besökare.

Med en samlad och synlig placering i Kalmar blir spännande och oväntade möten möjliga. Möten mellan forskare, studenter, näringsliv och offentlig verksamhet. Dessa möten kan leda till att nyskapande, kreativa och entreprenöriella idéer föds. Dessa idéer bidrar till utveckling så väl regionalt som nationellt och internationellt.

Om du vill boka tid för studiebesök kontaktar du Skanska per e-post eller via telefon 010-449 4166. Följ gärna arbetet löpande genom Skanskas byggblogg.

Kalmar kommuns hemsida hittar du också mycket information, handlingar och utredningsmaterial.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta vårt infocenter info@lnu.se eller via telefon 0772-28 80 00.

Projektorganisation

Styrgrupp

Bo Bergbäck, ordförande/kontaktperson och vicerektor
Per Brolin, universitetsdirektör
Dekaner/prodekaner eller utsedda ersättare från samtliga fakulteter
Ingrid Persson, kommunikationschef
Marit Persson, Linnéstudenterna

Övriga
Christel Olsson, huvudprojektledare (föredragande)
Karin Lundhgren, administrativ kvalitetssamordnare (sekreterare)

Referensgrupp

Antonio Barberini, ST, OFR/S
Monika Borgö, OFR/S (Lärarförbundet)
Maria Bergström, SACO-S
Fredrik Hjort, suppleant, SACO-S
Margaretha Bjerker, huvudskyddsombud

Kvalitetsstaben

Christel Olsson, projektledare
Torbjörn Söder, kvalitetsansvarig ekonomi
Karin Lundhgren, kvalitetsansvarig administration
Ted Durdel, kvalitetsansvarig kommunikation
Margaretha Bjerker, huvudskyddsombud

Tidplan

Tidplanen nedan är den som Linnéuniversitetet arbetar efter för tillfället. Den kan komma att ändras allt eftersom projektet utvecklas.

2016

  • Början av året – Byggstart etapp 1.

2018

  • Hösten – byggstart etapp 2 och 3.
  • Etapp 1 delvis klar, första inflyttning under höstterminen.

2019

  • Inflyttning etapp 1, inflyttning vårterminen.
  • Etapp 2 klar, inflyttning preliminärt höstterminen.

2020

  • Etapp 3 klar, inflyttning preliminärt höstterminen.
Byggetapper

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Projektet tar avstamp utifrån tre dimensionerna inom hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt stödjer varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.
Det innebär bland annat att man tar hänsyn till de lokala naturförutsättningarna och skapar hållbara byggnader och miljöer med optimala lösningar. Miljöerna ska vara moderna och främja delaktighet människor emellan, dessutom ska de vara ekonomiskt hållbara ur ett livscykelperspektiv där man tar hänsyn till både energieffektivisering och resursanvändning. Fastighetsägarna har för avsikt att LEED-certifiera byggnaderna när dessa är färdigställda.

Projektets bakgrund

Redan 2008 började planerna på ett stadsintegrerat universitet i Kalmar att ta form. Det var 1,5 år innan Högskolan i Kalmar gick samman med Växjö universitet och bildade Linnéuniversitetet. Projektet kom då att gå under namnet Seaside Campus och hade ledorden stadsnära, kommunikationsnära och sjönära.

Projektnamnet har bytts ut till Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar, men ledorden finns kvar.

Anledningen till att Linnéuniversitetet har önskemål om att få sina lokaler mer samlade än idag är att man ser att samordningsvinster kan göras genom ett effektivare utnyttjande av lokalerna. En mer samlad placering av lokalerna förenklar möten över institutions- och fakultetsgränserna, vilket gynnar såväl forskning som utbildning. Linnéuniversitetet vill erbjuda bra, moderna, ändamålsenliga och tillgängliga lokaler vilket nya byggnader skulle kunna tillgodose på ett bättre sätt en dagens lokaler. Dessutom kan det finnas miljömässiga vinster att göra genom att bygga nya, moderna och energieffektiva byggnader.

Linnéuniversitetets lokaler i Växjö är lokaliserade till ett campus utanför staden medan man i Kalmar i stället vill skapa ett universitet som är väl integrerat med staden. På så sätt bidrar universitetet till en levande stadskärna som både gynnar Kalmars invånare och besökare.
Det är också viktigt att universitetet ligger nära tågstationen. Universitetets personal reser mycket mellan Kalmar och Växjö och då främst med tåg i enlighet med Linnéuniversitetets policy om hållbar utveckling. Även studenter och gästlärare reser mycket och med närheten till tågstationen blir det naturligt att välja det mest miljövänliga färdsättet.

Linnéuniversitetet vill också dra fördel av Kalmars placering vid kusten, till exempel när det gäller studentrekrytering. Den student som står och väger mellan två utbildningsorter i slutänden kanske väljer den med vackrast studiemiljö, men också som en koppling till en del av den marina forskning som bedrivs vid lärosätet och som tillhör toppskiktet i världen.

Under årens gång har man tittat på ett antal olika tänkbara placeringar av Linnéuniversitetet i Kalmar inklusive de platser där det ligger idag. Flera av dem uppfyller inte de krav och önskemål som Linnéuniversitetet och Kalmar kommun har. En lokalisering till Malmen utreddes ännu en gång och förslag att komplettera norra respektive södra Malmen med nya byggnader och med hamnen togs fram. Norra Malmen föll på att det skulle bli väldigt svårt att få området med stora byggnader och avsaknad av gaturum att kännas stadsnära. Södra Malmen föll sedan för att ombyggnadskostnaderna skulle bli höga, och vi skulle ändå inte få optimala lokaler. Dessutom uppfylldes inte kravet "sjönära". I april 2011 fattade Kalmars kommunfullmäktige beslutet att vidare utreda förutsättningarna för en placering av Linnéuniversitetet till Fredriksskans och Ölandshamnen. I juni 2011 fattade Linnéuniversitetets styrelse samma beslut och utredningen kunde starta. I november 2015 togs de sista besluten för placeringen av de nya lokalerna i Ölandshamnen och det första spadtaget togs i januari 2016.

Kajen
1 5