Universitetskajen

Universitetskajen-ett stadsintegrerat universitetet

Med en samlad och synlig placering i Kalmar blir spännande och oväntade möten möjliga. Möten mellan forskare, studenter, näringsliv och offentlig verksamhet. Dessa möten kan leda till att nyskapande, kreativa och entreprenöriella idéer föds. Dessa idéer bidrar till utveckling så väl regionalt som nationellt och internationellt.

Ett stadsintegrerat universitet bidrar till en levande stadskärna. Människor med olika bakgrund, erfarenhet och förutsättningar är välkomna och mycket värdefulla för Linnéuniversitetes verksamhet.

Universitetsområdet kommer att erbjuda mötesplatser såsom kaffeér, butiker och restauranger som är tillgängliga och välkomnande för både kalmarbor och besökare.

Om du vill boka tid för studiebesök är du välkommen att kontakta vårt infocenter info@lnu.se eller via telefon 0772-28 80 00.

Kalmar kommuns hemsida hittar du också mycket information, handlingar och utredningsmaterial. Följ gärna arbetet löpande genom Skanskas blogg http://universitetskajenblogg.skanska.se

Projektorganisation

Styrgrupp

Bo Bergbäck, ordförande/kontaktperson och vicerektor
Per Brolin, universitetsdirektör
Dekaner/prodekaner eller utsedda ersättare från samtliga fakulteter
Ingrid Persson, kommunikationschef
Marit Persson, Linnéstudenterna

Övriga
Christel Olsson, huvudprojektledare (föredragande)
Karin Lundhgren, administrativ kvalitetssamordnare (sekreterare)

Referensgrupp

Antonio Barberini, ST, OFR/S
Monika Borgö, OFR/S (Lärarförbundet)
Maria Bergström, SACO-S
Fredrik Hjort, suppleant, SACO-S
Margaretha Bjerker, huvudskyddsombud

Kvalitetsstaben

Christel Olsson, projektledare
Torbjörn Söder, kvalitetsansvarig ekonomi
Karin Lundhgren, kvalitetsansvarig administration
Åsa Dahlin, kvalitetsansvarig kommunikation
Margaretha Bjerker, huvudskyddsombud

 

Delprojekt

Delprojekt: Lnu-andan i den inre och yttre miljön på Universitetskajen

En grupp med representanter från universitetes olika delar arbetar med detta delprojekt. Syftet är att under hela processen med att färdigställa byggnaderna på Universitetskajen bistå projektledning, arbetsgrupper, projektörer m.fl. med underlag och andra former av stöd för att säkerställa att profilering och visualisering av Lnu-andan genomsyrar projektet och att projektet i övrigt följer de styrdokument som på olika sätt har bäring på utformningen av den fysiska miljön.

Projektgruppen ska även utgöra remissinstans för skissförslag samt utgöra referensgrupp för den konstnärliga utsmyckningen och bistå styrgruppen i utvecklingen av namnförslag på byggnader, lärosalar etc. utifrån beslutat koncept.

Projektet har ett särskilt ansvar att samråda kring utformningen av miljön kring Infocenter i portalbyggnaden med avseende på att miljön i många fall blir det första fysiska mötet med Linnéuniversitetet.

Delprojekt: Inredning

Mono arkitekter AB är upphandlade som inredningsarkitekter gällande lös inredning för hela Universitetskajen. Deras uppdrag är uppdelat i två skeden, programhandlingsskede och systemhandlingsskede.

Programhandlingsskedet innebär bland annat att

- Rumsfunktionsprogram (RFP) kommer att bearbetas under programhandlingsskedet.
- Under programhandlingsskedet skall konsulten vidare gå igenom förutsättningarna och omsätta RFP i rumsskisser.
- Vidare skall möblerbarheten av rum och ytor testas och olika alternativ belysas.
- Resultatet skall redovisas i form av programhandlingar. Dessa utgör underlag för en kostnadsbedömning.
- Programhandlingarna kommer att remissbehandlas och skall därefter justeras.

Programhandlingsskedet pågår för etapp1 och 2 under våren 2016 och det finns arbetsgrupper som medverkar för de olika kategorierna formella lärmiljöer, informella lärmiljöer, arbetsplatslösningar och speciallokaler. För etapp 3 kommer detta skede först hösten/vintern 2016/2017.

Gällande lärmiljöer sker även samordning med inplacering av AV-utrustning i samarbete med IT-avdelningen.

Systemhandlingsskedet innebär bland annat att

- Systemhandlingsskedet innebär för konsulten att alla utrymmen skall bearbetas och möbleras, samt att mängdförteckning skall upprättas.
- Systemhandlingarna skall diskuteras och förankras i olika arbetsgrupper mm.
- Handlingarna utgör underlag för upphandling.

Systemhandlingsskedet skall för etapp 1 och 2 vara klart i april 2017 och för etapp 3 preliminärt i april 2019.

Tidplan

Tidplanen nedan är den som Linnéuniversitetet arbetar efter för tillfället. Den kan komma att ändras allt eftersom projektet utvecklas.

2016

 • Början av året – Byggstart etapp 1

2018

 • Början av hösten – byggstart etapp 2 och 3 
 • Etapp 1 klar, inflyttning inför höstterminen 2018

2019

 • Etapp 2 klar, inflyttning inför höstterminen 2019

2020

 • Etapp 3 klar, inflyttning inför höstterminen 2020
Byggetapper

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ansvarsfull lokalisering och hänsyn till lokala naturförutsättningar

 • Central placering medför att man nyttjar stadens befintliga strukturer och täthet
 • Placeringen skall bidra till att utveckla en attraktiv stads- och kulturmiljö i området samt stads- och kulturlivet i staden
 • Planeringen av området har tagit hänsyn till närhet till intilliggande byggnader, miljöer och verksamheter
 • Placering av byggnaderna med hänsyn till solinstrålning, vindförhållande mm
 • Attraktiv utbildningsmiljö som välkomnar en bredare allmänhet och miljöerna skall upplevas som levande och trygga
 • Andelen hårdgjord yta minimeras

Prioritera närnatur, gröna ytor och biologisk mångfald

 • Utemiljön innehåller både svala och trivsamma miljöer varma dagar samt utrymme för uteserveringar
 • Utemiljön uppmuntrar till rekreation, odling och fysisk träning
 • Gröna tak och gröna gårdar
 • Växtval anknyter till befintlig växtstruktur och material i omkringliggande parker
 • Restauratörer på Universitetskajen kan använda egenodlade kryddor och rotfrukter

Producera mervärde genom att accentuera blå ytor

 • Blå ytor utomhus och inomhus binds samman visuellt med att ytor inomhus får fortsätta till de öppna blå ytor som skapas genom dagvatten, Kalmarsund och kontakt med himlen på utsidan
 • Nära förhållande mellan ute och inne genom intressanta utblickar

Skapa hållbara byggnader och miljöer med optimala tekniska lösningar

 • Nybyggnationen i nivå med svensk definition av passivhus
 • Flera mindre ventilationssystem för optimal styrning
 • Intelligent styrning av värmesystem
 • Frikyla från Kalmarsund
 • Solceller
 • Materialval (Helhetsbedömning A eller B i Sunda Hus gäller)
 • Infiltration dagvatten
 • 20-årsregn dimensionerande för dagvattensystem
 • Regnvatten för toalettspolning testas
 • Bygghöjd 2,65 m över dagens havsvattennivå
 • Intelligent styrning av värmesystem

Minimera avfall och skapa effektiv avfallshantering

 • Minimera avfall under byggprocessen
 • Hantera avfall under drifttiden

Gynna miljövänliga, effektiva och säkra transport- och kommunikationsmöjligheter

 • Teknologi för minskat resande
 • Flexibla utbildningslokaler
 • Premiera gång och cykel
 • Logistik transporter inom området
 • Parkeringsplatser (p-platser för elfordon närmare målpunkter, motorvärmare för Lnu:s tjänstebilar)

Social hållbarhet

 • Tillgängliga och trygga miljöer
 • Miljöerna skall främja social sammanhållning, delaktighet och upplevelse
 • Många olika slags mötesplatser
 • Attraktiva miljöer med estetiska oh arkitektoniska värden både interiört och exteriört
 • Arbetsmiljöer ska vara moderna, ljusa och ha bra klimat samt stödjas av tekniska hjälpmedel

Ekonomisk hållbarhet

 • Nybyggnationen ekonomiskt hållbara ur ett livscykelperspektiv
 • Energieffektivisering
 • Resursanvändning både under byggnadsfas och användningsfas
 • Samlade lokaler ger ekonomiska fördelar
 • Generalitet och flexibilitet innebär att anpassningar kan ske efter förändringar i verksamhet utan att förlora ändamålsenligheten
 • Byggnadens stomme lång livslängd

Projektets bakgrund

Redan 2008 började planerna på ett stadsintegrerat universitet i Kalmar att ta form. Det var 1,5 år innan Högskolan i Kalmar gick samman med Växjö universitet och bildade Linnéuniversitetet. Projektet kom då att gå under namnet Seaside Campus och hade ledorden stadsnära, kommunikationsnära och sjönära.

Projektnamnet har bytts ut till Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar, men ledorden finns kvar.

Anledningen till att Linnéuniversitetet har önskemål om att få sina lokaler mer samlade än idag är att man ser att samordningsvinster kan göras genom ett effektivare utnyttjande av lokalerna. En mer samlad placering av lokalerna förenklar möten över institutions- och fakultetsgränserna, vilket gynnar såväl forskning som utbildning. Linnéuniversitetet vill erbjuda bra, moderna, ändamålsenliga och tillgängliga lokaler vilket nya byggnader skulle kunna tillgodose på ett bättre sätt en dagens lokaler. Dessutom kan det finnas miljömässiga vinster att göra genom att bygga nya, moderna och energieffektiva byggnader.

Linnéuniversitetets lokaler i Växjö är lokaliserade till ett campus utanför staden medan man i Kalmar i stället vill skapa ett universitet som är väl integrerat med staden. På så sätt bidrar universitetet till en levande stadskärna som både gynnar Kalmars invånare och besökare.
Det är också viktigt att universitetet ligger nära tågstationen. Universitetets personal reser mycket mellan Kalmar och Växjö och då främst med tåg i enlighet med Linnéuniversitetets policy om hållbar utveckling. Även studenter och gästlärare reser mycket och med närheten till tågstationen blir det naturligt att välja det mest miljövänliga färdsättet.

Linnéuniversitetet vill också dra fördel av Kalmars placering vid kusten, till exempel när det gäller studentrekrytering. Den student som står och väger mellan två utbildningsorter i slutänden kanske väljer den med vackrast studiemiljö, men också som en koppling till en del av den marina forskning som bedrivs vid lärosätet och som tillhör toppskiktet i världen.

Under årens gång har man tittat på ett antal olika tänkbara placeringar av Linnéuniversitetet i Kalmar inklusive de platser där det ligger idag. Flera av dem uppfyller inte de krav och önskemål som Linnéuniversitetet och Kalmar kommun har. En lokalisering till Malmen utreddes ännu en gång och förslag att komplettera norra respektive södra Malmen med nya byggnader och med hamnen togs fram. Norra Malmen föll på att det skulle bli väldigt svårt att få området med stora byggnader och avsaknad av gaturum att kännas stadsnära. Södra Malmen föll sedan för att ombyggnadskostnaderna skulle bli höga, och vi skulle ändå inte få optimala lokaler. Dessutom uppfylldes inte kravet "sjönära". Den 26 april 2011 fattade Kalmars kommunfullmäktige beslutet att vidare utreda förutsättningarna för en placering av Linnéuniversitetet till Fredriksskans och Ölandshamnen. Den 10 juni 2011 fattade Linnéuniversitetets styrelse samma beslut och utredningen kunde starta.