Solceller på ett hustak

Ett hållbart universitet

Som universitet har vi en viktig roll i det gemensamma arbetet för en hållbar framtid. Genom vår forskning, våra utbildningar och genom att själva leva som vi lär skapar vi ett hållbart universitet – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Vår vision 

Universitetets vision är "Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling" vilket konkretiseras genom fem mål som beskriver vad universitetet ska ha uppnått under perioden 2021-2025.

Ett av målen handlar om hur Linnéuniversitetet bidrar med kunskapsbaserade lösningar på globala samhällsutmaningar genom ett systematiskt och synliggjort hållbarhetsarbete i alla delar av verksamheten.

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar perspektiv såsom:

 • miljö
 • klimat
 • jämställdhet
 • lika villkor
 • arbetsmiljö
 • internationalisering

Universitetets största möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och göra skillnad på hållbarhetsområdet är genom utbildning och forskning. 

Så här arbetar vi 

Hållbarhetsarbetet pågår i alla delar av universitetet, både inom akademin och i förvaltningen. Det övergripande arbetet koordineras från universitetsledningens kansli, genom koordinatorer för hållbar utveckling och lika villkor.

Arbetet utgår från Linnéuniversitetets vision 2030 och målsättning 2025 samt Agenda 2030.

Hållbarhetspolicy (PDF)

Hållbarhetsmål och handlingsplan (PDF)

Studentprojekt inom hållbarhet

Linnéuniversitetet utlyser medel för studenter vid Linnéuniversitetet som vill genomföra projekt inom hållbarhet. Linnéuniversitetet vill med detta ta tillvara på studenters engagemang, intresse och kunskaper kringhållbarhetsfrågor men även åstadkomma ett lärande för hållbar utveckling som sträcker sig utanför den ordinarie utbildningen. Studentprojekten är en del av universitetets övergripande arbete med hållbarhet och förhoppningen är att projekten, i stort eller smått, ska vara bidrag i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Många olika slags projektidéer är möjliga, både vad gäller innehåll och form. Det kan röra sig om en bokcirkel, en informationskampanj, en klädbytardag, ett odlingsprojekt, en utställning, en filmvisning, en öppen föreläsning eller någonting helt annat som på något sätt berör hållbarhet och där detta kan motiveras.

 

Minsta möjliga klimatpåverkan

Som organisation vill vi vara ett föredöme genom att minska våra egna utsläpp av växthusgaser. Därför har vi tillsammans med andra universitet och högskolor skrivit på ett nationellt klimatramverk. Det innebär att vi åtar oss att bidra till att samhället ska nå uppsatta mål och att vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med nationella och internationella överenskommelser.

En person på en perong

Exempel på åtgärder för att minska klimatpåverkan:

 • Vi har bra stöd och arbetssätt för digitala möten och distansundervisning för att minska klimatpåverkan från resor.

 • Våra medarbetare åker alltid tåg på resor mellan Kalmar och Växjö.

 • För att främja hållbara resor till och från Kalmar driver vi, tillsammans med Kalmar kommun, EU-projektet ”Hållbara resval Kalmar”. Läs mer om projektet på webbplatsen Hållbara resval

 • För att minska klimatpåverkan från resor i Kronoberg deltar vi i EU-projektet ”Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg”.

 • När vi bokar hyrbilar och taxi väljer vi alltid miljöbil.

 • Många av våra egna transportfordon drivs med biogas.

Läs mer om Klimatramverket (PDF)

Forskning inom hållbarhet

På våra fakulteter finns en bred forskning inom många olika ämnen. Många forskare och forskargrupper arbetar för att möta de framtida samhällsutmaningar som vi står inför. Här presenterar vi ett urval av vår forskning. 

Läs mer om forskningen för ett friskare Östersjön. 
Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems

Läs mer om projektet Algoland som jobbar med biologiska lösningar för att rena luft och vatten. Forskningsprojektet Algoland

Elin bedriver forskning för ett hållbart hav

Elin Lindehoff
Elin är en av forskarna som undersöker hur mikroalger kan minska övergödning i Östersjön.

Utbildningar inom hållbarhet

Här ger vi tips på program inom olika områden som anknyter till de globala hållbarhetsmålen. Våra program finns både på grund- och avancrad nivå. 

Läs mer om hur Design + Change är en unik kombination av konstnärlig gestaltning och hållbarhet
De viktigaste frågorna idag och i framtiden handlar om hållbarhet – att skapa en värld som är bra för både människor och natur, lokalt och globalt.

Hälsovetenskap, masterprogram
Ett internationellt program som tar både individens och planetens hälsa på allvar.

Utbildning turism & hållbar utveckling  
Som en globalt ledande ekonomisk bransch har turismbranchen ansvar för planetens begränsningar. Det internationella programmet turism och hållbarhet ger dig insikter i de enorma utmaningar som turismens utveckling och världen står inför.

"Hållbarhet handlar om att se till att vår planet kan läka och fortsätta att stödja mänskligheten"

Maria framför Kalmar slott
Efter 17 år som barnmorska valde Maria att läsa hälsovetenskap för att jobba vidare med kvinnohälsa i ett globalt perspektiv.

Kunskapsmiljöer 

svart tavla med fyra vita pilar som pekar uppåt och en gul pil som pekar uppåt och till höger
På Linnéuniversitetet har vi samlat framstående forskning, utbildning och samverkan i något som vi kallar kunskapsmiljöer. Våra kunskapsmiljöer är tvärvetenskapliga för att sätta kunskap i rörelse över ämnesgränserna och ta ett mångsidigt grepp om morgondagens samhällsutmaningar. Om kunskapsmiljöerna

Så jobbar vi

 

Förutom arbetet som görs för en hållbar framtid inom utbildning och forskning vill vi också leva som vi lär!

 • All energi som används i våra lokaler är från förnyelsebara källor.

 • Vi erbjuder vår personal utbildningar för ökad kunskap inom hållbarhetsområdet. Till exempel så vi kan bli HBTQ-diplomerade. 

 • Vi har egen solenergiproduktion på universitetets tak.

 • Vi har gröna tak på universitetsbyggnader i Kalmar för främjande av biologisk mångfald.

 • Vi har miljöstationer för källsortering i alla våra byggnader.

 • Våra toaletter och duschar är könsneutrala.

 • Allt vårt matavfall omvandlar vi så det blir till biogas. 

 • Vi erbjuder våra lärare kursen ”Lärande för hållbar utveckling” för att öka integrering av hållbar utveckling i våra utbildningar.