studenter i hus vita. Fotade uppifrån.

Ett hållbart universitet

På Linnéuniversitetet tror vi att vi bäst bidrar till lösningar av samhällsutmaningarna inom hållbarhet genom att verka via vår forskning, utbildning och samverkan. Vi tar avstamp i vår Vision och hållbarhetspolicy och tar stöd i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 för att tillsammans försöka skapa ett hållbart universitet – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Vad betyder arbetet med hållbarhet på Linnéuniversitetet?

Linnéuniversitetets hållbarhetspolicy lyfter fram att universitetet har en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart och rättvist samhälle och vi därför har ett stort ansvar. Linnéuniversitetet kan bidra till detta på olika sätt.

Vi bidrar genom att följa det uppdrag som kommer från högskolelagens krav om att lärosätena genom sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling, att jämställdhet alltid ska iakttas och vikten av en ömsesidig samverkan med det omgivande samhället. Vi vill att hållbarhet i bred bemärkelse integreras i strukturer och kulturer i hela Linnéuniversitetets verksamhet. Det betyder att vi genom att se hållbarhet gränsöverskridande, utnyttja den variation av kompetenser som finns, ska verka för att medvetandegöra krav, förväntningar och behov inom hållbarhetsområdet genom utbildningen, forskningen och genom våra arbetssätt.

Linnéuniversitetet ska vara ett föredöme som en hållbar studie- och arbetsplats; i möten mellan människor, i våra tillgänglighetsanpassade fysiska och digitala miljöer, i vårt resursanvändande och i vårt klimat- och jämställdhetsarbete.

Vi vill vara ett universitet som tar ansvar för framtiden!

Linnéuniversitetets vision "Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling" sträcker sig fram till 2030. Den är därför nedbruten i fem mål som beskriver vad universitetet ska ha uppnått under perioden 2021-2025. Ett av dessa mål handlar om hur Linnéuniversitetet bidrar med kunskapsbaserade lösningar på globala samhällsutmaningar genom ett systematiskt och synliggjort hållbarhetsarbete i alla delar av verksamheten.

Linnéuniversitetets hållbarhetsarbete inkluderar följande perspektiv; miljö/klimat, jämställdhet/lika villkor, arbetsmiljö och internationalisering.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan som FN:s medlemsstater antog 2015. Den består av 17 mål, Sustainable Development Goals (SDG), som syftar till att skapa omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Målen är integrerade och odelbara och omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

Linnéuniversitetet ser de 17 målen i Agenda 2030 som en karta som innefattar de olika delarna av universitetets arbete med hållbarhet. Genom vår verksamhet som lärosäte, genom forskningen och det egna arbetet med att uppnå interna ambitioner arbetar vi mot att nå målen i Agenda2030.

Läs rapporten Sustainable Development Goals Report 2022 med exempel på utbildning, forskning och samverkan kopplat till målen i agenda 2030.

Linnéuniversitetet bidrar i klimatomställningen

Världen befinner sig i ett klimatnödläge, vilket understryks i FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport. Världssamfundet konstaterar att de närmast kommande åren är kritiska för att begränsa klimatförändringarna och undvika de värsta konsekvenserna. Därför är de kommande åren avgörande för mänsklighetens framtid. FN:s miljöprogram UNEP konstaterade 2022 att endast en total omställning av våra ekonomier och samhällen kan rädda oss från en accelererande klimatkatastrof.

Universitetens roll i omställningen är central. Vi utbildar dagens och framtidens medborgare och beslutsfattare samt skapar kunskaper genom vår forskning.
Linnéuniversitetet har därför beslutat om en klimathandlingsplan 2023-2025 där aktiviteter och åtgärder påverkar genom utbildning, forskning och samverkan och genom att med vetenskaplig grund ta ansvar för att minska den negativa klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Linnéuniversitetet har två övergripande mål gällandeminskning av koldioxidutsläpp, som bägge utgår från 2019 års nivåer

  • att fram till 2025 minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 50 % per årsarbetskraft
  • att till 2030 minska det totala koldioxidutsläppet med 50 % per årsarbetskraft

Klimathandlingsplan 2023-2025

Linnéuniversitetets klimathandlingsplan 2023–2025 

Minsta möjliga miljöpåverkan

Hållbarhetsarbetet pågår i alla delar av universitetet och utgår från Linnéuniversitetets vision 2030 och målsättning 2025 samt Agenda 2030. På Linnéuniversitetet finns en Hållbarhetspolicy (PDF) och Hållbarhetsmål och handlingsplan (PDF)

Klimatramverk

Som organisation vill vi vara ett föredöme genom att minska våra egna utsläpp av växthusgaser. Därför har vi tillsammans med andra universitet och högskolor skrivit på ett nationellt klimatramverk. Det innebär att vi åtar oss att bidra till att samhället ska nå uppsatta mål och att vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med nationella och internationella överenskommelser.

Hållbara resor

För oss är det självklart att medarbetare åker tåg på resor mellan campus Kalmar och Växjö, utvecklar digitala arbetssätt och använder oss av distansundervisning för att minska klimatpåverkan från resor bland annat. För att främja hållbara resor har Linnéuniversitetet, tillsammans med Kalmar kommun drivit EU-projektet ”Hållbara resval Kalmar”. Linnéuniversitetet var även en del av EU-projektet ”Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg”.

Social hållbarhet och lika villkor

Vårt mål är att studenter och medarbetare känna sig delaktiga och trygga i sin studie- och arbetsmiljö. Därför arbetar vi kontinuerligt med att skapa lika villkor för alla. Varje år genomförs aktiviteter för att minska risker för diskriminering och öka jämställdheten för både studerande och anställda. 

Jämställdhet vid Linnéuniversitetet  

Linnéuniversitet arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv med fokus på intersektionalitet och hållbarhet som utgår från kön men också hur kön samverkar med andra maktordningar. På så sätt är utgångspunkten alltid kön, men aldrig bara kön.

Jämställdhetsplan för 2023-2025 belyser tre olika områden: Studera på lika villkor, arbeta på lika villkor och forska på lika villkor.

I Jämställdhetplan 2023-2025 kan du läsa mer om arbetet med jämställdhet vid Linnéuniversitet. 

Diskriminering, trakasserier och andra kränkningar

Normer, fördomar och stereotyper kan leda till att vi både avsiktligt och oavsiktligt diskriminerar människor. Detta sker i hela samhället, så Linnéuniversitetet är tyvärr inget undantag. Diskriminering, trakasserier och andra kränkningar sker ofta i skymundan. Därför är det viktigt att du säger till eller anmäler om du själv eller någon annan blir utsatt.

Changing Conversations

Changing Conversations – Vadå rasism?

Forskning inom hållbarhet

På Linnéuniversitetet bedrivs forskning inom många olika ämnen och fält kopplande till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. På sidan om forskning vid Linnéuniversitetet finns mer heltäckande information om forskning. Nedan finns ett urval av tips på podcast, intervju och filmer med forskare på Linnéuniversitetet som på olika sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Hållbara utbildningar

På Linnéuniversitetet bedrivs utbildning inom många olika ämnen och fält kopplande till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. På sidan om utbildning vid Linnéuniversitetet finns mer heltäckande information. 

Studentprojekt inom hållbarhet

Linnéuniversitetet utlyser medel för studenter vid Linnéuniversitetet som vill genomföra projekt inom hållbarhet. Linnéuniversitetet vill med detta ta tillvara på studenters engagemang, intresse och kunskaper kringhållbarhetsfrågor men även åstadkomma ett lärande för hållbar utveckling som sträcker sig utanför den ordinarie utbildningen. Studentprojekten är en del av universitetets övergripande arbete med hållbarhet och förhoppningen är att projekten, i stort eller smått, ska vara bidrag i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Många olika slags projektidéer är möjliga, både vad gäller innehåll och form. Det kan röra sig om en bokcirkel, en informationskampanj, en klädbytardag, ett odlingsprojekt, en utställning, en filmvisning, en öppen föreläsning eller någonting helt annat som på något sätt berör hållbarhet och där detta kan motiveras.