Solceller på ett hustak

Ett hållbart universitet

Universitet har en viktig roll i det gemensamma arbetet för en hållbar framtid. Genom forskning, utbildning och genom leva som vi lär skapar vi ett hållbart universitet – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Vår vision 

Universitetets vision är "Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling" vilket konkretiseras genom fem mål som beskriver vad universitetet ska ha uppnått under perioden 2021-2025.

Ett av målen handlar om hur Linnéuniversitetet bidrar med kunskapsbaserade lösningar på globala samhällsutmaningar genom ett systematiskt och synliggjort hållbarhetsarbete i alla delar av verksamheten.

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar perspektiv såsom:

  • miljö
  • klimat
  • jämställdhet
  • lika villkor
  • arbetsmiljö
  • internationalisering

Universitetets största möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och göra skillnad på hållbarhetsområdet är genom utbildning och forskning. 

Forskning inom hållbarhet

På Linnéuniversitetet bedrivs forskning inom många olika ämnen och fält kopplande till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. På sidan om forskning vid Linnéuniversitetet finns mer heltäckande information om forskning. Nedan finns ett urval av tips på podcast, intervju och filmer med forskare på Linnéuniversitetet som på olika sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Changing Conversations

Changing Conversations – Vadå rasism?

I projektet Changing Conversations har vi besökt ett antal gymnasieskolor runt om i landet för att låta elever och forskare diskutera viktiga frågor kring jämställdhet, rasism, segregation, normer, våld och trygghet.

Nyfiken? Här kan du få veta mer om projektet.

Elin bedriver forskning för ett hållbart hav

Elin Lindehoff
Elin är en av forskarna som undersöker hur mikroalger kan minska övergödning i Östersjön.

Hållbara utbildningar

På Linnéuniversitetet bedrivs utbildning inom många olika ämnen och fält kopplande till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. På sidan om utbildning vid Linnéuniversitetet finns mer heltäckande information. 

Biologiprogrammet – för dig som vill vara med och rädda världen, på riktigt

Studentprojekt inom hållbarhet

Linnéuniversitetet utlyser medel för studenter vid Linnéuniversitetet som vill genomföra projekt inom hållbarhet. Linnéuniversitetet vill med detta ta tillvara på studenters engagemang, intresse och kunskaper kringhållbarhetsfrågor men även åstadkomma ett lärande för hållbar utveckling som sträcker sig utanför den ordinarie utbildningen. Studentprojekten är en del av universitetets övergripande arbete med hållbarhet och förhoppningen är att projekten, i stort eller smått, ska vara bidrag i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Många olika slags projektidéer är möjliga, både vad gäller innehåll och form. Det kan röra sig om en bokcirkel, en informationskampanj, en klädbytardag, ett odlingsprojekt, en utställning, en filmvisning, en öppen föreläsning eller någonting helt annat som på något sätt berör hållbarhet och där detta kan motiveras.

Att arbeta med hållbarhet

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. På Linnéuniversitetet arbetar vi brett i genom forskning, utbildning och samverkan. 

Minsta möjliga miljöpåverkan

Hållbarhetsarbetet pågår i alla delar av universitetet, både inom akademin och i förvaltningen. Arbetet utgår från Linnéuniversitetets vision 2030 och målsättning 2025 samt Agenda 2030. På Linnéuniversitetet finns en Hållbarhetspolicy (PDF) och Hållbarhetsmål och handlingsplan (PDF)

Klimatramverk och miljöledningssystem

Som organisation vill vi vara ett föredöme genom att minska våra egna utsläpp av växthusgaser. Därför har vi tillsammans med andra universitet och högskolor skrivit på ett nationellt klimatramverk. Det innebär att vi åtar oss att bidra till att samhället ska nå uppsatta mål och att vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med nationella och internationella överenskommelser.

Som statlig myndighet är vi skyldiga att ha ett miljöledningssystem för att hålla koll på och följa upp våra insatser för att förbättra miljön. Som en kvalitetssäkring av vårt miljö- och hållbarhetsarbete har miljöledningssystemet certifierats i två omgångar:

Varje år görs interna och externa miljörevisioner för att följa upp arbetet. Arbetet sammanfattas även i en årlig hållbarhetsredovisning.

Hållbara resor

För oss är det självklart att medarbetare åker tåg på resor mellan campus Kalmar och Växjö, utvecklar digitala arbetssätt och använder oss av distansundervisning för att minska klimatpåverkan från resor bland annat. För att främja hållbara resor driver Linnéuniversitetet, tillsammans med Kalmar kommun, EU-projektet ”Hållbara resval Kalmar”. Linnéuniversitetet är även en del av EU-projektet ”Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg”.

Social hållbarhet och lika villkor 

Vårt mål är att studenter och medarbetare känna sig delaktiga och trygga i sin studie- och arbetsmiljö. Därför arbetar vi kontinuerligt med att skapa lika villkor för alla. Varje år genomförs aktiviteter för att minska risker för diskriminering och öka jämställdheten för både studerande och anställda. 

Jämställdhet vid Linnéuniversitetet  

Linnéuniversitet arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv med fokus på intersektionalitet och hållbarhet som utgår från kön men också hur kön samverkar med andra maktordningar. På så sätt är utgångspunkten alltid kön, men aldrig bara kön.

I augusti 2022 tog rektor beslut på en jämställdhetsplan för 2023-2025. Planen belyser tre olika områden: Studera på lika villkor, arbeta på lika villkor och forska på lika villkor.

I Jämställdhetplan 2023-2025 kan du läsa mer om arbetet med jämställdhet vid Linnéuniversitet. 

Diskriminering, trakasserier och andra kränkningar

Normer, fördomar och stereotyper kan leda till att vi både avsiktligt och oavsiktligt diskriminerar människor. Detta sker i hela samhället, så Linnéuniversitetet är tyvärr inget undantag. Diskriminering, trakasserier och andra kränkningar sker ofta i skymundan. Därför är det viktigt att du säger till eller anmäler om du själv eller någon annan blir utsatt.