Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Akademisk högtid 2018

I maj varje år hålls Linnéuniversitetets Akademiska högtid. Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut. 2018 hålls Akademisk högtid i Kalmar fredagen den 18 maj.

Årets stora högtid på Linnéuniversitetet

Program 

Tisdag 15 maj

Installationsföreläsnignar med nya professorer

Onsdag 16 maj

Installationsföreläsnignar med nya professorer

Fredag 18 maj

16.00: Högtidsceremoni i Kalmarsalen med promotion av doktorer och hedersdoktorer samt installation av nya professorer.

Öppet för allmänheten. Ingen föranmälan behövs men antalet platser är begränsat. Vi ber gäster att vara på plats och sitta ner senast kl.15.30.

18.00: Mingel för inbjudna gäster

19.00: Högtidsmiddag för inbjudna gäster

Film: Lena Andersson promoveras till hedersdoktor 2016

Information för gäster

Program

16.00: Högtidsceremoni i Kalmarsalen med promotion av doktorer och hedersdoktorer samt installation av nya professorer

18.30: Mingel för inbjudna gäster

19.30: Högtidsmiddag för inbjudna gäster

Inbjudan

Inbjudningar till ceremoni och högtidsmiddag skickas ut vecka 7, 2018. Du som har disputerat och ansökt om doktorsexamen respektive anställts som professor fram till och med den 15 mars 2018 får automatiskt en inbjudan med posten.

Medföljande gäster

Promovendi, installandi och andra anställda vid Linnéuniversitet som inbjudits att delta vid högtiden kan ta med sig sällskap till högtidsmiddagen till ett subventionerat pris. Antalet platser är begränsade. Vi rekommenderar att medföljande till högtidsmiddagen är minst 15 år.

Klädsel

Du som ska promoveras, installeras eller delta i den akademiska processionen ska bära högtidsdräkt; talar, frack med vit väst, folkdräkt, aftonklänning alternativt byxdress. För gäster till högtidsmiddagen gäller mörk kostym. Om du hyr klädsel, tänk på att vara ute i god tid då efterfrågan är stor i slutet av maj. Du kan till exempel kontakta:

Bröllop & Fest, Kalmar

Telefon: 0480-264 70
Besöksadress: Larmgatan 2, Kalmar

Idéskrädderiet, Växjö

Telefon: 0470-293 22
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 4, Växjö

Transport

Bussar mellan Växjö och Kalmar finns för inbjudna gäster och medföljande. Du anger vilka transporter du vill ha i samband med anmälan.

Repetitioner

Repetitioner hålls under dagen den 19 maj för samtliga promovendi, installandi, hedersdoktorer och processionsdeltagare. Mer information finns i inbjudan.

Övernattning

Hotellövernattning bokar du själv. Tänk på att boka i god tid för att säkert få plats. Nedan hittar du de hotellen som universitetet har avtal med. Hänvisa till vårt avtal i samband med din bokning.

 

Kontaktperson

Om du har några frågor, kontakta Caroline Coucher på akademiskhogtid@lnu.se

Akademisk högtid – vad är det?

Ceremonierna härstammar från de äldsta medeltida universiteten i Sydeuropa och har hållits vid svenska universitet sedan 1600-talet. Linnéuniversitetet firade sin första Akademiska högtid 2010.

Två nya doktorer

Varje universitet och högskola har sina speciella högtider. Doktorspromotionen är en examensceremoni för dem som har disputerat under året. Professorsinstallationen är en akt med medeltida anor som innebär att professorn högtidligen insätts i sitt ämbete.

Vid den Akademiska högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls. Det är också ett tillfälle för universitetet att presentera en del av sin forskning för allmänheten.

Akademisk högtid vid Linnéuniversitetet äger alltid rum i maj, Carl von Linnés födelsemånad, vartannat år i Kalmar och vartannat år i Växjö.

Traditionsenliga installationsföreläsningar hålls i anslutning till installationen med samtliga nya professorer. Vid Linnéuniversitetet hålls installationsföreläsningar veckan innan Akademisk högtid. Så väl installationsföreläsningar som promotions- och installationsceremonin är öppna för allmänheten.

Professorsinstallation

Liksom doktorspromotionen har professorsinstallationen medeltida anor. Ordet installation syftar på den medeltida kyrkliga ceremoni då en medlem ur domkapitlet insattes i sitt ämbete och därmed fick sin egen korstol, stallum. Professorsinstallationer har förekommit i Sverige sedan 1600-talets början, först i Uppsala.

En samling människor på Akademisk högtid

Vid Linnéuniversitetets akademiska högtid installeras fast anställda och adjungerade professorer som erbjudits anställning av fakultetsnämnderna under det gångna året. Deltagande vid professorsinstallation är frivilligt. Det är universitetets rektor som installerar den nya professorn i sitt ämbete.

Installationen har med tiden fått två huvudinnebörder. Den ena är en form av välkomnande, ett upptagande av vederbörande i kretsen av professorskollegor. Den andra och viktigaste är att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs, ett slags forskningsinformation, och de professorer som ska installeras ges tillfälle att hålla en kortare vetenskaplig föreläsning, en installationsföreläsning. Installationsföreläsningar hålls normalt i anslutning till högtidsceremonin, i samma vecka, och de är öppna för allmänheten. 2017 års installationsföreläsningar äger rum tisdag 16 maj i Kalmar och onsdag 17 maj i Växjö.

Doktorspromotion

Vid Linnéuniversitetet promoveras doktorer efter avlagda prov, det vill säga doktorander som under det gångna kalenderåret disputerat och tagit ut sin examen. För att delta vid ceremonin ska doktoranden ha disputerat och ansökt om examen senast den 15 mars.

Doktorshattar

Promoveringen av doktorer räknas som den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Promotionsakten är en examensceremoni som härstammar från de äldsta medeltida universiteten i Sydeuropa. Den första dokumenterade promotionen i Sverige hölls i Uppsala den 22 januari år 1600. I Lund ägde den första rum 1670. Övriga svenska universitetet och högskolor är av långt senare datum och därmed även deras ceremonier.

Ordet promovere betyder ordagrant föra fram, skjuta fram, men i detta sammanhang närmast befordra. De som ska promoveras kallas promovendus, promovenda, plural promovendi. När de just har genomgått akten benämns de promotus, promota, promoti. Vid promoveringen överlämnar lärosätet till sina nya doktorer tecknen på doktorsvärdigheten, så kallade insignier: hatt eller lagerkrans, ring och diplom.

Promotor

Promotor är den som genom insignierna ger promovendi doktorsvärdigheten. Promotor anses vara ett led i en succession. Ett viktigt inslag i promotionen är att denna succession markeras genom att promotor inleder ceremonin med att först kröna sig själv med krans eller hatt samt orden: Jag NN, själv filosofie doktor...

Insignier

Insignier är beteckningen för de föremål som delas ut vid promotionsakten. De har en symbolisk innebörd och utgörs vanligtvis av: Lagerkrans eller hatt, ring och diplom. Vid Linnéuniversitetet delas krans och diplom ut till samtliga promovendi. Hatt och ring får de doktorer som så önskar anskaffa själva.

 • Lagerkransen är en speciell svensk, akademisk företeelse, som inte har sin motsvarighet i länder utanför vår kultursfär. Den förekommer vid alla lärosäten där man promoverar inom filosofisk fakultet. Lagerkransen användes under antiken som ett segertecken vid de Olympiska spelen. Senare kom den att förknippas med skaldekonst och med lärdom. På det sättet tros kransen ha överförts till den svenska akademiska världen. Enligt en annan teori kan kransen ha anknytning de svenska folkliga vårfesterna där en majgreve utsågs och kröntes med krans.
 • Doktorshatten är hög, svart och veckad. Hattarna pryds med ett hattspänne som markerar universitetstillhörigheten. Vanligtvis markerar spännet också fakultetstillhörighet. Spännet som används till Linnéuniversitetets hattar används för doktorer vid samtliga fakulteter. Den är utformad som en lagerkrans med Linnéuniversitetets trädsymbol i mitten.
 • Ringen är av guld och symboliserar trohet; det har ibland uttrycks så att den som promoveras har ingått äktenskap med Vetenskapen. Doktorsringarnas symboler överensstämmer ofta med dem som finns i hattarnas spännen och för Linnéuniversitets del är även ringen prydd med lager och symbol. Ringen görs i 18 karats guld.
 • Diplom var ursprungligen en stadfästelse av de rättigheter som tillkom promoti. Numera använder man ett modernt och exakt examensbevis för att styrka sin akademiska kompetens och inte längre diplomet. Dagens diplom är alltså mest ett konstföremål som fyller en ceremoniell funktion vid promoveringen.

Promovering av hedersdoktorer

Vid Linnéuniversitetet promoveras hedersdoktorer vid den akademiska högtiden, då också doktorer efter avlagda prov promoveras. Vid promotionen får hedersdoktorn motta följande insignier: hatt, ring och diplom.

Diplom och lagerkransar har utdelats.

Seden att utse hedersdoktorer, doctores honoris causa, blev vanlig först under tidigt 1940-tal. Ett hedersdoktorat kan endast erhållas vid promotion. Praxis för vilka prestationer som man vill hedra genom förläningen av ett hedersdoktorat skiljer sig åt mellan olika lärosäten, men det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer. Ofta är det forskare från andra länder som universitetets lärare haft vetenskapliga kontakter med, men det kan också handla om andra personer som man av olika skäl gärna vill knyta till forskningsgemenskapen.

Till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet kan den utses som:

 • genom sitt samarbete med forskare inom någon av Linnéuniversitetets fakulteter i hög grad främjat forskningen.
 • har eller har haft ett avgörande inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom universitetets ämnen eller forskningsmiljöer.
 • har åstadkommit viktiga litterära, konstnärliga eller samhälleliga prestationer med anknytning till något av universitetets ämnen eller områden.
 • har utfört ett viktigt kartläggande eller forskningsinriktat arbete utan att nödvändigtvis ha akademisk examen, doktorsexamen.
 • har eller har haft stor betydelse för universitetets internationella samarbeten inom forskning och utbildning.
 • utan direkt anknytning till universitetet genom egna omfattande forskningsinsatser särskilt gynnat forskningen inom något av fakulteternas områden.
 • på annat sätt än forskning synnerligen befrämjat utvecklingen av någon av Linnéuniversitetets fakulteter.

De personer som föreslås som hedersdoktorer ska inte inneha ett hedersdoktorat med samma beteckning vid något annat svenskt lärosäte. Universitetet ska inte heller stå i ett tydligt beroendeförhållande till de föreslagna personerna.

Tidigare hedersdoktorer

2017

Kristina Alsér
Filosofie hedersdoktor vid Ekonomihögskolan och Fakulteten för teknik

Björn Olsen 
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

2016

Lena Andersson
Författare.
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för samhällsvetenskap

Diana Brydon
Professor, University of Manitoba, Canada
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för konst och humaniora

2015

Björn Ulvaeus
Filosofie hedersdoktor vid Ekonomihögskolan

Krister Inde
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper

Geoff Thompson
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för konst och humaniora

Peter Norrman
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för teknik

2014

Karin Caldwell
Professor emeritus i ytbioteknik från Institutionen för Kemi vid Uppsala universitet.

Peter Checkland
Professor emeritus från Lancaster University i Storbritannie.

Stig Arne Mattson
Teknologie licentiat

2013

Lena Törnqvist
Bibliotekarie och litteraturvetare

Lennart Lundquist
Professor emeritus i statsvetenskap

2012

Klaus Krippendorff
Professor i kommunikation vid The Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania

Lena Holmberg
Professor emeritus i pedagogik vid Malmö Högskola

Kexuan Tang
Professor i växtgenetik och bioteknik vid Shanghai Jiao Tong University

Lorraine Wright
Professor emeritus i vårdvetenskap vid University of Calgary

Jeffrey C. Alexander
Professor i sociologi och meddirektör för Center for Cultural Sociology vid Yale University

2011

Patricia M. Glibert
Professor i Environmental Science vid University of Maryland, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik

Kenneth Irestam
Arkeolog
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Ann McGrath
Professor i historia vid Australian National University, Australien
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Mette Mönsted
Professor i knowledge management vid institut for Ledelse, Politik og filosofi, Danmark.
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för ekonomi och design

2010

Sheila Hicks
Professor i kvartär ekologi vid Oulu Universitet, Finland
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik

Göran Therborn
Professor i sociologi vid University of Cambridge, Storbritannien
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

2009

Daniel Bertaux
Professor i sociologi vid Centre National de la Reserche Scientifique, Paris, Frankrike
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

Elleke Boehmer
Professor i World Literature in English vid University of Oxford, Storbritannien
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

David J. Craik
Professor vid University of Queensland, Australien
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Paul Edman
Professor emeritus i farmakologi vid Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Tomas Fex
Seniorforskare vid Astra Zeneca AB i Mölndal.
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Adrianus de Hoop
Professor emeritus i teoretisk elektricitetslära och tillämpad matematik vid Delft Technical University, Nederländerna.
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

2008

Bengt Åke Bengtsson
Fil. Mag, Lars Kaggskolan, Kalmar
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Siglind Bruhn
Ph.D. och konsertpianist. Forskare vid The University of Michigan, USA, Centre for Christianity and the Arts, USA, och Sorbonnes Institut d'esthétique des arts contemporains, Paris, Frankrike
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

Ulla Hedner Bergentz
Professor i klinisk koagulationsforskning vid Novo Nordisk A/S, Danmark
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Margareta Strömstedt
Författare
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och Lärarutbildningsnämnden. (Växjö universitet)

2007

Jan P.G. Bergmansson
Professor i optometri vid University of Huston College of Optometry, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

David Cane
Professor i kemi och biokemi vid Brown University, Departement of Chemistry, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Ingmar Karlsson
Generalkonsul, Istanbul
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

Dinesh Verma
Professor vid Stevens Institute of Technology, New Jersey, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

2006

Ulf Johnsson
Produktionschef, Växjö Energi AB
Teknologie hedersdoktor vid Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

Ingvar Kamprad
Grundare IKEA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

John D. Lambris
Professor i medicin vid University of Pennsylvania, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Günther Schmid
Professor i politisk ekonomi vid Freie Universität Berlin och forskningsledare vid Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Tyskland
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

Gerda Stenström
fd Filosofie magister Högskolan i Kalmar
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

2005

Gunilla Allard
Formgivare
Teknologie hedersdoktor vid Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

Marc van Ranst
Professor vid University of Leuven samt University Hospitals, Nederländerna
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Eva Österberg
Professor i historia vid Lunds universitet
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

2004

Lennart Delander
Forskare vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

Farooq Azam
Professor vid University of California, San Diego, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Dieter Strand
Journalist och författare
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

2003

Rune Brandinger
Direktör, Södra Skogsägarna
Teknologie hedersdoktor vid Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

Stefan Carlsson
VD, Apoteket AB
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Sarah Hamm-Alvarez
Professor i biokemi vid University of Southern California School of Pharmacy, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Bertil Vallien
Konstnär
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (Växjö universitet)

2002

Carl-Gustaf Andrén
F.d. universitetskansler
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och Fakulteten för matematik, naturvetenskap och teknik (Växjö universitet)

Erik Arrhenius
Professor emeritus vid Högskolan i Kalmar
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Joseph Chappell
Professor vid University of Kentucky, USA
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

2001

Paul Alewood
Professor vid University of Queensland, Brisbane, Australien
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Håkan Westling
Professor emeritus vid Lunds universitet
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

2000

Dan Isacson
Rektor emeritus vid Högskolan i Kalmar
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik (Högskolan i Kalmar)

Takeshi Yasumoto
Professor emeritus vid Tohoku University i Tokyo, Japan
Filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap och teknik. (Högskolan i Kalmar)