Bild med texten Collab 2 Compose

Välkommen att delta i Make Music Matter! Collab 2 Compose

Make Music Matter! Collab 2 Compose är ett internationellt samarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Stiftelsen Signatur, musiktjänsten Soundtrap by Spotify och Wahzaa samt youthzones i Storbritannien. Projektet har stor tyngdpunkt på kollaborativt musikskapande i syfte att främja musikaliska kreativitet, språklig förmåga och kulturellt utbyte mellan skolor i Storbritannien och Sverige. Ny samarbetspartner är Birmingham Royal Conservatoire.

For English please see below.

Det är ett projekt där enbart musik eller musik i kombination med engelska och även andra ämnen kan ingå. I projektet finns stor frihet för varje enskild skola att utveckla sitt samarbete med dess motpart i respektive land. Välkommen att delta i Make Music Matter! Collab 2 Compose.

Make Music Matter! Collab 2 Compose is an international collaboration between Make Music Matter!, Linnaeus University, Stiftelsen Signaur, the music service Soundtrap by Spotify and Wahzaa as well as youth zones in the UK. The project places great emphasis on collaborative music creation in order to promote musical creativity, linguistic ability and cultural exchange between schools in the UK and Sweden.

It is a project where only music or music in combination with English and also other subjects can be included. In the project, there is great freedom for each individual school to develop its cooperation with its counterpart in each country. Welcome to participate in Make Music Matter! Collab 2 Compose. New collaborative partner is Birmingham Royal Conservatoire. 

Registration Make Music Matter! Collab 2 Compose

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.