Böcker och skyltar.
-

Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik

Konferensen Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik äger rum vid Linnéuniversitetet i Växjö den 16–17 oktober 2019. Syftet är att forskare, lärare och praktiker inom språk och rätt ska utbyta tankar om aktuell forskning och praktiknära erfarenheter för att främja utveckling och samarbete på fältet språk och rätt.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Fältet rättslingvistik har vuxit i Norden de senaste åren. Forskare i de nordiska länderna be­­­hö­ver hitta gemensamma plattformar för att presentera forskning och skapa gemen­samma projekt, gärna i samarbete med det omgivande samhället. Vi vill ska­pa en sådan möjlighet genom en konferens där forskning, utbildning och praktik kan träffas. 

Konferensen är både nordisk och internationell och ska vara ett nordiskt forum där människor samtalar över nations- och ämnesgrän­serna för att sti­mu­lera till utveckling och samarbete inom myndighetsspråk, rätts­lingvistik, lag och rätt. Med detta initia­tiv vill vi anta samhällsutmaningar i sam­verkan mellan aka­de­miker och prak­tiker som arbe­tar med språk, rätt och samhälle till exempel inom polis, dom­­stolar och socialför­valt­ningar.

De nordiska ländernas rättssystem med polis och domstolar är relativt lika. Därför har vi till konferensen bjudit in forskare från Danmark, Norge och Finland. Men vi välkomnar särskilt praktiker inom polisen, socialtjänsten, jurister och andra med intresse för språk och rätt.

Plenarföredrag och paneldebatt

Förutom fyra plenarföredrag kommer konferensen att ha en panel med företrädare för praktik, utbildning och forskning. Deltagarna i panelen diskuterar språk och rätt i forskning, utbildning och praktik med varandra och åhörarna.

Anmälan

Konferensen är stängd för anmälan. Får du förhinder att delta på konferensen ber vi dig att avregistrera dig via mejl till joacim.lindh@lnu.se

Det är en konferens med föreläsare från de nordiska länderna, men vi vill även öppna för en engelskspråkig sektion. Pre­sen­tationer kan därmed hållas på danska, norska, svenska och engelska. Konferensen välkomnar bidrag som berör språk och rätt i bred bemärkelse inom forskning, utbildning och praktik, till exempel kommunikativa strate­gier och myn­dig­hetskom­munika­tion i tal och skrift inom domstolar, polis och social­tjänst eller i utbild­ningar och prak­tiker inom dessa verksamheter.

Arrangörer

Huvudarrangör av konferensen är Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Konferensen ges i samverkan med Centrum för polisforskning och utveckling i Växjö.

Abstracts för nedladdning

Abstracts Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik.pdf

- Linnéuniversitetet, Växjö Joacim Lindh Lägg till i din kalender