Blommor som lyser i solen

Forum för skolsamverkan

Forum för skolsamverkan är en regional mötesplats för regionens skolhuvudmän och Linnéuniversitetets forskare och utbildare.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har på uppdrag av Nämnden för lärarutbildning (NLU), genomfört inventeringar av kompetensutvecklingsbehovet hos Linnéregionens skolhuvudmän.

RUC skapar Forum för skolsamverkan exempelvis för att tillsammans med regionens skolhuvudmän fokusera på olika områden som framkommer i nämnda inventering. Tidigare har det handlat om lärarprogram för redan yrkesverksamma, digitalisering, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

Forum för skolsamverkan handlar om angelägna områden som berör både verksamma i förskola och skola och lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Under 2024 fokuserade två möten på regeringens kommittédirektiv Utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna
Läs gärna mer via webbplatsen: https://lnu.se/utredningar-lararutbildning/

Hör av dig till RUC om det är några frågor, ruc@lnu.se.