Universitetskajen i Kalmar

Kris och säkerhet

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

Vad har hänt?
Hur många är drabbade?
Är någon skadad?
Är det möjligt att ge första hjälpen?
Finns någon kvar i olycksområdet?

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Vid icke akuta ärenden ringer du polisen på telefon 114 14. Vill du få eller lämna information vid allvarlig olycka eller kris ring SOS Alarm på telefon 113 13.

Vid större olycka eller händelse kontakta Linnéuniversitetets krisledning

Under kontorstid

Via universitetets växel, 0772-28 80 00

Efter kontorstid

Via Avarn Security, 010 210 93 87

Behöver du hjälp av väktare?

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till Avarn Security på telefon 010 210 93 87

Läs mer om Linnéuniversitetets krisledning och krisorganisation på intranätet Medarbetare.

Säkerhetsansvarig

Begreppet säkerhet delas vid Linnéuniversitetet in i fem delområden: fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, miljösäkerhet samt personal-säkerhet. I universitetets säkerhetsråd finns ansvariga för de fem säkerhetsområdena representerade. Säkerhetsrådet rapporterar till universitetsledningen och universitetsstyrelsen. 

Universitetsdirektör Therése Iveby Gardell har genom styrelsens och rektors delegation ett övergripande ansvar för universitetets säkerhetsarbete.