Byggnad

Kris och säkerhet

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

Vad har hänt?
Hur många är drabbade?
Är någon skadad?
Är det möjligt att ge första hjälpen?
Finns någon kvar i olycksområdet?

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

 • ambulans
 • räddningstjänst
 • polis

Vid icke akuta ärenden ringer du polisen på telefon 114 14. Vill du få eller lämna information vid allvarlig olycka eller kris ring SOS Alarm på telefon 113 13.

Vid större olycka eller händelse kontakta Linnéuniversitetets krisledning

Under kontorstid

Via universitetets växel, 0772-28 80 00

Efter kontorstid

Securitas i Kalmar, telefon 010-470 52 59
Securitas i Växjö, telefon 010-470 52 49

Behöver du hjälp av väktare?

Vid situationer som kräver externa insatser för assistans vänder du dig direkt till Securitas på telefon:

Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49

Läs mer om Linnéuniversitetets krisledning och krisorganisation på intranätet Medarbetare.

Säkerhetsansvarig

Begreppet säkerhet delas vid Linnéuniversitetet in i fem delområden: fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, miljösäkerhet samt personsäkerhet. Det finns en säkerhetsgrupp där de olika delarna finns representerade.

Säkerhetsansvarig på Linnéuniversitetet är Jörgen Franzén.

Brandsäkerhet och utrymning

Vid brand eller annan fara:

 • RÄDDA: De som är i uppenbar fara.
 • LARMA: 1. Via brandlarmsknappen 2. Via telefon, slå 112.
 • VARNA: Övriga som hotas av branden.
 • UTRYM: Via närmaste utrymningsväg och bege er till återsamlingsplatsen. Stanna på återsamlingsplatsen tills order om annat meddelas.

Larmadress: Adressen finns angiven på utrymningsplanen som finns i varje byggnad.

 

Genomförande av utrymning

 • Respektera och ta brandlarm på allvar
 • Utrym lugnt och snabbt till återsamlingsplatsen
 • Välj närmsta utrymningsväg. Hiss får ej användas vid utrymning.
 • Leta inte efter ytterkläder eller andra personliga tillhörigheter.
 • Vid rökfylld lokal, intag låg ställning genom att krypa eller gå hukad. Stäng dörr till brandhärd.
 • Hjälp personer med funktionsnedsättning.

 

Utrymningsledare

Det finns ett antal utrymningsledare för varje byggnad. Dessa utses av brandskyddsansvariga för verksamheter i byggnaden. Utrymningsledarnas huvuduppgift är att svara för att samtliga som befinner sig i byggnaden vid ev. brand, gaslarm eller annan fara utrymmer så ingen kommer till skada. Alla utrymningsledare använder gul varselväst vid utrymning. Har du intressant fakta att ge om tillbud, brandorsak e.d. informera utrymningsledare om detta.

Undervisande lärare, skrivningsvakter och ansvariga för tillfälliga besökare

Undervisande lärare och skrivningsvakter har också en viktig funktion vid utrymning. De ska ta initiativ och vägleda sin grupp till återsamlingsplatsen. Detsamma gäller ansvariga för tillfälliga besökare. Det betyder att de förebyggande ska ha orienterat sig väl om brandskydd och närmaste utrymningsväg från aktuell lokal. Deras roll är av betydande vikt för en väl fungerande utrymning. På återsamlingsplatsen rapporterar man intressant fakta till utrymningsledarna. Därefter inväntas besked om återgång in i lokalen igen.

Utrymningsplaner och återsamlingsplats

Utrymningsplaner ska finnas anslagna, på lämpliga platser i den omfattning som behövs, i de byggnader universitetet har verksamhet. Planerna beskriver hur du ska agera vid brandlarm eller annan fara. De visar även utrymningsvägar, brandredskap, larmanordningar, återsamlingsplats samt besöksadress. Personal och studenter uppmanas att förebyggande studera utrymningsplanerna för de byggnader de normalt har sin hemvist i.

Vid brandlarm ska utrymning alltid ske till återsamlingsplatsen. Följ utrymningsskyltar och tag närmast möjliga väg till återsamlingsplatsen. Återsamlingsplatserna vid Linnéuniversitetet är tydligt skyltade.

Automatiskt brandlarm

I stort sett alla byggnader i Kalmar och Växjö är kopplade via automatiskt brandlarm direkt till SOS Alarm och Räddningstjänsten. Fem byggnader i Kalmar samt två i Växjö saknar automatiskt brandlarm. Det gäller Rostad, Dramahuset, Musikhuset, Bruunska och Trångsundet i Kalmar, samt hus G (Gulan) och hus L i Växjö. Dock finns utrymningslarm i alla av dessa byggnader, förutom i hus G. I hus G finns lokal brandvarnare.

Här finns hjärtstartare i universitetets lokaler

Kalmar

Falken, Nygatan 18b: I entréhallen (rum 102)
Kalmar Nyckel, plan 2, Gröndalsvägen 19: I entréhallen (A23:11B)
Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19: I entréns reception (A21:11)
Kocken, hus A, Landgången 4: I korridoren (A301)
Kocken, hus BC, plan 2, Landgången 4: I korridoren (B219 utanför B223)
Norrgård, Norra vägen 49: I entréhallen (rum 101)
Storken, plan 1, Stagneliusgatan 14: Utanför grupprum 1115
Trångsundet, Karlstorpsvägen 16: I entrén (rum 101)
Universitetsbiblioteket, Nygatan 18: Vid utlåningsdisken (rum 102)
Västergård, Smålandsgatan 26: I entrén (rum B1007)

Växjö

Hus B: I korridoren (B1010)
Hus E: Vid hiss i övre hallen (rum E2047)
Hus H: I huvudentrén vid Infocenter (rum H1111)
Hus J: I korridoren (J1080)
Hus N: I korridoren (N1004, bredvid IKEA-salen)
Hus P: I korridoren (P102)
Hus UB: Vid infodisken (UB1032)