Kunskapsmiljö Linné: Avancerade material

Det behövs nya typer av material för att möta aktuella och framtida utmaningar inom områden som energi, resurser, hälsovård och livsmedel. Syftet med kunskapsmiljön Avancerade material är att möta denna samhällsutmaning genom att skapa hållbara, funktionella material som möter framtidens behov.

Samhällsutmaning: avancerade material

Behovet av nya material är centralt för många av samhällets utmaningar. Material med bättre egenskaper, längre hållbarhet, högre prestanda och nya funktioner; material som löser problem, sparar energi, är säkrare och miljövänligare. Nya material bedöms vara avgörande för att lösa problem relaterade till bland annat:

 • Energi- och resurshantering – material för att skapa, spara och lagra energi eller information
 • Hållbarhet – design, tillverkning, konstruktion och återvinning av material
 • Säkerhet – material för upptäckt och skydd
 • Hälsovård – material för diagnos och terapi
 • Livsmedel – material för livsmedelsanalys

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

Att ta fram nya material med förbättrade egenskaper och ökad hållbarhet är en stor utmaning som kräver ett brett spektrum av teoretisk och praktisk kunskap och samarbeten över ämnesgränserna. Linnéuniversitetet har gedigna erfarenheter av design, utveckling och tillämpning av nya material inom många olika områden. Dessa kunskaper och erfarenheter har vi samlat i kunskapsmiljön Avancerade material.

Visionen för Avancerade material är att genom fördjupad förståelse av materialrelaterade fenomen och utveckling av nya material kunna erbjuda en stabil grund för innovationer för ett hållbart samhälle. Den teoretiska kunskap som produceras vid universitetet överförs till näringsliv och offentlig sektor och omvandlas till praktisk-produktiv kunskap och praktisk klokhet. Genom att sprida våra rön till den akademiska världen och till samhället i allmänhet, hjälper vi till med att öka medvetenheten dels om hur viktigt materialvetenskap och teknik är för att ta itu med samhällsutmaningarna, dels om själva utmaningarna.

Kunskapsmiljön erbjuder högkvalitativa utbildningar för Linnéuniversitetets studenter. Kunskapen om avancerade material och deras tillämpningar kommer även att överföras till grundskola och gymnasium för att förbereda och vägleda framtidens beslutsfattare när de bygger upp ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer om vår forskning, våra utbildningar och vår samverkan nedan.

Om Avancerade material och samhällsutmaningarna

Aktuellt

Kalender

Forskning

Kunskapsmiljön Avancerade material samlar ett unikt spektrum av avancerad expertis inom studier, utveckling, tillverkning och tillämpning av material från ett flertal viktiga områden, samt ett omfattande engagemang tillsammans med såväl offentlig som privat sektor.

De forskningsområden som ingår i kunskapsmiljön är:

 • biomedicin
 • biomaterialkemi
 • bionanoteknologi
 • byggnadsteknik
 • design
 • fysik
 • industriell robotteknik
 • kemi
 • kemiteknik
 • maskinteknik
 • naturvetenskapens didaktik
 • skog och träteknik
 • systemekonomi

Våra forskare är engagerade i design och utveckling av material som kan tillhandahålla nya eller förbättrade funktioner, liksom hållbara strategier för tillverkning och användning av förnybara råvaror. Dessa ”funktionsmaterial” och deras mervärden bidrar till mer energieffektiva och funktionella konstruktioner, högre säkerhet, bättre hälsovård, ökad livsmedelssäkerhet, mer hållbar energihantering och ökad hållbarhet.

Utbildning

All personal och de flesta doktorander och postdoktorer inom Avancerade material har ett betydande engagemang i undervisningen på alla nivåer – som lärare, som handledare och inom personalutveckling. Studenter på grundnivå och avancerad nivå deltar regelbundet i vår forskningsmiljö för att genomföra enskilda kurser och examensarbeten (15-60 hp). Studenternas möjligheter ökas ytterligare genom att de har tillgång till vårt omfattande utbud av regionala, nationella och internationella samarbetspartner inom näringslivet och den akademiska världen.

Samverkan

Avancerade material har många aktiva samarbeten med partner i näringslivet, i universitetsvärlden och inom statliga organisationer. Vikten av vår forskning och utbildning för dessa partner återspeglas i vårt pågående engagemang i olika projekt finansierade avbland annat EU, KK-stiftelsen och Vinnova. Sammanfattningsvis har vi ett omfattande nätverk av betydande akademiska samarbetspartner på dussintals universitet över hela världen och med flera nationella och internationella företag.

Styrgrupp

Per Nilsson är kontaktperson och projektledare för Avancerade material.