Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer

Utmaningarna inom området digitalisering är många och hur vi hanterar dem är avgörande för framtiden. Syftet med kunskapsmiljön Digitala transformationer är att möta dessa samhällsutmaningar genom att utveckla och sprida den kunskap som krävs för att skapa digitalt kompetenta människor och organisationer, vilka i sin tur kan skapa ett hållbart digitalt samhälle.

Samhällsutmaning: digitala transformationer

I Regeringskansliets digitaliseringsstrategi beskrivs hur samhällsutvecklingen idag och inom överskådlig framtid formas av digitaliseringen. Viktiga samhällsutmaningar som digitaliseringen påverkar är förstås hur vi bäst ska nå de olika aspekterna av hållbarhet – generering och tillgång till ny kunskap, ekonomisk välfärd samt social inkludering för att bara nämna några. De samhällsutmaningar som har med digitala transformationer att göra är komplexa och kräver kunskap och syn som kombinerar olika perspektiv och många vinklar.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

Kunskapsmiljön Digitala transformationer för samman kunskap och expertis i tvärvetenskapliga perspektiv, för att bättre förstå de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen för med sig. Utifrån olika synvinklar arbetar vi inom flera områden såsom e-hälsa, digitalt lärande, digital humaniora och digital affärsutveckling.  

Digitala transformationer erbjuder en plattform för dialog mellan forskning, utbildning, privata och offentliga aktörer, vilka alla berörs av digitaliseringen. Genom att samla aktörer uppmuntrar kunskapsmiljön till att gemensamt, med ett holistiskt förhållningssätt, hantera sociala, kulturella, teknologiska, ekonomiska och organisatoriska dimensioner av digitala transformationer. Med ny, tillämpad forskning och i samverkan syftar Digitala transformationer till att utveckla kunskap för att bidra till ett rättvist, jämlikt och hållbart digitalt samhälle.

Om Digitala transformationer och samhällsutmaningarna

Vill du ha textning? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj Svenska.

  

Aktuellt

Forskning

Kunskapsmiljön Digitala transformationer omfattar väl etablerade och internationellt erkända forskare och forskargrupper. Inom den vidsträckta kompetens som finns i miljön är vårt mål att integrera olika kunskaper och aktiviteter utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta för att identifiera, utveckla och validera hållbara lösningar för att bemöta samhällets utmaningar. Den forskning som genomförs inom kunskapsmiljön innefattar även samverkan med lokala och globala aktörer inom offentlig sektor och näringsliv. Det bidrar till såväl bredare som djupare analyser av digitala transformationer genom olika sektorer och områden.

För en effektiv, hållbar digitalisering behövs det ett interdisciplinärt perspektiv. Detta perspektiv ska inte bara inkludera tekniska aspekter som handlar om att skapa, lagra, bearbeta och visualisera data, utan också omfatta ett användarcentrerat perspektiv som tar hänsyn till beteende, socialisering, styrmedel och analys av möjliga rebound-effekter.

Med expertis inom datavetenskap, digital humaniora, e-hälsa, företagsekonomi, informatik, medieteknik och sociologi kommer miljön att ha en unik förmåga att bidra till möjliga lösningar till utmaningarna ovan utifrån ett helhetsperspektiv.

Utbildning

Digitala transformationer arbetar strategiskt för att att ge möjligheter att skapa nya, tvärvetenskapliga utbildningar, samt utveckla befintliga program som har en direkt koppling till området. Forskare och lärare med olika bakgrund inom datavetenskap, informatik, medieteknik, sociologi, biblioteksvetenskap, hälsoinformatik och företagsekonomi arbetar tillsammans för att kunna ge nya perspektiv på och tillämpningar inom olika områden. Detta kommer att ge våra studenter en tydlig och modern kompetens som gör dem speciell attraktiva för arbetsgivarna.

Etablering av nya utbildningar på avancerad nivå har redan startat. Idag bedriver vi flera nya masterprogram med fokus på e-hälsa, digital humaniora, utbildningsteknologi och digitala affärer. Förnyelse av befintliga kurser och program inom kunskapsmiljön kommer att utgöra en central punkt för kunskapsbildningen.

Vi ser också stora möjligheter att skapa nya kurser och masterprogram tillsammans med andra lärosäten i Sverige och olika universitet i Europa inom ramen för vårt europeiska samarbetsprojekt EUniWell.

Samverkan

Vi har väl utvecklade samarbeten med ett antal väl ansedda universitet, både regionalt, nationellt och internationellt. Forskare inom Digitala transformationer samverkar mycket aktivt med olika aktörer inom offentlig sektor, bland annat flera kommuner och regioner, med andra myndigheter i Sverige, samt med olika företag både i Sverige och utomlands.

Styrgrupp

Styrgruppens huvudsakliga uppdrag inkluderar följande uppgifter:

  • Att ta fram en verksamhetsplan för aktiviteter inom Digitala transformationer.
  • Att ta fram en budget for kunskapsmiljön för de kommande åren.
  • Att ta fram en organisation for Digitala transformationers operationella arbete.

Det operationella arbetet inkluderar att samordna externa bidragsansökningar och att koordinera forskning inom miljön. Likaså att identifiera nya tänkbara forskningsområden, kopplingar till berörda utbildningar och implikationer
for samverkan och uppdragsutbildning.

Marcelo Milrad är projektledare för Digitala transformationer.

Operativ grupp

Med utgångspunkt i uppdrag från Digitala transformationers styrgrupp arbetar den operativa arbetsgruppen för kunskapsmiljöns fortsatta utveckling enligt punkterna under rubriken Styrgrupp ovan.