Lärare undervisar en grupp barn i naturvetenskap

Såddprojekt: Användning av digitala verktyg för att få syn på tecken på lärande i naturvetenskaplig undervisning för sexåringar

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att undersöka hur sexåringars meningsskapande om vattenmolekylens uppbyggnad och vattnets fasövergångar kan möjliggöras av en multimodal undervisning där barnen får skapa digitala animationer vilka också kan synliggöra ”tecken på lärande”.

Namn
Användning av digitala verktyg för att få syn på tecken på lärande i naturvetenskaplig undervisning för sexåringar
Sökande
Emelie Patron
, institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitet
Marina Wernholm, institutionen för pedagogik och lärande, fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitet
Andreas Ebbelind, institutionen för matematik, fakulteten för teknik, Linnéuniversitet.
Hanna Palmér, institutionen för matematik, fakulteten för teknik, Linnéuniversitet.
Kristina Danielsson, institutionen för svenska språket, fakulteten för konst och humaniora, institutionen för ämnesdidaktik, Linnéuniversitet och Stockholms universitet.
Projektperiod
Augusti–december 2022
Huvudsakliga forskningsområden
Naturvetenskap, digitala verktyg, designs for learning, samverkan med förskoleklass.

Mer om projektet

Kemi upplevs som ett svårt ämne, både för elever att förstå och för lärare att undervisa i. En av anledningarna till detta är att kemi till stor del handlar om saker som inte kan ses med blotta ögat. För att synliggöra dessa ”osynliga” kemiska fenomen används olika uttrycksformer, så som bilder, fysiska modeller, talat och skrivet språk, matematiska formler och animationer. Forskning visar också att förskolebarns delaktighet ökar då de får använda flera uttrycksformer, alltså delta i multimodala aktiviteter. Att låta barn skapa mening och kommunicera genom olika uttrycksformer kan därför även fungera som ett sätt att ge dem möjlighet till deltagande och meningsskapande. Med utgångspunkt i de tankarna ser vi på undervisning och lärande som en form av multimodal design.

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska alla elever i förskoleklass ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Många av barnen i de tidiga skolåren har etablerade medievanor och har tillägnat sig digital kompetens som ingen generation tidigare har haft. Digitaliseringen har också medfört att villkoren och arenorna för yngre barns lärande och identitetsskapande utanför skolan har förändrats. Därmed är det problematiskt om barns tidigare erfarenheter och kunskaper inte erkänns och ligger till grund för fortsatt lärande i skolan. Därför ställer vi frågan om och i så fall hur skapandet av en digital animering kan bidra till sexåringars möjligheter till meningsskapande i kemi, samt vilka tecken på lärande som kan ses genom deras skapande av digitala animeringar.

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.