Man och kvinnar tittar på papper med barn i bakgrunden

Såddprojekt: Samverkan mellan hem och förskola – transformerad i digitaliseringens tidevarv?

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer är att bidra med kunskap om hur har villkoren för samarbete mellan hem och förskola förändrats när kommunikationen blivit alltmer digital?

Namn
Samverkan mellan hem och förskola - transformerad i digitaliseringens tidevarv?
Sökande
Kristina Holmberg, Mattias Davidsson, Mirjana Samardzic Jelcic, Janina Carlén, Linda Helgesson
Projektperiod
Augusti–December 2022
Huvudsakliga forskningsområden
Samverkan mellan hem och förskolan, digitalisering, kommunikation mellan förskollärare och vårdnadshavare, digital transformation, digitala artefakter.

Mer om projektet

Problemområdet är tvärvetenskapligt och bygger på förskoleforskning, kommunikationsvetenskap och på forskning om digitalisering. Forskargruppen ser det som viktigt att det genomförs studier om samarbetet mellan hem och förskola och hur samarbetet förändras när kommunikationen i hög utsträckning digitaliserats och villkoren förändras. Vilka konsekvenser får det för relationen och för samarbetet? Det finns anledning att misstänka att vissa grupper av vårdnadshavare missgynnas av denna transformation, exempelvis på grund av språkbarriärer. Den centrala frågeställning som inringar vidare frågeställningar och problemformuleringar är: Hur har villkoren för samarbete mellan hem och förskola förändrats när kommunikationen blivit allt mer digital?

Forskargruppen kommer att undersöka frågeställningen både utifrån ett vårdnadshavar- och förskollärarperspektiv, samt utifrån ettinterkulturalitetsperspektiv. Projektet skall fungera som en startpunkt för att ta tillvara på den mångfald av erfarenheter som finns bland förskollärare och hos vårdnadshavare, men som inte finns upptagen i aktuell forskning i en svensk kontext.

Såddprojekt inom Digitala transformationer

Läs mer om konceptet med såddprojekt och Digitala transformationers övriga såddprojekt.