Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati

Den fria världen står inför sin största utmaning sedan Berlinmurens fall: ifrågasättandet av den etablerade demokratin och bakgrunden till detta. Syftet med kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati är att möta denna samhällsutmaning – att hålla en av mänsklighetens största landvinningar, demokratin, levande.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar inom många olika områden. Att möta dessa samhällsutmaningar med kunskap i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av universitetets kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. Dessa har fokus på områdena utbildning, material, demokrati, vatten, digitalisering, miljö samt hälsa. De arbetar tvärvetenskapligt och knyter samman ämnen, institutioner och fakulteter för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom varje område.

Samhällsutmaning: en ifrågasatt demokrati

Demokratin är en gemensam grund för många länder. Dess förmåga att hantera problem i samhället och utmaningar i välfärden ifrågasätts dock allt mer. Fler och fler länder tar steg i en odemokratisk riktning. Auktoritära värderingar och partier vinner terräng. Alternativa nyhetsplatser utmanar traditionell journalistik. Tekniken gör det enkelt att sprida falska nyheter.

Ett av de viktigaste uppdragen i samhället för att kunna motverka denna trend har skolan. Arbetet med demokrati och värdegrund i skolan måste prioriteras för att ge elever demokratiska värderingar och kompetenser för att leva i och vara delaktiga i det svenska samhället.

Visionen för kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati är att bidra med idéer, mötesplatser och ny kunskap för att möta de utmaningar den svenska demokratin står inför idag, med syftet att demokratiska värderingar ska få en starkare förankring bland medborgarna.

Läs mer om vår forskning, våra utbildningar och vår samverkan nedan.

Podcast om demokratins eldsjälar

Podden Demokratibyggarna är en del av arbetet i En ifrågasatt demokrati. Den handlar om alla dem som bygger vår demokrati: medborgare, journalister, myndigheter, samhällsorganisationer och eldsjälar. Programledare för Demokratibyggarna är Joel Martinsson, doktorand i statsvetenskap, och Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap.

Aktuellt

Forskning

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati bedriver omfattande forskning inom samhällsutmaningens samtliga aspekter, ur tre centrala perspektiv: representations-, medie- och medborgarperspektivet.

 • Representation: Demokratiska värderingar som en gemensam bas för politik, deltagande och tillit bland medborgare.
 • Media: Villkoren för det offentliga samtalet och den politiska nyhetsrapporteringen.
 • Medborgarperspektiv: Utanförskap och ekonomisk utsatthet som hinder för inkludering i samhället och deltagande i demokratin.

Representationsperspektivet

Utifrån representationsperspektivet forskar miljön om ...

 • partipolitikens förmåga att representera medborgarna,
 • medborgares och politiska ledares ifrågasättande av individers och minoriteters rättigheter till förmån för populistiska, auktoritära och nationalistiska värderingar,
 • medborgares, särskilt ungas, minskande generella tillit och civilsamhällets förändring, samt
 • korruption och maktmissbruk i offentlig sektor.

Medieperspektivet

Utifrån medieperspektivet forskar miljön om mediernas möjligheter att verka som tredje statsmakt. Vi lyfter fram sambandet mellan ifrågasatt demokrati och problem för fri och oberoende journalistik genom att belysa ...

 • hot, hat och trakasserier som beskär journalisternas möjligheter att skildra samhället,
 • dagspressens reträtt från den lokala demokratin,
 • alternativa nyhetsplatser som utmanar etablerade massmedier, speciellt bland ungdomar, samt
 • manipulering av opinionsbildning, ryktesspridning, mobilisering av auktoritära krafter samt hot mot journalister och utsatta grupper från trollfabriker, falska konton och botar på sociala medier.

Medborgarperspektivet

Utifrån medborgarperspektivet forskar miljön om ...

 • civilsamhällets förmåga och problem med att mobilisera medborgares deltagande i politik och offentligt samtal,
 • deras samhälleliga inkludering i olika kontexter av utsatthet, samt
 • möjligheteter och risker med att civilsamhället utvecklar parallella strukturer som ersätter myndigheter och annan offentlig sektor, speciellt i områden där många lever i utanförskap.

Utbildning

Forskarna inom En ifrågasatt demokrati är aktiva lärare som integrerar sin forskning i Linnéuniversitetets undervisning. På alla akademiska nivåer har kunskapsmiljöns lärare utvecklat nya och reviderat etablerade kurser som problematiserar en ifrågasatt demokrati. I samband med studenternas praktik samverkar våra utbildningar med myndigheter och företag.

Samverkan

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati har en stark tradition av samverkan med det omgivande samhället i form av civilsamhälle, myndigheter och företag. Miljön samarbetar med:

Ledningsgrupp