Kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Syftet med kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling är att möta dessa samhällsutmaningar – att visa hur våra naturresurser, framför allt skogen, kan tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Samhällsutmaning: grön hållbar utveckling

Hållbarhet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling. En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans livsbetingelser förbättras (social hållbarhet), samtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar (ekologisk hållbarhet). Den gröna ekonomin har låga växthusgasutsläpp, nyttjar resurser effektivt och är socialt inkluderande.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

Hållbart och förnyelsebart

Hur vi i Sverige förvaltar och utnyttjar våra förnyelsebara naturresurser är, och kommer att bli, helt avgörande för framtiden. I FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling adresseras 17 globala mål för en hållbar utveckling. Också här framhålls vikten av en hållbar förvaltning och ett effektivt användande av naturresurser.

Sverige har även en vision att vara en biobaserad ekonomi 2050. Det innebär att material, energi och kemikalier ska vara biobaserade i mycket större utsträckning än idag. Här finns stora möjligheter att ersätta material som inte är förnyelsebara, eller i andra avseenden inte är hållbara för miljön, med exempelvis skogsråvara. Det akuta regeringsmålet om ett Sverige som senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser har särskilt adresserats. För att bekämpa klimatförändringar är det viktigt att utveckla och sprida miljöinnovationer, samt att människors konsumtionsmönster och beteenden till stora delar förändras.

Om Grön hållbar utveckling och samhällsutmaningarna

Vill du ha textning? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj Svenska.

  

Aktuellt

Forskning

Kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling spänner över samtliga fem fakulteter vid Linnéuniversitetet och den forskning som bedrivs inom miljön möter därför samhällsutmaningen ur många aspekter. Några av forskningsområdena inom Grön hållbar utveckling är följande:

  • Skogen, från planta till färdiga tekniska träprodukter
  • Att bygga i trä
  • System med ett energi- och kretsloppstänkande
  • Miljövetenskap
  • Skogens hälsofrämjande värden och stressrelaterad ohälsa
  • Hur olika faktorer påverkar "gröna" beteenden
  • Kommunikation och mediering av miljöfrågor
  • Hur verksamheter styr och mäter sina prestationer ur miljö- och hållbarhetssynpunkt
  • Hur olika transport- och logistiklösningar påverkar miljön och resursanvändning
  • Hur ägare och aktörer både styr och styrs av miljödimensionen

Utbildning

För att ny kunskap ska få fäste i samhället har utbildningsinsatser en grundläggande roll att spela. Jämfört med många äldre och etablerade universitet har Linnéuniversitetet mycket undervisning i förhållande till sin forskning. Därför är det av central betydelse för utbildningskvaliteteten att forskningen har en mycket nära koppling till undervisningen.

Etablering av nya utbildningar och förnyelse av befintliga inom kunskapsmiljön kommer att utgöra en centralpunkt för kunskapsbildningen. Grön hållbar utveckling ser stora möjligheter att samverka över fakultetsgränserna och skapa nya masterprogram inom området men även med andra lärosäten och universitet i Europa via exempelvis EUniWell.

Samverkan

Inom Grön hållbar utveckling finns det stora möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete över fakultetsgränserna, då vi samlar ämnen som samhällsvetenskap, ekonomi, miljövetenskap, hälsa, livsmedelsvetenskap, teknik, design och kommunikation.

Grön hållbar utveckling har flera direkta kopplingar till andra Kunskapsmiljö Linné som Vatten, Digitala transformationer, Hållbar hälsa och Avancerade material. Dessa kunskapsmiljöer kommer att interagera och har stor potential att förstärka varandra.

Södra och IKEA ska tillsammans med Linnéuniversitet skapa en unik plattform, the Bridge, för värdeutveckling genom erfarenhetsutbyte och resursmobilisering mellan industri och akademi. Detta innebär en kraftig kompetensuppbyggnad vid Linnéuniversitet, på både utbildnings- och forskningssidan. Satsningen sammanfaller i mycket hög utsträckning med utbildningen och forskningen i Grön hållbar utveckling. Det innebär stora möjligheter att utvecklas ytterligare framöver, genom gemensamma forskningsansökningar och nya utbildningsprogram som spänner över fakultetsgränserna.

Forskningen och utbildningen inom Grön hållbar utveckling har många kopplingar till samarbetspartner i näringslivet. Flertalet forskargrupper inom kunskapsmiljön har stora framgångar i att attrahera externa forskningsmedel.

Styrgrupp

Johan Bergh är kontaktperson för och ledare för Grön hållbar utveckling.