Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa

God hälsa för alla i vår tid kräver att vi bemöter ett antal utmaningar: befolkningsförändringar, medborgares engagemang, förändrade sjukdomsmönster, traumatiska händelser och organisatorisk samordning. Syftet med kunskapsmiljön Hållbar hälsa är att möta dessa samhällsutmaningar – att främja hälsa och välbefinnande för alla människor i alla åldrar.

Samhällsutmaning: hållbar hälsa

De samhällsutmaningar som har med hållbar hälsa att göra är komplexa och kräver insatser och engagemang utifrån olika perspektiv och ur många vinklar (figur 1). Kunskapsmiljön Hållbar hälsa tar sig an de samhällsförändringar som identifieras i FN:s hållbarhetsmål, vilka Linnéuniversitetet utgår ifrån i sitt hållbarhetsarbete.

Figur 1
Figur 1.

Vår inriktning är framför allt mot mål nummer tre: god hälsa och välbefinnande. Det här målet syftar till att garantera ett hälsosamt liv och främja välbefinnandet för människor i alla åldrar. Här anses de globala demografiska förändringarna såväl som förändringarna av livsstilar vara de mest utmanande områdena.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

Parallellt med den ökande livslängden hos jordens befolkning minskar födelsetalen i de flesta länder, vilket resulterar i färre människor i arbetsför ålder i framtiden. Dessa faktorer, tillsammans med ökad migration, globalisering samt förändrade behov av hälsovård, förebyggande hälsovård och främjande av hälsovård, är de demografiska förändringar vi behöver inrikta oss mot. Dessa demografiska förändringar hänger också ihop med de förändringar i livsstilar vi ser idag, vilka kan exemplifieras med näringsbrist på grund av mindre hälsosamma matvanor.

Utöver det omfattar de förändrade mönstren hos funktionshinder och sjukdomar även utvecklingen av sjukvården från slutenvård till öppenvård och vidare till förebyggande åtgärder och främjande av hälsa. Eftersom detta kräver förändringar i organisationer, är behovet av lösningar inom detta område stort. Ökad samverkan är därför ett måste för effektiv, global hälsovård. Speciella utmaningar i samband med detta kan vara bristen på delaktighet, då ojämlik tillgång till hälsovård ställer krav på digitalisering men kan leda till utestängande när såväl kompetens som digital utrustning saknas.

Om Hållbar hälsa och samhällsutmaningarna

Vill du ha textning? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj Svenska.

  

Aktuellt

Forskning

Kunskapsmiljön Hållbar hälsa omfattar väl etablerade och internationellt erkända forskare och forskargrupper. Inom den vidsträckta kompetens som finns i gruppen med forskare inom Hållbar hälsa är vårt mål att integrera kompetenser och aktiviteter i tvärvetenskapliga samarbeten för att identifiera, hitta och testa hållbara lösningar för samhällets utmaningar. Den forskning som genomförs inom Hållbar hälsa innefattar även samverkan med lokala och globala intressenter, vilket bidrar till såväl bredare som djupare analyser av hälsa genom livets olika faser.

Med expertis inom e-hälsa, livsmedelsvetenskap, palliativ vård, optimetri, socialt arbete och hälso och humaniora kommer miljön att ha en unik förmåga att bidra till utmaningarna ovan med ett helhetsperspektiv (figur 2).

figur 2
Figur 2.

Mer specifikt är forskningsområdena inom Hållbar hälsa följande:

 • Konst- och bildvetenskap
 • Biokemiska metoder och miljökemi
 • Företagsadministration, ekonomi och (socialt) entreprenörskap
 • Datavetenskap och hälsoinformatik
 • Filmvetenskap
 • Nutrition och livsmedelsvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medicinsk humaniora
 • Medicinsk vetenskap och biomedicin
 • Palliativ vård
 • Pedagogik
 • Farmakologi
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Idrottsvetenskap
 • Optometri och ögonvård

Utbildning

Den flervetenskapliga bakgrunden och de befintliga resurserna hos de viktigaste forskarna och lärarna inom Hållbar hälsa – inom medicin, natur- och formalvetenskap, vårdvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora – gör helhets- och systemiska perspektiv och tillämpningar möjliga i forskning, undervisning och interaktion med samhället.

Hållbar hälsa kommer att ge möjligheter att skapa nya, tvärvetenskapliga utbildningar, samt utveckla befintliga program inom hälsoområdet. Detta kommer att ge våra studenter en tydlig och modern kompetens som gör dem exceptionellt attraktiva för arbetsgivarna. Följderna av detta blir ett ökat antal ansökningar till våra program och studenter som är än mer nöjda med sin utbildning.

Samverkan

Vi har väl utvecklade samarbeten med att antal väl ansedda universitet, både regionalt, nationellt och internationellt. Vi samverkar även aktivt med många kommuner och regioner, andra myndigheter i Sverige och olika företag i affärsvärlden.

Styrgrupp