Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring

Utbildning i förändring är en gemensam plattform för tio forskningsmiljöer. Vi integrerar utbildning, forskning och samverkan i kreativa miljöer för att sätta kunskap i rörelse. Vår vision är att vara en mötesplats där lärare, forskare, studenter och samverkansaktörer skapar kunskap för att möta samhällsutmaningar inom skola och utbildning, i Sverige och globalt.

Samhällsutmaning: utbildning i förändring

För samhället är skola och utbildning investeringar i utveckling och ökat välstånd, och för individen är tillgång till utbildning och kunskap en mänsklig rättighet. En utgångspunkt i Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring är att skola, utbildning och demokrati ska stärka varandra.

Utbildning i förändring verkar för att alla ska få tillgång till utbildning som är av god kvalité och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (FN:s fjärde globala hållbarhetsmål). Miljontals barn i världen går miste om skolgång eller tvingas sluta skolan i förtid.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

I Sverige och andra ekonomiskt starka länder erbjuds förskola, skola och utbildning till alla barn och unga. En utmaning i Sverige är att värna om och, vid behov, höja kvalitén på utbildning och garantera att alla individer kan tillägna sig kunskap oberoende av bakgrund, socioekonomisk status och funktionsprofil. Sverige står också inför utmaningen att väsentligen öka antalet utbildade lärare och att nå målet att alla elever ska få avsluta sin skolgång med godkända studieprestationer.

Utmaningen att erbjuda inkluderande utbildning med god kvalitet för alla är både omfattande och mångfasetterad. Genom både ny och befintlig kunskap, utifrån innehållsliga, kontextuella och strukturella aspekter, tar kunskapsmiljön ett brett grepp om frågan om hur skolan kan stärka unga och i förlängningen samhället.

Därför tar vi oss an uppgiften i hela dess vidd, som sammansatt av olika aspekter: som en fråga om kunskapsresultat (innehållslig), som en politisk fråga (kontextuell) och som en demokratisk fråga (strukturell). Utmaningar av didaktisk karaktär handlar om att erbjuda undervisning som stärker alla elever och om att kunskapsresultaten i svensk skola behöver förbättras. Skolan är dessutom en viktig aktör i arbetet med att stärka ungas psykiska och fysiska hälsa.

Läs mer om vår forskning, våra utbildningar och vår samverkan nedan.

Om Utbildning i förändring och samhällsutmaningarna

Vill du ha textning? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj Svenska.

  

Aktuellt

Utbildning i förändring är en flervetenskaplig miljö som arbetar med forskning och utbildning i syfte att förbättra skolans kunskapsresultat i bred mening. Vi tar fram och sprider kunskap om skolan, stödjer forskningssamarbeten mellan våra forskningsmiljöer och utgör en arena för kompetensutveckling för lärare på lärarutbildningen.

Lunchseminarieserie via Zoom

Kunskapsmiljön stödjer olika typer av forskning och utvecklingsprojekt kopplade till lärarutbildningen. Vi har lunchseminarier på distans via Zoom som riktar sig till lärare, forskare och andra personer som är intresserade av frågor som berör skolan. Du hittar tillfällena i kalendern nedan, men här du kan även ladda hem ett informationsblad med samtliga seminarier (pdf-fil).

Forskning

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring bedriver omfattande forskning inom samhällsutmaningens samtliga aspekter. Vår forskning omfattar bland annat:

  • Utbildningsreformer
  • Lärares arbete, undervisning och lärande (didaktik)
  • Ämnesdidaktik
  • Praktiknära forskning i samarbete med skola, kommuner, institutioner och myndigheter
  • Inkluderings- och exkluderingsprocesser
  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Skolutveckling och skolans ledarskap samt lärares och skolledares kompetensutveckling (nationellt professionsprogram)

Forskningen sker i form av såväl externt finansierade projekt som praktiknära forskning i nära samarbete med externa aktörer. Exempel på det senare är följeforskning och gemensamt arbete med metodutveckling. Bredden hos våra förskningsmiljöer och forskargrupper skapar goda förutsättningar för att bemöta aktuella frågor på ett ämnesövergripande plan.

Utöver forskning ansvarar forskargrupperna för den innehållsliga kvaliteten och den vetenskapliga förankringen hos anknutna utbildningar. Detta gäller framför allt lärarutbildningen, men även andra utbildningar. Grupperna har också en omfattande kompetens kring samverkan med kommuner och myndigheter.

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring har även kopplingar till Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande. Denna forskarskola har fem doktorander och fokuserar på frågor och kritiska perspektiv i relation till yrkeskunnande, yrkesdidaktik samt yrkesutbildningens innehåll och dess sociala, historiska och professionella sammanhang.

Pedagogisk forskning i Sverige

tre omslag till Pedagogisk forskning i Sverige

Sedan en tid tillbaka drivs den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige (PfS) i Linnéuniversitetets regi. Läs mer och prenumerera på PfS på www.pedagogiskforskning.se, som är en förlängning till tidskriften. Webbplatsen är ett forum för breddat samtal i olika former och för relevant information för alla intresserade av forskning relaterad till pedagogik.

Utbildning

Nämnden för lärarutbildning har ett särskilt ansvar för utbildning som en del av kunskapsmiljön Utbildning i förändring. Samtliga fakulteter har dock en viktig roll i att genomföra undervisningen och stödja och implementera arbetet med kvalitetsutveckling i lärarutbildningsprogrammen. Detta arbete bedrivs via programråd.

Via arbetssätt som till exempel olika former av verksamhetsintegrerad utbildning och självständiga arbeten kopplade till aktuella forskningsfrågor inom de utbildningsvetenskapliga, didaktiska och ämnesdidaktiska forskargrupperna, utvecklar studenterna förhållningssätt och verktyg för att främja barns och elevers utveckling och lärande. På så sätt ges de förutsättningar för att bidra till förbättrade kunskapsresultat hos eleverna.

Samverkan

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring deltar i en rad olika samverkansprojekt med Skolverket. Några exempel är utbildningsinsatser av myndighetens personal, arbete med att utveckla skolans läro- och kursplaner och fortbildningsmoduler för verksamma lärare, samt att ta fram arbetssätt för att möta elever med särskilda behov. Vi bedriver också omfattande samverkan med kommuner och skolor i form av följeforskning, fortbildningsinsatser och gemensamt utvecklingsarbete.

En viktig kanal för samverkan är de nätverk som är kopplade till lärarutbildningen och samlar lärarutbildare, forskare och yrkesverksamma lärare. Målet med nätverken är:

  • Att öka kvaliteten inom grundutbildningen genom kompetensutveckling av utbildare verksamma i lärarutbildningen.
  • Att sprida kunskap om utbildning och forskning av relevans för lärarutbildningen.
  • Att bidra till att utveckla yrkesverksamma lärares kunskaper inom deras ämnesområden.

Operativ grupp

Utbildning i förändring samordnas av en operativ grupp bestående av Charlotte Silander (projektledare) tillsammans med Marie Källkvist och Katarina Schenker. Till vårt stöd har vi en ledningsgrupp med representanter från tio av fakultetens forskningsmiljöer.