Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring är en gemensam plattform för elva forskningsmiljöer. Vi integrerar utbildning, forskning och samverkan i kreativa och tvärvetenskapliga miljöer för att sätta kunskap i rörelse. Vår vision är att vara en mötesplats där lärare, forskare, studenter och samverkansaktörer skapar kunskap för att möta samhällsutmaningen att öka kunskapsresultaten i skolan.

Samhällsutmaning: utbildning i förändring

Sverige står inför flera samhällsutmaningar på utbildningsområdet där kunskapsresultaten behöver höjas och skolan bli mer likvärdig. En komplexitet i denna utmaning är att bristen på behöriga och legitimerade lärare är stor. Kunskapsmiljön Utbildning i förändring bildades 2020 för att stärka Linnéuniversitetets möjligheter att på ett kraftfullt sätt möta dessa utmaningar.

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring består av elva starka forskningsmiljöer som också har ansvar för den vetenskapliga grunden i lärarutbildningarna. Genom kunskapsmiljön skapas synergieffekter av den samlade kunskap som finns i de framgångsrika forskningsmiljöerna.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring verkar i gränssnittet mellan utbildning, forskning och samverkan snarare än inom dessa avgränsningar. För samhället är skola och utbildning investeringar i utveckling och ökat välstånd, och för individen är tillgång till utbildning och kunskap en mänsklig rättighet. Utmaningen att erbjuda inkluderande utbildning med god kvalitet för alla barn och elever är både omfattande och mångfasetterad. Genom ny och befintlig kunskap, utifrån innehållsliga, kontextuella och strukturella aspekter, tar kunskapsmiljön ett brett grepp om frågan om hur skolan kan stärka unga och i förlängningen samhället. Därför tar vi oss an uppgiften i hela dess vidd, som en fråga om kunskapsresultat (innehållslig), som en politisk fråga (kontextuell) och som en demokratisk fråga (strukturell). Skolan är dessutom en viktig aktör i arbetet med att stärka ungas psykiska och fysiska hälsa.

Målet i Kunskapsmiljön Utbildning i förändring är att generera tvärvetenskaplig forskning som resulterar i nya forskningssamarbeten, utvecklad utbildning och samverkan. Ett långsiktigt mål är att utgöra ett starkt vetenskapligt stöd för Linnéuniversitetets lärarutbildningar att verka i dagens förändrade utbildningslandskap.

Läs mer om vår forskning, våra utbildningar och vår samverkan nedan.

Om Utbildning i förändring och samhällsutmaningarna

Vill du ha textning? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj Svenska.

  

Aktuellt

Utbildning i förändring är en flervetenskaplig miljö som arbetar med forskning och utbildning i syfte att förbättra skolans kunskapsresultat i bred mening. Vi tar fram och sprider kunskap om skolan, stödjer forskningssamarbeten mellan våra forskningsmiljöer och utgör en arena för kompetensutveckling för lärare på lärarutbildningen.

Rapportserie: Utbildning i förändring

omslaget till rapport nr 1-2023

Syftet med rapportserien Utbildning i förändring är att snabbt och tillgängligt sprida kunskap från den mångfasetterade forskning inom skola och utbildning som bedrivs vid Linnéuniversitetet. Avsikten är att texterna ska kunna användas i utbildningarna och på så vis bidra till arbetet med att stärka den vetenskapliga grunden och utbildningskvaliteten i de professionsutbildningar som riktar sig mot skola och utbildning.

Ambitionen är att löpande publicera texter om utbildnings- och forskningsprojekt genomförda inom ramen för kunskapsmiljön och som kan vara av intresse för forskare, lärare och universitetslärare, men även för lärare som är handledare i verksamhetsförlagd utbildning, liksom andra avnämare. Rapporterna går att ladda hem gratis nedan.

Forskning

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring bedriver omfattande forskning inom samhällsutmaningens samtliga aspekter. Vår forskning omfattar bland annat:

  • Utbildningsreformer
  • Lärares arbete, undervisning och lärande (didaktik)
  • Ämnesdidaktik
  • Praktiknära forskning i samarbete med skola, kommuner, institutioner och myndigheter
  • Inkluderings- och exkluderingsprocesser
  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Skolutveckling och skolans ledarskap samt lärares och skolledares kompetensutveckling (nationellt professionsprogram)

Forskningen sker i form av såväl externt finansierade projekt som praktiknära forskning i nära samarbete med externa aktörer. Exempel på det senare är följeforskning och gemensamt arbete med metodutveckling. Bredden hos våra förskningsmiljöer och forskargrupper skapar goda förutsättningar för att bemöta aktuella frågor på ett ämnesövergripande plan.

Utöver forskning ansvarar forskargrupperna för den innehållsliga kvaliteten och den vetenskapliga förankringen hos anknutna utbildningar. Detta gäller framför allt lärarutbildningen, men även andra utbildningar. Grupperna har också en omfattande kompetens kring samverkan med kommuner och myndigheter.

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring har även kopplingar till Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande. Denna forskarskola har fem doktorander och fokuserar på frågor och kritiska perspektiv i relation till yrkeskunnande, yrkesdidaktik samt yrkesutbildningens innehåll och dess sociala, historiska och professionella sammanhang.

Pedagogisk forskning i Sverige

tre omslag till Pedagogisk forskning i Sverige

Sedan en tid tillbaka drivs den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige (PfS) i Linnéuniversitetets regi. Läs mer och prenumerera på PfS på www.pedagogiskforskning.se, som är en förlängning till tidskriften. Webbplatsen är ett forum för breddat samtal i olika former och för relevant information för alla intresserade av forskning relaterad till pedagogik.

Utbildning

Nämnden för lärarutbildning har ett särskilt ansvar för utbildning som en del av kunskapsmiljön Utbildning i förändring. Samtliga fakulteter har dock en viktig roll i att genomföra undervisningen och stödja och implementera arbetet med kvalitetsutveckling i lärarutbildningsprogrammen. Detta arbete bedrivs via programråd.

Via arbetssätt som till exempel olika former av verksamhetsintegrerad utbildning och självständiga arbeten kopplade till aktuella forskningsfrågor inom de utbildningsvetenskapliga, didaktiska och ämnesdidaktiska forskargrupperna, utvecklar studenterna förhållningssätt och verktyg för att främja barns och elevers utveckling och lärande. På så sätt ges de förutsättningar för att bidra till förbättrade kunskapsresultat hos eleverna.

Samverkan

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring deltar i en rad olika samverkansprojekt med Skolverket. Några exempel är utbildningsinsatser av myndighetens personal, arbete med att utveckla skolans läro- och kursplaner och fortbildningsmoduler för verksamma lärare, samt att ta fram arbetssätt för att möta elever med särskilda behov. Vi bedriver också omfattande samverkan med kommuner och skolor i form av följeforskning, fortbildningsinsatser och gemensamt utvecklingsarbete.

En viktig kanal för samverkan är de nätverk som är kopplade till lärarutbildningen och samlar lärarutbildare, forskare och yrkesverksamma lärare. Målet med nätverken är:

  • Att öka kvaliteten inom grundutbildningen genom kompetensutveckling av utbildare verksamma i lärarutbildningen.
  • Att sprida kunskap om utbildning och forskning av relevans för lärarutbildningen.
  • Att bidra till att utveckla yrkesverksamma lärares kunskaper inom deras ämnesområden.

Operativ grupp

Utbildning i förändring samordnas av en operativ grupp bestående av Mattias Lundin (projektledare), Hanna Palmér, Olof Engblom och Eva Eriksson. Till vårt stöd har vi en ledningsgrupp med representanter från de elva forskningsmiljöerna.