Studenter går i trappa

Linnéuniversitetets vision

Vision 2030

Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland. Under tio år har vi byggt Linnéuniversitetet till en kreativ kunskapsmiljö. Nu är vi redo att bygga vidare och förverkliga högt ställda mål i ett klimat som präglas av våra värdeord nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Linnéuniversitetet är en del av samhället. Vi vill verka i öppenhet för akademisk utveckling och göra avtryck. Vi vill ta ansvar för att utveckla vår breda och djupa kompetens och skapa en bättre framtid för individer och den värld vi delar. I en akademisk tradition vill vi fokusera på hur nyfiken kunskapsbildning skapar nytta i nära samarbeten, då vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Det förhållningssättet kallar vi Linnéandan.

För att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling krävs:

  • Nyskapande akademisk kunskapsbildning
  • Hållbar excellens
  • Kultur och gemensamma arbetssätt

Nyskapande akademisk kunskapsbildning

Linnéuniversitetet vill ta vara på och förstärka det nytänkande som skapas i kunskapsmiljöer som integrerar vetenskaplig och konstnärlig forskning, utmanande utbildning och innovativ samverkan. Det vill vi göra genom att utveckla en öppen, kritisk och gränsöverskridande kunskapsbildning med och för människor och samhälle. Vår verksamhet ska kännetecknas av framgångsrika arbetsformer för studenters och medarbetares interkulturella, interdisciplinära och internationella lärande och medskapande i kreativa lärmiljöer.

  • Kreativ forskning och samverkan ska på avgörande sätt berika våra utbildningar. Med fokus på studentens kunskap, förmåga och initiativkraft förnyar vi Linnéuniversitetets utbildningar och de pedagogiska formerna för livslångt lärande.

  • Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer ska nå regionalt, nationellt och internationellt erkännande och attraktivitet genom hållbara, gränsöverskridande arbetssätt och framgångsrika resultat.

Hållbar excellens

Vi profilerar oss genom att utveckla vår förmåga att föra ut och i samverkan använda kunskap som bidrar starkt och konsekvent till en hållbar samhällsutveckling. Akademisk frihet och excellens är basen för en legitim och kraftfull samhällsrelevans. Fri och oberoende forskning är universitetets bidrag till nyskapande excellens som säkrar en hållbar kunskapsbildning. Den akademiska verksamheten integrerar värden som lika villkor, jämställdhet, hållbar utveckling och internationalisering för att uppnå excellens.

  • Linnéuniversitetet ska genom relevant utbildning och forskning ta ansvar för och främja hållbar samhällsutveckling.

  • Linnéuniversitetet ska uppnå högsta kvalitet genom att värna och utveckla den akademiska friheten i globalt samspel.

Kultur och gemensamma arbetssätt 

Linnéuniversitetet ska ha tydliga kvaliteter och berättelser som skapas och utvecklas kontinuerligt genom studenters och medarbetares arbetssätt och prestationer som sammantaget utgör Linnéandan. Linnéandan speglar akademins reflekterande, kritiska och kreativa samhällsuppdrag. Vi inspireras av Carl von Linné och låter arbetet genomsyras av nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Vi vill utveckla ett kontinuerligt och nyskapande förbättringsarbete. Arbetet ska bygga på respektfullt samarbete och en helhetssyn på universitetets verksamhet. Ett gemensamt arbetssätt förutsätter ett effektivt och professionellt verksamhetsstöd som arbetar tillsammans med undervisande och forskande medarbetare och som med hög kvalitet skapar nytta för den samlade kunskapsbildningen.

  • Linnéuniversitetet ska vara en öppen och lärande organisation med förmåga att möta nya utmaningar och arbeta både systematiskt och gränsöverskridande med forskning, utbildning och samverkan i fokus.

  • Linnéuniversitetet ska skapa en inkluderande arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt, gemenskap och aktivt ledar- och medarbetarskap.

  • Linnéuniversitetets synliggör nyskapande kvaliteter och berättelser som blir en avgörande kraft för universitetets utveckling.

Med nyskapande akademisk kunskapsbildning, hållbar excellens, kultur och gemensamma arbetssätt vill vi förverkliga vår vision. Tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

 

Kommittéer