Studenter

Samhällelig drivkraft

”…samverkan omfattar ett brett spektra av verksamheter inom näringsliv, kulturinstitutioner och offentlig sektor, vilket också stärker Linnéregionens identitet där kunskapsbildning och livslång lärande är en del av en god livskvalitet”. Ur Linnéuniversitetets strategi 2015-2020.

En viktig del av verksamheten

Linnéuniversitetet vill vara ett kunskapsnav i samverkansprojekt och därför ska vi, i samverkan med andra, utveckla metoder för problemlösning för att möta samhällets behov. Genom att göra detta kan vi stödja och stimulera Linnéregionens utveckling. Hos oss är arbetet med samhällelig drivkraft en naturlig del av verksamheten. Framstående forskning lägger grunden för all verksamhetsutveckling. Utmanande utbildningar är ett av våra främsta sätt att skapa samhällelig drivkraft och uppdragsutbildningar har en direkt roll som svar på samhällsutmaningar. Samverkan med det omgivande samhället är för oss ett arbetssätt som leder till högre kvalitet i utbildning och forskning, inte en separat uppgift.

Gränsöverskridande samarbete för att möta samhällsutmaningar

Kommittén för samhällelig drivkraft avsätter under 2018 medel för fakultetsöverskridande projekt. För att kraftfullt kunna svara mot samhällsutmaningar krävs dels samverkan mellan discipliner från flera fakulteter, dels med det omgivande samhället. 

I fokus för utlysningen är satsningar som både fungerar kvalitetsdrivande för Linnéuniversitetets verksamhet och möter samhällsutmaningar på ett sätt som förutsätter samverkan med det omgivande samhället – allmänhet, organisationer och näringsliv.

Utlysningen inleddes med en öppen idéworkshop den 12 oktober klockan 09.15–12.30 i Kalmar.

Samverka med Linnéuniversitetet

Vill du samarbeta med oss kontaktar du avdelningen för externa relationer. Du kan också läsa mer om våra olika samverkansprojekt och -nätverk nedan.