två kvinnliga studenter samtalar

Internationalisering

"Vår kreativa kunskapsmiljö genomsyras av globala värden – internationalisering, lika villkor och hållbar utveckling – i forskning, utbildning och administration. Linnéuniversitetet odlar en internationell miljö där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas, och där alla studenter och medarbetare är bärare av tankar om lika villkor och hållbar utveckling. All vår verksamhet ska bedrivas i former som främjar jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa och en god arbetsmiljö. Universitetets arbetsformer, både interna och externa, ska kännetecknas av respekt och demokrati".
(Linnéuniversitetets vision och strategi, En resa in i framtiden 2015-2020)

Linnéuniversitetet strävar efter att ha en nationell tätposition vad gäller internationalisering och erbjuder lärare, forskare och studerande rika möjligheter till internationella erfarenheter.

Alla medarbetare och studenter ska kunna knyta varaktiga internationella kontakter i syfte att upprätthålla mångfald och bidra till hållbar utveckling. Vår kunskapsmiljö stimulerar öppenhet och främjar kunskapsutbyte mellan olika länder, kulturer, åldrar och vetenskapliga discipliner.

Vårt mål är att samtliga utbildningsprogram ger möjligheter till utlandsstudier och att flera kurser ges på engelska. Många kurser är öppna för både utländska och svenska studenter. Undervisningen ska bedrivas av både svenska och utländska lärare och forskare. Detta gör att alla våra studenter får en ökad internationell medvetenhet så att de står bra rustade för den framtida arbetsmarknaden.