studenter framför UB

Kvalitetsarbete

Vi arbetar systematiskt med kvalitet i utbildning och forskning. Att systematiskt utvärdera resultaten i verksamheten är bas för prioriteringar, ger underlag för åtgärder när målen inte uppfylls samt bidrar till att sprida goda exempel.

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy ger den gemensamma grunden för universitetets kvalitetsarbete på alla nivåer samt helhet, systematik och kommunikation ska känneteckna arbetet. Syftet med kvalitetsarbetet är att nå universitetets mål för utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Att systematiskt utvärdera resultaten i verksamheten ska vara bas för prioriteringar, ge underlag för åtgärder när målen inte uppfylls samt bidra till att sprida goda exempel.

Ansvaret för kvalitet och kvalitetsarbete finns på flera nivåer i organisationen. Universitetsstyrelse och rektor har det övergripande ansvaret medan fakultetsstyrelsen ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet. Två råd har inrättats med uppgift att vara ett stöd för detta arbete genom att samordna det övergripande kvalitetsarbetet:

  • Rådet för utbildning och lärande ska samordna det fakultetsövergripande arbetet och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet.
  • Forskningsrådet ska samordna det universitetsgemensamma arbetet med forskningsfrågor och på rektors uppdrag vara ett beredande och rådgivande organ för rektor samt behandla strategiska forskningsfrågor och bidra till att utveckla universitetets forskning.

Samordningen innebär att koordinera fakultetsövergripande processer och projekt samt att bereda rektorsbeslut.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete på Medarbetare