studenter framför UB

Kvalitetsarbete

Universitetsstyrelse och rektor har det övergripande ansvaret medan fakultetsstyrelsen ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet. Ett kvalitetsråd har inrättats med uppgift att vara ett stöd för detta arbete genom att samordna det övergripande kvalitetsarbetet. Samordningen innebär att koordinera fakultetsövergripande processer och projekt samt att bereda rektorsbeslut.

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy ger den gemensamma grunden för universitetets kvalitetsarbete på alla nivåer samt helhet, systematik och kommunikation ska känneteckna arbetet. Syftet med kvalitetsarbetet är att nå universitetets mål för utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Att systematiskt utvärdera resultaten i verksamheten ska vara bas för prioriteringar, ge underlag för åtgärder när målen inte uppfylls samt bidra till att sprida goda exempel.

Ansvaret för kvalitet och kvalitetsarbete finns på flera nivåer i organisationen.

Läs mer om Linnéuniversitetets kvalitetsarbete här