Planeten jorden med ikoner som för tankarna till forskning ovanför

Öppen vetenskap på Linnéuniversitetet

Öppen vetenskap handlar om att forskning ska komma alla till gagn på bästa möjliga sätt. Såväl UNESCO som EU har tagit tydlig ställning för ett öppnare vetenskapssystem och EU stödjer aktivt omställningen mot öppen vetenskap. I Sverige har SUHF tagit fram en färdplan för de svenska lärosätena. I Linnéuniversitetets vision 2030 står det att: ”Linnéuniversitetet är en del av samhället. Vi vill verka i öppenhet för akademisk utveckling och göra avtryck”. Det är detta som är grundtanken i öppen vetenskap: kunskap ska förmedlas fritt till samhället och samhället ska i sin tur kunna sätta avtryck i och bidra till forskningen.

Målet med Linnéuniversitetets projekt om öppen vetenskap är att hela verksamheten ska präglas av devisen ”så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt.” För att nå detta krävs ett effektivt stöd där det är lätt att göra rätt. Den yttersta motiveringen för detta är att realisera den akademiska friheten i en digitaliserad värld. Öppen vetenskap är upplysningsidealet anpassat för den digitala tidsåldern.

Den här webbplatsen utgör en resurs som ska inspirera, förklara och lotsa dig rätt när du har frågor om öppen vetenskap. Vi presenterar också de senaste nyheterna från Linnéuniversitetets portföljprojekt om öppen vetenskap.

Projekt: Öppen vetenskap

Projektuppdrag om öppen vetenskap

Den 5 april 2023 fattade rektor beslut om ett projektuppdrag för öppen vetenskap. Projektet som inkluderar fem delprojekt pågår under två år och avslutas den 30 april 2025.

De fem delprojekten med projektledare är följande:

Bakgrundsinformation och projektdirektiv finner du på Medarbetare.

Du är välkommen att engagera dig

Arbetet med öppen vetenskap är spännande, nödvändigt och ibland knepigt. Öppen vetenskap kommer att beröra alla vid universitetet. Det behövs en hög delaktighet från verksamheten för att belysa och diskutera vad som är möjligt och önskvärt utifrån våra förutsättningar. Har du frågor om projektet eller vill veta mer om hur du kan engagera dig kontakta projektledare Bo Bergbäck och biträdande projektledare Mattias Gunnarsson och Helena Wickenberg Juhlin.

Senaste nytt från projektet

Här kan du ta del av nyheter från projektet om öppen vetenskap och de olika delprojekten.

Aktuellt på Linnéuniversitetet

Här finns information om olika arrangemang och aktiviteter som berör arbetet med öppen vetenskap på Linnéuniversitetet. Det kan till exempel handla om webinarier, seminarier eller workshops.

Nyheter om öppen vetenskap

Här kan du ta del av nationella och internationella nyheter om öppen vetenskap. Här finns även tips på konferenser och webbinarier.

Stöd för dig som forskar

Välkommen att ta del av det forskningsstöd som erbjuds av universitetets olika avdelningar, samlat under en gemensam ingång. Stödet på sidorna följer forskningsprocessen, som den kan se ut i ett öppet vetenskapssystem.

Medarbetare - För dig som forskar

 

Så gör du din forskningspraktik mer öppen

Här kan du ta del av goda exempel och tips och trix från kollegor på Linnéuniversitetet så väl som från andra delar av Sverige och resten av världen!

Vad är öppen vetenskap?

Öppen vetenskap definieras i Kungliga bibliotekets förslag på nationella riktlinjer för öppen vetenskap, med utgångspunkt i UNESCO:s rekommendationer, på följande vis:

  • Öppen vetenskap syftar till att göra vetenskaplig kunskap öppet tillgänglig, åtkomlig och återanvändbar för alla.
  • Genom öppenhet och transparens i alla delar i forskningsprocessen stärks den vetenskapliga kvaliteten och förtroendet för forskning. Det möjliggör att vetenskapliga samarbeten ökar och att ett utbyte av kunskap kommer vetenskapen och samhället till del.
  • Öppen vetenskap omspänner alla vetenskapliga discipliner och sätt att bedriva forskning, från grundforskning till tillämpad forskning.

Rekommendationerna lyfter också fram sex prioriterade områden:

  • Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
  • Öppen tillgång till forskningsdata
  • Öppna forskningsmetoder
  • Öppna lärresurser
  • Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen
  • Digitala infrastrukturer som stödjer öppen vetenskap

Dessa områden stämmer till stor del, men inte fullt ut med de områden som utgör delprojekt i Linnéuniversitetes portföljprojekt om öppen vetenskap. Viktiga inspirationskällor för projektets tillblivelse var SUHF:s Nationell färdplan för öppen vetenskap och Vägledning för implementering av färdplan för öppen vetenskap.

Nedan beskrivs olika aspekter på öppen vetenskap närmare. Du kan också läsa mer och finna länkar till relevanta dokument, initiativ och policyutveckling, såväl nationellt som internationellt.