Öppen vetenskap på Linnéuniversitetet

Öppen vetenskap handlar om att forskning ska komma alla till gagn på bästa möjliga sätt. I Linnéuniversitetets vision 2030 står det att: ”Linnéuniversitetet är en del av samhället. Vi vill verka i öppenhet för akademisk utveckling och göra avtryck”. Det är detta som är grundtanken i öppen vetenskap: kunskap ska förmedlas fritt till samhället och samhället ska i sin tur kunna sätta avtryck i och bidra till forskningen.

En stor del av den forskning som bedrivs vid Linnéuniversitetet idag följer redan normerna för öppen vetenskap, så det som krävs är enbart vissa förändringar i en redan inarbetad praxis, och en förmåga att tänka nytt när det gäller meritering och anställningsbarhet. Detta är nödvändigt då det är en förändring som sker inte bara i Sverige, utan också i Europa, USA och världen i sin helhet genom UNESCO.

Den här webbplatsen utgör en resurs som ska inspirera, förklara och lotsa dig rätt när du har frågor om öppen vetenskap. Vi ser fram emot att utveckla innehållet med dig, och du är välkommen att engagera dig tillsammans med oss!

Vad händer på Linnéuniversitetet?

LnuOpen

I LnuOpen publiceras Open Access-tidskrifter och konferenspublikationer från Linnéuniversitetet. I LnuOpen kan du som forskar vid Linnéuniversitetet kostnadsfritt publicera och administrera tidskrifter och konferenspublikationer. Publikationerna blir fritt tillgängliga och sökbara i till exempel Google. LnuOpen baseras på den öppna programvaran Open Journal Systems (OJS).

Fler goda exempel

Vad är öppen vetenskap?

Öppen vetenskap illustration
Illustration: Lotta W Tomasson CC BY-NC 2.0

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som i sig underordnar en mängd andra grundbegrepp, varav följande fyra utgör huvudfokus: öppen tillgång, öppna data, metrik med fokus på kvalitet och medborgarforskning.

Den bärande principen i öppen vetenskap är den tonvikt på öppenhet som måste prägla forskningsprocessen, dess resultat, bedömningen av dessa resultat och det reciproka samhällsengagemanget. För att uppnå en sådan öppenhet, så krävs det en attitydförändring inom den vetenskapliga gemenskapen, som hittills präglats av hierarkiska beslutsmodeller och en slutenhet som inte har varit till gagn för samhället i stort.

För att en sådan öppenhet ska vara möjlig krävs det att forskningsresultat och forskningsdata görs fritt tillgängliga, att den nuvarande meriteringsprocessen om inte ersätts, så åtminstone kompletteras av mer rättvisande mätmetoder som lägger tonvikten på forskningens kvalitet, att medborgarna involveras i forskningsprocesserna och att det omgivande samhället får möjlighet att adressera problem som måste lösas.

Ge oss gärna feedback!

Denna webbsida är under uppbyggnad. Saknar du någon information, eller har tankar om sidan, mejla till oa@lnu.se