Jordklot med ikoner ovanför

Delprojekt: Öppen tillgång till forskningsdata

Lnu har i samarbete med Svensk nationell datatjänst (SND) inrättat en forskningsdatastödsenhet som möjliggör utbildning i forskningsdatahantering. Sunet Drive erbjuds för datalagring. Forskningsstödtjänsterna har utvecklats sedan 2019 och målbilden är att erbjuda Lnu-forskaren tillräckligt stöd för att kunna göra så mycket forskningsdata som möjligt öppet tillgänglig från 2026.

Beskrivning av delprojektet

Öppen tillgång till forskningsdata är ett av fem delprojekt som identifierats i Linnéuniversitetets Öppen vetenskap: Projektdirektiv (2023-04-05). De övriga delprojekten är: Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, Öppna lärresurser, Incitamentsstruktur i form av finansiering och meritering, och Samverkan och medborgarengagemang.

Öppen vetenskap handlar om att öka forskningens transparens, reproducerbarhet och tillgänglighet där öppna forskningsdata spelar en nyckelroll. Både internationellt och nationellt arbetar många med att göra forskningsdata öppna och tillgängliga. Sveriges regerings nationella färdplan för det Europeiska Forskningsområdet 2019–2020 slår fast att öppen tillgång till forskningsdata ska vara fullt implementerad i Sverige senast 2026.

Av de övergripande projektmål som specificeras i projektplanen för öppen vetenskap är följande relevanta för delprojektet:

  1. driva arbetet med öppen vetenskap och ta fram förslag på hur universitetets kontinuerliga arbete ska bedrivas och organiseras
  2. öka förståelsen och höja kompetensen om öppen vetenskap, bland annat genom kommunikation, utbildningsinsatser och att skapa arenor för erfarenhetsutbyte
  3. identifiera avvägningar kring aspekter som säkerhet, etik och juridik
  4. aktivt samverka med andra lärosäten, infrastrukturer, finansiärer och myndigheter för att arbeta resurseffektivt och hitta samordningsvinster

Engagera dig!

Du är välkommen att engagera dig i arbetet med öppen vetenskap. Har du frågor om delprojektet eller vill veta mer om hur du kan engagera dig kontakta delprojektledare Koraljka Golub eller biträdande projektledare Mattias Gunnarsson.

Extern referensgrupp

Malin Ekstrand, bibliotekarie/funktionsansvarig forskningsdatasupport, Gymnastik- och idrottshögskolan

Jonas Fransson, utvecklare forskarstöd, Malmö universitetsbibliotek

Ulf Jakobsson, forskningsdatarådgivare, SND

Mattias Persson, utredare/koordinator för öppen vetenskap, Örebro universitet