Bok svävandes över planeten jorden

Delprojekt: Öppna lärresurser

Delprojektet syftar till att vid Lnu utveckla produktion, publicering, delning och användning av öppna lärresurser. I ett internationellt perspektiv eftersträvar man inom Unesco och EU att skapa en utbildning med god kvalitet som är jämlik och hållbar samt som ger möjlighet till livslångt lärande för alla. Öppna lärresurser utgör en viktig del i strävan mot hållbar utbildning.

Beskrivning av delprojektet

Delprojektet Öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER) eftersträvar att bidra till universitetets fortsatta utveckling mot ett öppet vetenskapssystem med öppna och tillgängliga lärarresurser för lärande och utveckling.

Det finns olika definitioner av begreppet ꞌöppna lärresurserꞌ. I delprojektets arbete utgår vi från UNESCO:s definition av öppna lärresurser från 2019.

Öppen lärresurs: lärande-, undervisnings- och forskningsmaterial, oavsett format och medium, som är allmän egendom eller omfattas av upphovsrätt, som har publicerats inom ramen för en öppen licens och som andra kostnadsfritt kan få åtkomst till, återanvända, bearbeta för annat ändamål, anpassa och distribuera vidare.

Definitionen innebär att alla typer av producerat undervisningsmaterial, vetenskaplig litteratur, forskningsdata och mjukvara/kod som används för forskningsändamål kan utgöra öppna lärresurser om de publicerats med en öppen licens. I delprojekt ligger huvudfokus på produktion, men också på publicering, användning och tillgängliggörande av material för undervisning, exempelvis inspelade föreläsningar, webbsidor, poddar och kurslitteratur. Dessutom kan materialet utgöra även del av kurs eller vara ett helt kurspaket.

Syftet med delprojektet är att förbättra infrastruktur, stöd och incitament för produktion och användning av öppna lärresurser.

Projektmålen för delprojekt:

  • eftersträva ökad förståelse och höjd kompetens gällande OER som del i öppen vetenskap, bland annat genom kommunikation, utbildningsinsatser och att skapa arenor för erfarenhetsutbyte,
  • ge förslag på hur öppna lärresurser som produceras vid universitetet kan synliggöras och tillgängliggöras för lärare, studenter och allmänhet,
  • föreslå utveckling av likvärdigt stöd för produktion av öppna lärresurser,
  • undersöka förutsättningar och möjligheter att främja produktion och publicering av OER i LnuPLay, DiVA och andra verktyg inom Lnu,
  • initiera utbildning avseende upphovsrätt och Creative Commons licenser,
  • samarbeta med meriterings-delprojektet för att möjliggöra att produktionen av öppna lärresurser blir samstämmigt med principer för meritering,
  • genomlysa frågan om hur kurering och kvalitetsgranskning av OER kan utformas kan hanteras på universitetet,
  • delta i nationell och internationell samverkan runt frågor om gemensam användning och utveckling,

Engagera dig!

Du är välkommen att engagera dig i arbetet med öppen vetenskap. Har du frågor om delprojektet eller vill veta mer om hur du kan engagera dig kontakta delprojektledare Ann-Katrin Perselli.

Pågående arbete i delprojektet Öppna lärresurser

Arbetet under januari - mars har bestått i ett antal möten, både nationellt och lokalt, med personer som bedömts ha strategiska funktioner när det gäller öppna lärresurser (OER). Dessa möten har framförallt genomförts via Zoom och rapporterats till övriga delprojektdeltagare. Syftet med dessa möten har varit att införskaffa information om förutsättningar och möjligheter för att utveckla en delningskultur för OER vid Lnu och för nationell samverkan.

Det finns redan OER producerade vid Lnu. Som vid de flesta universitetsbibliotek finns exempelvis många instruktionsvideos/guider. Det finns även lärare som producerar både föreläsningar och kurser (t.ex. MOOC). Dessa OER läggs antingen direkt på Youtube, publiceras i plattformen Canvas, eller bäddas in på universitetets olika webbsidor och blir på så sätt svåra att hitta om man inte vet exakt vad man söker efter.

Önskvärt vore att kunna samla alla OER som produceras vid Lnu i ett system/plattform som kan hantera OER och genom rätt metadata göra dessa återfinningsbara för alla och envar. Delprojektets mål är bland annat att undersöka förutsättningar för att ett sådant system ska kunna komma på plats. Få, om något lärosäte i Sverige, har ett sådant system som kan hantera OER, dvs. göra läromedel tillgängligt och därmed användbara för alla, såväl lokalt som nationellt.

I delprojektet genomför vi under våren 2024 intervjuer av lärare och annan personal för att undersöka vilka behov som finns av stöd och utbildning i hur produktion, publicering, licensiering, delning och användning kan genomföras, och hur detta kan påverka befintliga stödstrukturer, tjänster och samordning inom Lnu. För att främja produktion, publicering och delning av OER behöver proceduren göras enkel och smidig. Många gånger är bristen på kunskap om exempelvis upphovsrätt och Creative Commons-licensiering hinder för att man ska ta klivet att bli OER-producent.

Hur kvalitetsgranskning av OER ska hanteras behöver diskuteras för att säkerställa att innehållet utgörs av aktuell vetenskapligt baserad information. En kvalitetsgranskning kan göras av lärare själva eller av någon kollega som då exempelvis meriteras. I samarbete med delprojekt 4, Finansiering och meritering, utreds hur meritering kopplad till OER kan genomföras och vilka konsekvenser detta kan få. Ett viktigt incitament för produktion och publicering av OER utgörs av meritering och ekonomiska resurser.