musiklärare med studenter

Centrum för skolutveckling (CSU)

Centrum för skolutveckling ansvarar för att genomföra uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan som riktar sig mot skolans verksamheter.

Centrum för skolutveckling (CSU) vid fakulteten för samhällsvetenskap har som uppdrag att bidra till en komplett akademisk miljö som inkluderar och integrerar forskning, utbildning och samverkan rörande förskola, skola och lärarutbildning. Centret arbetar med samverkan i form av uppdragsutbildning, föreläsningar, processtöd, utvärdering och praktiknära forskning inom utbildningsområdet.

Våra forskargrupper utgör en viktig bas för arbetet med samhällelig drivkraft. Kopplat till centret finns forskare och lärare inom förskola, skola och utbildning. Vi genomför uppdrag tillsammans med Skolverket, riktade uppdrag för skolhuvudmän inom ramen för regeringens program Samverkan för bästa skola, nyanländas lärande, rekryteringsutbildning, följeforskningsuppdrag rörande skolutveckling och undervisning med mera.