studenter som sitter med ryggen till

Etikkommittén Sydost

Etikkommittén Sydost (engelskt namn: "Ethical Advisory Board in South East Sweden") bildades 2005 och består av representanter från Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola, Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg. Ordförandeskapet delas mellan de båda lärosätena och innehas för närvarande av Linnéuniversitetet.

Sommarstängt

Den 10 juni-11 augusti 2024 har Etikkommittén sommaruppehåll. Under den perioden behandlas inga ansökningar.

Rådgivning och etisk granskning av projekt

Om du är student på kandidat-, magister-, eller masternivå, kliniker med FoU-projekt, handledare för uppsatser eller projekt, doktorand eller forskare och har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt arbete, är du välkommen att vända dig till Etikkommittén Sydost. 

Vi bistår med etisk granskning och rådgivande yttranden endast till projekt som genomförs i Sverige och därmed lyder under svensk lagstiftning. Vi erbjuder rådgivande etisk granskning av projektet avseende relation och information till forskningspersoner samt hantering, insamling, bearbetning, publicering och arkivering av data.

Vi lämnar inte något etiskt godkännande eftersom vi inte gör någon etisk prövning, istället lämnar vi ett rådgivande yttrande som stöd i utformandet av projektet. Det är handledaren/den ansvarige forskaren som avgör om projektet ska genomföras och är också den person som är ansvarig för att de forskningsetiska reglerna följs.

För att behandla din ansökan behöver vi ett underlag med projektets titel, namn på sökande/handledare och plats för projektets genomförande. Det är viktigt att vi får en tydlig redogörelse för de etiska problem som du själv kan se föreligga i projektet, samt vilka åtgärder ni kan vidta för att minimera etiska problem som eventuellt kan uppkomma. Vi behöver också veta projektets bakgrund, syfte och eventuella frågeställningar, hur data ska insamlas och hanteras, urvalsmotivering och förfarande. Det är viktigt att du bifogar bilagor enligt instruktion i ansökningsblankett. 

Som student ska du göra en anmälan av behandling av personuppgifter i samband med att du inhämtar personuppgifter i din studie/uppsats. Anmälan görs till din högskola/ditt universitet. Länk till anmälan hittar du på Blekinge Tekniska Högskola respektive Linnéuniversitetet.

Etikkommittén ger inte rådgivande yttrande vid redan påbörjade projekt. 

Rådgivande yttranden ges på svenska.

Ansökan och blanketter till Etikkommittén Sydost

Etikkommittén Sydost tar emot ansökningar under terminstiderna och gör uppehåll i sitt arbete under sommaren.

Innan du gör en fullständig ansökan till Etikkommittén Sydost ska du:

  • Börja med att göra en etisk egengranskning av ditt projekt. Egengranskningen ingår i ansökningsblanketten.
  • Framgår det av din egengranskning att ditt projekt ryms under Etikprövningslagen och bör prövas av Etikprövningsmyndigheten (EPM) skickar du en ansökan för etisk prövning till dem. 
  • Om ditt projekt inte ryms under Etikprövningslagen fortsätter du att fylla i ansökningsblanketten till Etikkommittén för en etisk granskning med rådgivande yttrande.

Skicka in den etiska egengranskningen tillsammans med ansökningsblanketten och eventuella bilagor (i ett samlat pdf-dokument eller ett inscannat Word-dokument) för att vi ska kunna ta ställning till ditt arbete. Ansökan ska vara signerad av sökande och eventuell handledare. 

Välkommen med din ansökan!

Ansökan skickas till:

Sandra Hedberg: sandra.hedberg@lnu.se

Ansökan, lämnade yttranden och de personuppgifter som finns angivna i dokumenten (såsom namn, kontaktuppgifter samt program, universitet/högskola och/eller arbetsplats) hanteras inom kommittén och arkiveras i kommitténs diarium (enligt GDPR)

Information och länkar