Personer med ryggen mot kameran sitter och studerar

Etikkommittén Sydost

Etikkommittén Sydost (engelskt namn: "Ethical Advisory Board in South East Sweden") bildades 2005 och består av representanter från Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Blekinge. Ordförandeskapet delas mellan de båda lärosätena och innehas för närvarande av Linnéuniversitetet.

Rådgivning och etisk granskning av projekt

Om du är student på kandidat-, magister-, eller masternivå, kliniker med FoU-projekt, handledare för uppsatser eller projekt, doktorand eller forskare och har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt arbete, är du välkommen att vända dig till Etikkommittén Sydost. Vi kan bistå med rådgivande etisk granskning av projektet avseende resurser, relation och information till forskningspersoner, samt insamling, bearbetning, publicering och arkivering av data. Vi lämnar inte något etiskt godkännande eftersom vi inte gör någon etisk prövning, istället lämnar vi ett rådgivande yttrande som stöd i utformandet av projektet. Det är handledaren/den ansvarige forskaren som avgör om projektet kan genomföras och är också den person som är ansvarig för att de forskningsetiska reglerna följs.

För att behandla din ansökan behöver vi ett underlag med projektets titel, namn på sökande/handledare och plats för projektets genomförande. Vi behöver också veta projektets bakgrund, syfte och eventuella frågeställningar, hur data ska insamlas och hanteras, urvalsmotivering och förfarande. Det är också viktigt att vi få en redogörelse för de etiska problem som du själv kan se föreligga i projektet, samt veta din relation till undersökningspersonerna.

Etikkommittén ger inte rådgivande yttrande vid redan påbörjade studier. 

Rådgivande yttranden ges på svenska.

Ansökan och blanketter till Etikkommittén Sydost

Etikkommittén Sydost tar emot ansökningar under terminstiderna och gör uppehåll i sitt arbete under sommaren.

Innan du gör en fullständig ansökan till Etikkommittén Sydost ska du:

  • Börja med att göra en etisk egengranskning av ditt projekt. Egengranskningen ingår i ansökningsblanketten.
  • Framgår det av din egengranskning att ditt projekt bör prövas av den regionala etikprövningsnämnden (i Linköping om forskningsprojektet utförs i Kronoberg eller Kalmar län, i Lund om forskningsprojektet sker i Blekinge län) hittar du mer information på Etikprövningsnämndens webbsida.
  • När egengranskningen är gjord kan du få en rådgivande, etisk granskning av ditt projekt genom att fortsätta med att fylla i ansökningsblanketten till Etikkommittén.

Skicka in både den etiska egengranskningen tillsammans med ansökningsblanketten och eventuella bilagor för att vi ska kunna ta ställning till ditt arbete!

Välkommen med din ansökan!

Ansökan skickas till:

Att. Sandra Hedberg

Etikkommittén Sydost

Linnéuniversitetet

39182 Kalmar

Det går även bra att maila en skannad kopia i en samlad pdf till:

sandra.hedberg@lnu.se

Ansökan, lämnade yttranden och de personuppgifter som finns angivna i dokumenten (såsom namn, kontaktuppgifter samt program, universitet/högskola och/eller arbetsplats) hanteras inom kommittén och arkiveras i kommitténs diarium (enligt GDPR)

Information och länkar