Responsive header image

Självvärdering av program

Syftet med detta verktyg är att hjälpa programledare, dekaner och chefer att göra en självvärdering av sitt programs eller sin organisations internationaliseringsnivå.

Du ska markera de kriterier som stämmer för lärare respektive studenter i din organisation, oavsett vilken nivå på matrisen de ligger på. Du får även markera kriterier i kolumnen Organisation (University/faculty) så bra du kan. Efter att du har markerat alla kriterier som gäller får du en bra bild över eventuella förbättringsområden och detta blir utgångspunkt för vidare diskussion inom organisationen.

Denna självvärderingsmatris är ett pågående arbete och vi välkomnar förslag till förbättringar. Vi arbetar redan med en mindre pilotgrupp av programledare som testar verktyget.

En vision över hur verktyget kan vidareutvecklas för att främja internationalisering kan utryckas så här:

Denna självvärderingsmatris visar internationaliseringsnivån inom ett program och lyfter fram eventuella förbättringsområden. Genom att matrisen integreras i ett dokumentationsverktyg och används av alla fakulteter kommer den att visa vilka internationaliseringsaktiviteter som får bäst effekt. Effekten kan mätas genom studenternas deltagande och tillfredsställelse, lärarnas arbetsbelastning och de ekonomiska kostnaderna. Dessutom kan data från alla program läggas in i en databas och gör det möjligt att lyfta fram goda exempel, utvärdera pilotprojekt, initiera erfarenhetsutbyte mellan lärare från Linnéuniversitetet (skapa ett intressenätverk) och gör det enklare att hitta internationella partneruniversitet för samarbetsprojekt.