orange blomma

Hälsa, humaniora och medicin

Hälsa, humaniora och medicin utgör sedan hösten 2010 ett av samarbetsområdena inom avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Huvudsyftet med samarbetet Hälsa, humaniora och medicin (HHM) är att stärka de humanistiska aspekterna av medicin och hälsa och då särskilt medicinsk etik, kunskapssyn samt berättande och tolkning för att därigenom utveckla praktiken inom vården respektive berättelseteori och tolkningslära inom humaniora.

Utbildning och forskning inom området som internationellt kallas "medical humanities" eller "narrative based medicine" har växt fram på bred front under de senaste decennierna. En viktig orsak till det stora intresset för humaniorainslag i vårdutbildningarna kan vara det ökande glappet mellan den teoretiska utbildningen och den praktiska verklighet som möter färdiga läkare/sjuksköterskor/annan vårdpersonal. Glappet hänger samman med den ökande specialiseringen inom medicinen och med en snäv kunskapssyn där den erfarenhetsbaserade kunskapen tillmäts alltför lågt värde.

En arbetsgrupp för "Hälsa, humaniora och medicin" med representanter för landsting och universitet bildades våren 2011 och verksamheten kom igång hösten samma år. Sedan dess har en rad aktiviteter i form av föreläsningar, seminarieserier, poängkurser mm genomförts.