orange blomma

Hälsa, humaniora och medicin

Hälsa, humaniora och medicin utgör sedan hösten 2010 ett av samarbetsområdena inom avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Huvudsyftet med samarbetet är att stärka de humanistiska aspekterna av medicin och hälsa och då särskilt medicinsk etik, kunskapssyn samt berättande och tolkning för att därigenom utveckla praktiken inom vården respektive berättelseteori och tolkningslära inom humaniora.

Utbildning och forskning inom området som internationellt kallas "medical humanities" eller "narrative based medicine" har växt fram på bred front under de senaste decennierna. En viktig orsak till det stora intresset för humaniorainslag i vårdutbildningarna kan vara det ökande glappet mellan den teoretiska utbildningen och den praktiska verklighet som möter färdiga läkare/sjuksköterskor/annan vårdpersonal. Glappet hänger samman med den ökande specialiseringen inom medicinen och med en snäv kunskapssyn där den erfarenhetbaserade kunskapen tillmäts alltför lågt värde.

En arbetsgrupp för "Hälsa, humaniora och medicin" med representanter för landsting och universitet bildades våren 2011 och verksamheten kom igång hösten samma år. Sedan dess har en rad aktiviteter i form av föreläsningar, seminarieserier, poängkurser mm genomförts.

Aktiviteter 2017

Aktiviteter våren 2017

  • Artikelseminarium på LNU. En tvärvetenskaplig grupp träffas för att diskutera deltagarnas vetenskapliga alster inför publikation av artiklar på temat "Medical humanities". 
  • 10/3 Behövs litteratur och konst inom vården? Föredrag på stadsbiblioteket.Joar Björk och Christer Petersson föreläser.
  • 27/3 Filmseminarium, kl.18.00-21.00, LNU.
  • "Döden i boken". Kvällsseminarium på sjukhusbiblioteket. Om litterära skildringar av död och döende. Öppet för sjukvårdsanställda och den intresserade allmänheten.
  • Torsdag den 9 mars 2017 (heldag). Plats: LNU. Medical humanities-dag på grundutbildningarna. Vi har blivit inbjudna av sjuksköterske-, socionom- och psykologutbildningen att ordna en tvärprofessionell utbildningsdag.

Aktiviteter under hösten 2017

  • "Nyfiken på döden". Dö ska vi ju tyvärr alla, förr eller senare – men hur? Kvällsföreläsning och diskussion. Hur har människor dött förr jämfört med idag, hur har man "velat" dö? Vad innebär "det goda döendet" idag.