skiss med faktorer som leder till framgång

Innovationskontoret Fyrklövern

Sveriges regering har inrättat 12 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. Ett av dem är Innovationskontoret Fyrklövern. Det är ett unikt gränsöverskridande utbyte som fokuserar på innovations- och tillväxtfrågor.

Innovationskontoret Fyrklövern har fyra likvärdiga parter:

  • Karlstads universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Mittuniversitetet
  • Örebro universitet

Det fungerar som ett nätverksbaserat samarbete, med gemensam innovationsstödjande verksamhet och utveckling. Arbetet sker ofta på distans med flexibla metoder.

Syftet är ett ökat idéflöde – från forskning till samhällsnytta. Det innebär att Innovationskontoret Fyrklövern stöttar ny forskning hela vägen från formuleringsfasen till start av bolag, utveckling av ny forskning eller utbildning, eller licensiering. Det betyder att vi också har ett väletablerat samarbete med andra aktörer i både de regionala och nationella innovationssystemen. Vi arbetar också med att förändra attityder, inspirera, utbilda och sprida kunskap – inom alla ämnesområden.

Målsättning

Fyrklöverns insatser ska öka och kvalitetssäkra nyttiggörandet av forskning. Det handlar om fler patent, licenser, nya företag och utveckling av befintliga företag. Därmed bidrar Fyrklövern till mer affärsmässiga lärosäten och en nationellt förbättrad innovationseffektivitet.

För Fyrklövern finns tre övergripande mål:

  • Fyrklövern ska bidra till att öka den nationella tillväxten genom att etablera samarbeten inte bara mellan de fyra lärosätena, utan även mellan de fyra regionerna som finns kopplade till Fyrklövern. Samarbetet ska baseras på den regionala förankringen som redan finns runt lärosätena och utvecklas genom gemensamma aktiviteter och projekt.

  • Fyrklövern ska öka antalet innovationer från forskningsmiljöer vid svenska lärosäten genom att stimulera och ge ett professionellt stöd till forskare i nyttiggörande och kommersialiseringsprocessen.

  • Fyrklövern ska vara nationellt ledande avseende stöd runt tjänsteinnovationer.

Arbetssätt och metoder

Arbetssätt och metoder som utmärker Innovationskontoret Fyrklövern.

• Att systematiskt utbilda innovationsrådgivare i verktyget Business Model Canvas och integrera verktyget i rådgivningsprocessen. Verksamheten ligger i framkant vad gäller arbetssätt och metoder för innovationsstöd och bidrar aktivt till utvecklingen av innovationsstödet vid svenska lärosäten genom dela erfarenheter i nationella forum såsom SNITTS nätverk.

• Välutvecklade arbetssätt för involvering av studenter som resurser i innovationsprocesser och stimulering av entreprenörskapsfrämjande utbildning. Flera exempel på såväl utbildningsintegrerade som från utbildningen fristående koncept/metoder finns inom innovationskontoret. 

• Gemensamt verifieringsråd som varje vecka bedömer de ansökningar om VFT1-medel som inkommit till innovationskontoret. Systematik och snabb handläggningstid i en lärosätesövergripande konstellation.

• Doktorandkurs med fokus på nyttiggörande och innovation – Att nyttiggöra forskning och vetenskap 4,5 hp. Känd för sin samverkan över universitetsgränser samt för sin tvärvetenskapliga deltagarmix.

• Licensbanken.se - gemensam plattform (idébank) för förmedling av idéer/licenser från universitetsvärlden till omgivningen (se nedan).

• Forskningsdriven Innovation – en ny unik utlysning av interna forskningsmedel som har tydligt fokus på nyttiggörande och innovation.

Licensbanken.se

Innovationskontoret Fyrklövern driver  Licensbanken.se, som fungerar som en länk mellan akademin och samhället. Här presenteras licensierbara forskningsresultat från de fyra universiteten – nya innovationer som är redo att sättas i produktion eller implementeras.