Trädkronor

Nätverk

I olika nätverk som får stöd av Nämnden för lärarutbildning, möts lärarutbildare vid Linnéuniversitetet och deltagare från skolväsendet. Genom nätverk kan exempelvis lärare som ämnesföreträdare på sin skola få möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Ekonomihögskolan

Nätverk för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande

Entreprenörskap skall löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet, från förskolan till högre utbildning. Nätverket är en mötesplats för aktörer inom kommun, region och akademi som arbetar med entreprenörskap i utbildning och med entreprenöriellt lärande. Målet är fortsatt kunskapsutveckling och ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan lärare på fältet och lärarstudenter samt lärarutbildare och företrädare för entreprenörskapsämnet inom Linnéuniversitetet.

Genom kontinuerliga möten och informationsspridning kan frågan om entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande samordnas och bidra till kvalitetshöjning i verksamheten. Forskning kan nyttiggöras i klassrummen och det som sker i förskolan och skolan kan synliggöras. Detta för att göra entreprenörskap och entreprenöriellt lärande till redskap i utvecklandet av barn och elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Välkommen att höra av dig med frågor och förslag!

Aktuellt

Skola i tid och rum - värdeskapande lärande i gränslandet mellan elevintresse och kunskapskrav.
Onsdagen den 14 mars kl. 13.00 på Söraby Skola i Rottne. Elever, lärare och skolledning redovisar det gemensamma arbetet med att bli en angelägen skola mitt i byn. Samtidigt sjösätts Linnéuniversitetets nätverk för Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande. Välkommen att följa skolans berättelse om sin utvecklingsresa från brister i undervisning och lärmiljö, till engagemang och nyfikenhet hos lärare och elever.
Mer information och anmälan via följande länk: https://simplesignup.se/event/125884

Fakulteten för konst och humaniora

Nätverket för historielärare

Nätverket startade 2012 efter önskemål bland historielärare om att tillsammans få diskutera undervisning, läromedel, bedömning, aktuell forskning och annat ämnesrelaterat. Genom nätverkets verksamhet skapas ett forum för ömsesidigt utbyte mellan lärare vid olika skolor och mellan lärare och forskare.

Nätverkets syfte är

• att verka för att stödja elevers lärande i historia,
• att ge möjlighet för verksamma lärare att utbyta erfarenheter om undervisning i historia,
• att erbjuda verksamma lärare att genom nätverket ta del av ny forskning i historieämnet,
• att anordna möten mellan verksamma lärare samt mellan verksamma lärare och universitetslärare,
• att erbjuda fortbildning till verksamma lärare i historia.

För den som intresserade finns flera kurser i historia att läsa vid Linnéuniversitetet. Ett par av dessa riktar sig specifikt till verksamma historielärare.

Nätverksträffar

Nätverket har två träffar om året och medlemmarna i nätverket kan påverka innehållet i dessa träffar. Exempel på fokusområden vid nätverksträffar kan vara nationella prov, ämnesprov och bedömning i historia. Vid ett annat tillfälle har nätverksträffen varit upplagd som en exkursion till historiska platser på Öland. Historiebruk som skrivs fram tydlig i de senaste styrdokumenten har varit föremål för en träff, att arbeta med historiskt källmaterial vid en annan. Föreläsarna vid träffarna har varit forskare vid Linnéuniversitetet eller forskare från andra lärosäten. Medlemmarna i nätverket har också presenterat egen forskning och/eller egen verksamhet.

Medlemskap

Att vara medlem i nätverket är helt kostnadsfritt. Vill du få information om nätverkets träffar via e-post är du välkommen att höra av dig till Kristina Kakoulidou.

Nätverket för lärare i bild

Nätverket är en mötesplats mellan utbildning och fältet. Behovet för lärare i bild att träffas och utbyta erfarenheter är väldigt stort eftersom desa lärare ofta arbetar ensamma på sina skolor. Det är också sällsynt att olika ämnesgrupper träffas på kommun- eller länsnivå. För utbildningen är det viktigt att ha en levande dialog med lärare på fältet.

Hör gärna av er för mer information om genomförda träffar och om kommande planering.

Nätverket i musik


Nätverket för musiklärare har skapat Musiklärarportalen.se. Det är ett forum där musiklärare, lärarutbildare och forskare tillsammans kan problematisera musikläraruppdraget och hjälpas åt att höja kvaliteten på svensk musikundervisning.

För att utveckla en kollegial samsyn om planering, undervisning, bedömning och dokumentation måste man som lärare få möjlighet att träffas regelbundet och samarbeta. Ett sådant samarbete är nödvändigt om vi ska kunna sträva mot en mer likvärdig undervisning och bedömning. Musiklärarnas interaktiva nätverk kan stimulera till och bli ett viktigt komplement till fysiska träffar. Här kan deltagare mötas när som helst oberoende av tid och rum. Dessutom kan musiklärare från hela landet vara med i ett och samma nätverk. En musiklärarkår som står enig i frågor kring musikundervisning och musiklärares arbetssituation har större genomslagskraft än en ensam musiklärare som själv måste föra sin talan.

Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Det regionala nätverket för svenska och ämnesspråk, det vill säga språk i alla ämnen, består av språkutvecklare och förstelärare från skolhuvudmän samt lärare och forskare från Linnéuniversitetet. Syftet med nätverket är att de som ingår ska ta del av och diskutera nyheter, forskning och förskolors och skolors erfarenheter av miljöer som främjar alla elevers möjligheter att tänka, kommunicera och lära genom att samtala, tala, lyssna, skriva och läsa från förskolan till gymnasiet i alla ämnen och verksamheter i skolan. Nätverksdeltagarna har mandat från skolhuvudmannen och möjlighet att främja kollegialt lärande om texter och språk i svenska och i andra skolämnen genom exempelvis lokala nätverk. Verksamheten i nätverket ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt till utveckling av språk- och textkompetenser där forskning och beprövad erfarenhet möts och utvecklas. Deltagande skolhuvudmän och universitet ansvarar tillsammans för nätverkets verksamhet.

Kommande nätverksträffar:

2018

26 feb
Anette Årheim, Läsarter

18 april
Kristina Danielsson, Multimodala texter i skolarbetet

Språklärarnätverket

Är du språklärare och intresserade av fortbildning och den senaste forskningen inom språk och litteraturdidaktik? Sugen på att veta mer om betygsättning och bedömning i engelska, franska, spanska, och tyska? Eller varför inte en uppfräschning i IKT och digital literacy för det språkdidaktiska området, workshops och föreläsningar om kultur, realia, film och litteratur från de aktuella länderna där språken talas?

Kalmar och Växjö Språklärarnätverk vid Institutionen för Språk, Linneuniversitet erbjuder fortbildning i språk och litteraturdidaktik för regionens verksamma språklärare på låg-, mellan- och högstadiet och gymnasiet/komvux. Våra lärare och lärarutbildare har flera års erfarenhet av fortbildning ute bland kommunerna och skolorna.

Vi erbjuder hela och halva utbildningsdagar och skräddasydda kurser på plats i skolor med praktiska workshops och föreläsningar om:

• betygsättning och bedömning
• uppfräschning av muntlig och skriftliga språkkunskaper i spanska, franska, tyska och engelska
• IKT och digital literacy for språklärare
• grammatik och uttalslära
• kommunikativ språkundervisning
• Europarådets referensram för språk
• internationella språkprov och diplom
• språkundervisning och interkulturell förståelse
• skönlitterära texter i språkundervisning
• film, realia och kultur från de länder där språken talas
• autenticitet som motivationsfaktor i språkundervisning

Fakulteten för samhällsvetenskap

Nätverket för bedömning och betygssättning i Idrott och Hälsa

Bedömning och betygssättning är komplext inom alla ämnen. I skolämnet Idrott och hälsa ska, förutom kunskap som kan redovisas verbalt och/eller skriftligt, också fysiska förmågor bedömas.

Forskning relaterad till skolämnet Idrott och hälsa pekar på avsaknaden av språk hos lärare för att uttrycka vad exempelvis allsidig rörelseförmåga, kroppslig förmåga och kroppsligt lärande är. Ett följdproblem är brist på kunskap om hur man inom skolans ram på ett transparant vis bedömer elevers kunskaper i ämnet.

Nätverkets syften är
• att verka för att stödja lärares kompetensutveckling i bedömning och betygssättning i idrott och hälsa.

• att ge möjlighet för verksamma lärare och universitetslärare att utbyta erfarenheter om bedömning och betygssättning i idrott och hälsa.

• att erbjuda verksamma lärare att genom nätverket ta del av nya perspektiv och ny forskning i bedömning och betygssättning i idrott och hälsa.

• att anordna möten mellan verksamma lärare, studenter och universitetslärare.

• att erbjuda verksamma lärare i Idrott och hälsa fortbildning, i form av en seminarieserie.


Målsättningen är att
• bidra till vfu-lärares kompetensutveckling inom området bedömning och betygssättning i skolämnet idrott och hälsa.
• bidra till utveckling av ett språk för bedömning och betygssättning inom idrott och hälsa.
• bidra till att utveckla en gemensam förståelse för bedömning och betygssättning i ämnet Idrott och hälsa.
• bidra till att skapa förutsättningar för mer rättvis och likvärdig bedömning av elevernas kunskaper i ämnet.

Insatserna handlar om att etablera nätverk och skapa forum för kunskapsutveckling, utbyte av erfarenheter samt delge forskningsresultat.
 
Deltagare i nätverket inbjuds till en träff per termin som kan vara en föreläsning, presentationer av lärare i verksamheten, seminarium kring en forskningsartikel eller diskussioner kring bedömning och betygssättningens dilemman.

Anmäl intresse genom att skicka ett mejl till Åsa Wiberg, asa.e.wiberg@lnu.se

Nätverk för förstelärare och lektorer

Vill du läsa mer om Nätverk för förstelärare och lektorer? Klicka här

Nätverket för likabehandlings- och värdegrundsfrågor

I syfte att skapa en mötesplats för alla som arbetar med frågor kring värdegrund, likabehandling, diskriminering, normkritiskt förhållningssätt, kränkningar, mobbning och liknande områden bjuder Linnéuniversitetet in till nätverket som har funnits sedan 2010.

Genom nätverkets verksamhet skapas ett forum för ömsesidigt utbyte mellan å ena sidan olika huvudmäns personal i regionen och å andra sidan lärare och forskare på Linnéuniversitetet.

Får och skelett

Erfarenhetsutbytet är tvärvetenskapligt till sin karaktär, men har sin grund i utbildningsvetenskap, lärares arbete och lärarutbildningens olika program. Nätverket utgör också en viktig mötesplats för alla de kursdeltagare som deltagit i de av universitetet genomförda nationella kurserna/uppdragsutbildningarna inom området likabehandling och värdegrund. Nätverket samarbetar med flera forskningsfält på Linnéuniversitetet, men har sin grund i det arbete som bedrivs inom Kollegiet för värdepedagogisk forskning på FSV.

Brett nätverk
Nätverket har i skrivande stund 240 registrerade deltagare. De representerar en lång rad pedagogiska praktiker såsom förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning men också särskolor. Lärare, skolledare och elevhälsovård har många representanter, men också lärarutbildare och forskare från framförallt Linnéuniversitetet liksom andra lärosäten. Den geografiska spridningen sträcker sig från Älmhult i sydväst till Västervik i nordost. Dessutom ingår flera representanter för andra svenska och nordiska lärosäten, organisationer och myndigheter. Ambitionen är att kollegiet ska fungera praxisnära och aktuellt genom fysiska träffar i form av nätverksdagar.

Anmälan till nätverket kan ske när som helst genom att skicka namn, epostadress, funktion och verksamhet till ragnar.olsson@lnu.se

Nätverk för lärare i fritidshem/fritidspedagoger

Nätverket startades 2015 med syfte att lärande och utveckling ska ske mellan universitetets forskning och utbildning samt skolväsendet i form av fritidshemmets lärare och verksamhet i regionen. Ambitionen är att utveckla samverkan mellan Linnéuniversitetet, campus Växjö och lärare i fritidshem/fritidspedagoger vid framförallt VFU-skolorna inom partnerområdena.

Mål

 • Utveckla befintligt samarbete mellan universitetsförlagda och verksamhetsförlagd utbildning.
 • Sprida forskning inom ämnesområdet till yrkesverksamma lärare/fritidspedagoger.
 • Bidra till yrkesverksammas utveckling inom ämnesområdet fritidshemspedagogik och utveckling av den undervisning som sker vid fritidshemmen inom vårt VFU-område.
 • Genom dialog med lärare/fritidspedagoger vid VFU-skolorna bidra till att studenterna ges bästa möjliga förutsättningar att nå VFU-målen.

Nätverksträffar 

17 oktober 2016 - Miljön som didaktiskt verktyg på fritidshemmet, föreläsare Anne-Lie Hippinen Ahlgren Stockholms universitet

2 mars 2017 - Samverkan med hemmet, föreläsare Gunilla Herrlin Linnéuniversitetet

1 juni - Barnlitteratur och berättandet på fritidshemmet, Anna-Karin Ånman, Linnéuniversitetet.

Regionalt särskolenätverk

Regionala särskolenätverket är en mötesplats för särskoleansvariga i Kronobergs läns kommuner och ansvariga för speciallärarprogrammet med specialisering utvecklingsstörning. Erfarenheter byts mellan deltagare och både generella och specifika frågor lyfts om utbildning och kompetensförsörjning i särskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Särskolerelevant forskning lyfts fram och utbildningspolitiska beslut tolkas och diskuteras. 

Denna kontinuerliga samverkan mellan skola och universitet gagnar både speciallärarprogrammet och dess sammanhang. Vidare kommer nätverksarbetet särskoleverksamheten till godo, när kontaktytan mot universitetet och speciallärarutbildningen blir påtaglig och bestående. 

Årligen anordnas en kommunövergripande fortbildningsdag för i första hand särskolans personal, som är öppen för den intresserade.

Självständigt arbete i praktiknära utveckling

 

Det bästa sättet att förstå ett problemormåde är att försöka utveckla det.

Barn på lekplats
Ju närmare källan, desto klarare vatten. Vi tror på utvecklingsinriktade arbeten.

Målet med nätverket är att knyta det självständiga arbetet inom lärarprogrammet, grundlärare inriktning mot arbete i fritidshem, närmare den verksamhet till vilken utbildningen leder. I nätverket ska studenteter tillsammans med universitetslärare, yrkesverksamma lärare, på teoretisk grund, planera och genomföra ett utvecklingsinriktat arbete med avsikten att utveckla den fritidspedagogiska verksamheten.

Arbete kan liknas vid ett aktionsforskningsprojekt eller ett systematiskt kvalitetsarbete där genomförandet sker i fritidshemmets verksamhet och där studenter tillsammans med verksamma lärare utvecklar verksamheten.

Nätverket ska svara upp mot följande kriterier:

 • Utveckla arbetet med att koppla utbildningar till arbetslivet
 • Formulera mål och strategier för forskningsverksamhetens samhällsrelevans
 • Satsningar som både är kvalitetsdrivande för kärnverksamheten och som möter samhällsutmaningar på ett sätt som förutsätter samverkan med omgivande samhället

Under våren 2017 genomförs två nätverksmöten: 9 februari med temat hur situationen för barn i behov av särskilt stöd har förändrats över tid i fritidshemmet och 4 april med temat deltagarorienterad forskning.

Film: Fyra studenter berättar om sina utvecklingsinriktade examensarbeten

Specialpedagogiska nätverket

Syftet med nätverket är att utveckla olika mötesplatser för alla som jobbar med specialpedagogiska frågor i förskolor och skolor i regionen för att bidra till utvecklingen av såväl universitetets specialpedagogiska utbildningar och forskning, som regionens förskolor och skolor.

Vi ordnar olika typer av aktiviteter som behandlar specialpedagogiska frågor på olika sätt. Här publiceras nyheter som kan vara av intresse för dig som verkar i förskola och skola och har ett intresse för specialpedagogik.

Det finns även en seminarieserie som i regel genomförs varje höst där frågor inom specialpedagogik berörs. Inom specialpedagogiken finns också ett nätverk kopplat till alumniverksamhet för de som har studerat till specialpedagog eller speciallärare vid Linnéuniversitetet. 

Aktuellt

Den 15 augusti 2017, arrangerades en nätverksträff inom specialpedagogik på campus Växjö, Linnéuniversitetet. Du kan läsa mer om dagen här: Regional skolnätverksträff inom specialpedagogik

Rektor med vetande

Konferensen Rektor med vetande anordnas årligen och är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. Konferensen är en regional skolledarkonferens kring specialpedagogiska frågor för skolledare, förskolechefer, specialpedagoger, speciallärare och elevhälsa.

2018 är det dags för Malmö universitet att arrangera denna årliga konferens och då fokuserar man på relationen mellan lärande och hälsa i förskola och skola. Läs mer: När hälsa och lärande går hand i hand – möjligheter och utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa! Rubriken för konferensen är Rektor med vetande – när hälsa och lärande går hand i hand – möjligheter och utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa! Du kan läsa mer och anmäla dig här: www.mah.se/ruc_rektor_med_vetande_2018. Sista anmälningsdag är den 12 februari. 

2017 hölls Rektor med vetande den 15 mars på Linnéuniversitet i Växjö och besöktes av ca 200 personer. Årets tema var Nyanlända barn och unga – specialpedagogiska utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa. Här kan du ta del av presentationerna från konferensen

En del andra nyheter som är aktuella inom det specialpedagogiska fältet kan du ta del av här:
- Ny statlig utredning om möjligheterna för elever i grundskolan att nå kunskapskraven. Åsa Karle, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har fått uppdraget att bland annat kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete. Utredningen ska också ge förslag på hur arbetet kan förbättras.

- Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger. Utbildningarna för speciallärare och specialpedagoger ska innehålla mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tycker regeringen och föreslår nya examensmål.

- Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingssatsning från Skolverket inom specialpedagogik. Den bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och material på webben."

Vi använder LnuPlay
Som ett led i utvecklingen av nätverket för specialpedagogik kommer vi att lägga ut filmer på LnuPlay – Linnéuniversitetets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video. Här kan du i efterhand ta del av föreläsningar och annat inspelat material. Vi har påbörjat ett samarbete med ett annat av universitets nätverk, RUC-IT, kring kommunikation, lärande och undervisning med digitala verktyg inom särskola, förberedelseklass och för elever i behov av särskilt stöd.

Redan nu finns en inspelning av en föreläsning, med specialpedagogisk relevans, som gavs vid digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet 2016. Den handlar om två olika appar för alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och du finner den här: Digitala Kompensatoriska Verktyg.

Här finns dessutom en kortare inspelning som handlar om specialpedagogers och speciallärares utbildningar och yrkesroller i förskola och skola.

Vi hoppas att dessa inspelningar ska vara givande för intresserade och om det upplevs givande kunna utveckla denna form av kommunikation, som ett komplement till konferensdagar och annat nätverkande.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer om hur nätverket kan utvecklas.

Fakulteten för teknik

För dig som vill läsa mer om skolsamverkan och nätverk, klicka på skolsamverkan inom Fakulteten för teknik.

Matematiknätverk för ämneslärare

Nätverket startade 2014 och målsättningen har varit att identifiera utvecklingsbehov och skapa projektgrupper med gemensamma intresseområden. I dessa grupper ingår såväl lärare, lärarutbildare, lärarstudenter och elever. Framförallt försöker vi tillsammans utforska nya sätt att samverka som skulle kunna ge positiva effekter för matematikundervisningen på olika stadier och hitta sätt att stimulera intresset för matematik.

En regelbunden aktivitet som nätverket ordnar är Mattefredag. Här bjuds bl.a. allmänheten in till Linnéuniversitetet för att under en eftermiddag ta sig an olika typer av matematiska utmaningar, både praktiska och teoretiska.
Syftet med Mattefredag är att skapa möjligheter för barn och vuxna att tillsammans uppleva matematik som intressant, utmanande och roligt.
Läs mer om Mattefredag.

Utöver detta ordnas bl.a. studiebesök där elever deltar i matematikföreläsningar, workshops för lärare i GeoGebra och så kallade "Inte-fatta-kurser" inom projektet "Mathivation" som går ut på att öka elevers intresse för spännande och utmanade matematik.

Nätverket är under utveckling och söker ständigt efter nya samarbetsmöjligheter. Har du idéer som vill förverkliga så hör av dig till oss!

Högstadieelev räknar ut omkretsen på en snöflinga.
Högstadieelev visar för lärarstudenter i matematik hur man räknar ut omkretsen på en ”snöflinga”. Flingan är en så kallad fraktal skapad av den svenske matematikern Helge von Koch.

Matematik i förskolan genom digitala verktyg

Läs mer om nätverket för Matematik i förskolan genom digitala verktyg här

Matematik i kulturmiljö

Nätverket matematik i kulturmiljö samarbetar med skolor i regionen för att göra matematiken levande. Detta görs genom att hitta anknytning till våra gemensamma kulturarv både historiskt och i vardagen.

Målet med nätverket är att ge skolmatematiken ett sammanhang utifrån elevernas vardag och vikten av ämnesförståelse står i fokus. Genom att bjuda in samhällsaktörer till våra träffar kan vi tillsammans matematisera deras process och problemformuleringar. Utifrån detta rustas lärare med verktyg för att förbereda eleverna att möta de utmaningar som ställs av ett föränderligt samhälle.

För att synliggöra matematik i närmiljö utifrån ett historiskt perspektiv har vi ett ständigt samarbete med länsmuseet i Kalmar. I detta samarbete ingår också internationella parter från universitet och skolor som ger ett internationellt perspektiv till lärande. I nätverket har vi en bredare syn på kultur och riktar oss även till näringslivet och andra aktörer som har betydande påverkan på vår samtida och framtida kultur.

Matematiklärare

Matematikutvecklarnätverket har funnits i RUC sedan 2007. Under åren har matematikutvecklare från olika kommuner träffats för att sprida goda exempel, lyssnat på föreläsningar och tagit del av forskningsresultat.

Nu har många matematikutvecklare ersatts ute i kommunerna av matematikhandledare då ett nytt uppdrag, mattelyftet har iscensatts. Detta gör att Nätverket för matematikutvecklare har ändrat namn till Nätverket för matematiklärare. Till detta nätverk inbjuds de matematikutvecklare som fortfarande har uppdrag i kommuner men även handledare i den nya satsningen mattelyftet samt de lärare som utsetts till förstelärare i matematik.

Syftet med nätverket är att deltagarna även i fortsättningen ska kunna diskutera utvecklingsarbete i matematik men även andra frågor. Vi kommer även i fortsättningen att erbjuda intressanta föreläsningar i matematikdidaktik samt ge deltagarna möjlighet att ta del av aktuell forskning inom ämnet. Upplägget kommer att vara som tidigare med träffar på Linnéuniversitetet campus Växjö. Innehållet i träffarna styr deltagande lärare från verksamheten i samverkan med nätverksansvarig vid Linnéuniversitetet.

Målsättningen är att nätverket ska fortsätta att vara den plattform för att delge varandra tankar och idéer och vara en resurs för varandra när det gäller att utveckla matematikundervisningen i kommunerna.

Programmet för våren 2018 är under planering.

Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev. Förhoppningen är också att skapa en kontaktyta gentemot yrkeslärare som universitetet kan använda i forskningsändamål.


Referensgrupp

Referensgruppen för nätverk för yrkeslärare består av före detta studenter på yrkeslärarprogrammet vid Linnéunversitetet samt av yrkeslärare från annat lärosäte. Syftet med gruppen är att föra en dialog om vilka områden som är aktuella för yrkeslärare utifrån såväl yrkeslärarens vardag som från aktiviteter genomförda av nätverket. Referensgruppen synliggör nätverket och medverkar också till att hitta lämpliga informationskanaler för nätverkets aktiviteter. Sedan 2014 finns även en skolledare knuten till referensgruppen.

Referensgruppen har möte en gång per termin.

Yrkeslärarkonferens

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad en konferens om för yrkeslärare aktuella frågor. Referensgruppen följer upp konferensens innehåll och form utifrån konferensdeltagarnas utvärderingar och föreslår innehåll för kommande konferens. Hittillsvarande konferenser har haft följande teman:

 • Bedömning i yrkesämnen
 • Särskilda insatser för yrkeselever
 • Gymnasiearbetet – ett samarbete mellan skola och bransch
 • Yrkesutbildning i förändring – en mötesplats för skola och bransch

2017 års konferens äger rum den 16 november.

Kontaktpersoner för nätverket:

Viktoria Johansson
Anders Ingwald

RUC-IT - lärande, lärare och digital teknik

Ett nätverk för aktiva lärare i Kronobergsregionen. Nätverket är till för "vanliga" lärare, utan specialkompetens inom IKT-området.

Klicka här för att läsa mer på nätverkets hemsida
http://rucit.net

Speciallärare i matematik

Nätverket för speciallärare i matematik startade hösten 2012 som en alumniverksamhet för verksamma speciallärare som läst sin utbildning vid Linnéuniversitetet. Det har sedan dess växt till att omfatta alla utbildade speciallärare i regionen.

Intentionen är att nätverket ska engagera speciallärare i matematik i regionen för att på så sätt skapa kontaktytor mellan kommuner samt mellan kommuner och Linnéuniversitet i specialpedagogiska frågor i matematik.

Vi har träffar en till två gånger per termin där vi diskuterar utvecklingsarbete i matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt reflekterar och stödjer varandra kring arbetet med särskilda utbildningsbehov i matematik. Vid träffarna får vi möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar och ta del av aktuell forskning inom matematikdidaktik men även stor möjlighet för erfarenhetsutbyte.

Nätverket är en plattform för att inspirera och delge varandra idéer tankar för att utveckla det specialpedagogiska arbetet i matematik i regionen och kunna koppla det till aktuell forskning i matematikdidaktik.

I nuläget krävs att man är utbildad speciallärare i matematik (med den nya utbildningen som infördes i Sverige 2008) för att få vara med i nätverket.

Verksamhet 2016

Vid vårens träff 2016 diskuterades IKT och olika appar i matematikundervisningen i relation till särskilda utbildningsbehov i matematik. Anna Prissberg från AV-media presenterade detta.   

Vi diskuterade även det nya kartläggningsmaterialet för nyanlända samt olika kartläggningsmaterial i matematik för olika stadier. Till träffen hade vi lyssnat på ett radioprogram – PISA-doktrinen. Denna diskuterades och reflekterades kring, hur makt och hur politik och pengar påverkar skolan.

Den andra träffen ägde rum den 19 oktober. Då diskuterades ett case och aktuell forskning presenterades. Lennart Axelsson från AV-media presenterade hur man kan jobba med programmering i skolan kopplat till de nya målen som är föreslagna i kursplanen om programmering.

Tekniklärarnätverk - LNUTEK

Tekniklärarnätverket på Linnéuniversitetet - LNUTEK syftar till att knyta kontakter mellan lärare som undervisar i teknik inom särskola, förskola, förskoleklass och grundskola inom Kronobergs och Kalmar län samt lärare vid Linnéuniversitetets lärarutbildning.

Givna personer i nätverket är förstås kommunernas NT-utvecklare men nätverket är öppet för alla som är intresserade av att utveckla sin teknikundervisning.

Vid ett par tillfällen varje år kommer vi att bjuda in till nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att inspirera och kompetensutveckla lärare i framförallt ämnet teknik. Även andra ämnen kan komma integreras beroende på vilket tema nätverksträffarna har. Innehållet i träffarna är alltid kopplat till kursplanen i teknik.