workshop

Kompetenssamverkan IT

Kompetenssamverkan IT är ett nätverk/gruppering bestående av arbetsgivare från både privat och offentlig sektor, utbildningsanordnare (gymnasium, YH, universitetet samt arbetsmarknadsutbildningar), arbetsförmedlingen, bemanningsföretag med flera.

Målen för Kompetenssamverkan ITs arbete är dels att den digitala sektorn får god tillgång till den arbetskraft som efterfrågas. Dels att regionen Kalmar/Kronoberg har en effektiv utbildningsverksamhet som svarar upp mot arbetslivets kompetensbehov. Kompetenssamverkan IT är uppdelad i två noder då arbetet med utbildning och kompetensförsörjning till stor del behöver en lokal förankring för att skapa engagemang hos företag och organisationer. Kompetenssamverkan har funnits sedan 2013 och arbetar agilt utifrån deltagarnas behov och intressen. I Växjö har man bestämt sig för att träffas i storgrupp 3 gånger per år och utöver det i mindre arbetsgrupper. I Kalmar görs ett nytag för att hitta arbetsformer som passar deltagarna och deras engagemang.

Återkommande aktiviteter

Återkommande aktiviteter som de engagerade i Kompetenssamverkan IT arbetat med är:

  • Stora IT-kompetensdagen är en karriärdag/exjobbsmässa där studenter förbereds för steget från utbildning till arbetsliv. Studenter får möjlighet att träffa företag och organisationer för exjobb, praktik eller annan studierelaterad samverkan. För info om senaste Stora IT-kompetensdagen se: http://iec2020.se/stora-it-kompetensdagen-2017/
  • Stora IT-kompetenspriset är ett pris som delats ut till företag som arbetat aktivt med samverkan med utbildningsanordnare och satsar på kompetensutveckling av egen personal Priset har hittills deltas ut fyra gånger.
  • Stärkt samverkan mellan utbildningsanordnare för att skapa ett utbildningslandskap med kompletterande utbildningar snarare än konkurrerande. Samarbeten mellan utbildningar på olika nivåer för att t.ex. minska trösklarna för övergång mellan gymnasium och universitet
  • Utveckling av utbildningar engagerade företag ger feedback på utbildningar, hjälper till med input för nya utbildningar och diskuterar framtida kompetensbehov. Istället för att skapa separata programråd så kan den här grupperingen nyttjas för ett flertal utbildningar.
  • Ökat intresse för IT bland unga. Grupperingen har arbetat med olika initiativ för att öka intresset för IT bland barn och ungdomar. Det senaste samarbetet är med lokala företag och Hello World!
  • Kompetensförsörjning via integration. Olika initiativ med fokus på att ta vara på utrikesföddas kompetens i regionen. I samband med de stora antalen nyanlända som kom till regionen med många högutbildade vars kompetenser var efterfrågade satsade Kompetenssamverkan IT på utbildning av arbetsförmedlare, arbetsmarknadshandläggare samt studie- och yrkesvägledare för att öka deras kunskap om vilka kompetenser som efterfrågas och vilka olika typer av yrkesroller som finns relaterat till IT.