studerande elever

Språkverket: Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Språkverket är ett regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk, det vill säga språk i alla ämnen. Vi består av lärare och forskare från Linnéuniversitetet samt av representanter från skolhuvudmän i form av läs-, skriv- och språkutvecklare, förstelärare samt VFU- och VI-lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Vad är Språkverket?

Syftet med nätverket är att deltagarna ska ta del av och diskutera nyheter, forskning samt förskolors och skolors erfarenheter av miljöer som främjar alla barns och elevers möjligheter att tänka, kommunicera och lära genom att samtala, tala, lyssna, skriva och läsa, från förskolan till vuxenutbildningen, i alla ämnen.

Nätverksdeltagarna har mandat från huvudmannen och möjlighet att främja kollegialt lärande om texter och språk i svenska och i andra skolämnen genom exempelvis lokala nätverk. Verksamheten i nätverket ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt till utveckling av språk- och textkompetenser där forskning och beprövad erfarenhet möts och utvecklas. Deltagande huvudmän från förskola och skola och universitet ansvarar tillsammans för nätverkets verksamhet.

Nätverksträffar

Två gånger per termin anordnas nätverksträffar på Linnéuniversitetet. Varje träff har en liknande struktur:

  • Registrering och fika
  • Inledning med information och diskussion om aktuella frågor, exempelvis från Skolverket
  • Föreläsning av en eller ett par inbjudna föreläsare som delar med sig av aktuell forskning på området
  • Lunch
  • Gruppdiskussioner, där föreläsningsinnehållet och lästa artiklar eller textutdrag bearbetas
  • Erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas aktuella arbete

Exempel på teman som behandlas i föreläsningar och diskussioner är nyanländas lärande, lässtrategiarbete, forskning om lättläst litteratur och multimodala perspektiv på textarbete med mera.

De ordinarie nätverksdeltagarna har även möjlighet att bjuda med sig intresserade kollegor till träffarna.

Är du intresserad av att vara med eller få mer information? Hör av dig till någon av våra nätverksansvariga eller mejla till svenska.spraket@lnu.se

Språkverkspodden

Här bjuder vi på smakprov från nätverksträffarna genom intervjuer med föreläsarna. Enjoy!

Gustav Fredlund och Sara Karlsson Miléus om läsfrämjande arbete, 29 apr 2024

Anna Salomonsson och Ewa Bergh Nestlog om perspektiv i läsundervisningen, 23 nov 2023

Sofia Svensson om samverkansprojekt mellan forskare och lärare, 26 jan 2023

Annette Svensson om Textuniversum, fiktion och lärande, 15 nov 2022

Jennie Edvardsson om Läslust, läsglädje och läsintresse, 8 sept 2022

Malin Alkestrand om ungdomsdystopins potential i klassrummet, 26 jan 2022

Maria Lindgren om funktionell grammatik, 18 nov 2021