studerande elever

Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Det regionala nätverket för svenska och ämnesspråk, det vill säga språk i alla ämnen, består av läs-, skriv- och språkutvecklare, förstelärare och vfu-lärare i svenska från skolhuvudmän samt lärare och forskare från Linnéuniversitetet.

Vad innebär nätverket?

Syftet med nätverket är att de som ingår ska ta del av och diskutera nyheter, forskning samt förskolors och skolors erfarenheter av miljöer som främjar alla elevers möjligheter att tänka, kommunicera och lära genom att samtala, tala, lyssna, skriva och läsa, från förskolan till gymnasiet, i alla ämnen och verksamheter i skolan.

Nätverksdeltagarna har mandat från skolhuvudmannen och möjlighet att främja kollegialt lärande om texter och språk i svenska och i andra skolämnen genom exempelvis lokala nätverk. Verksamheten i nätverket ska präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt till utveckling av språk- och textkompetenser där forskning och beprövad erfarenhet möts och utvecklas. Deltagande skolhuvudmän och universitet ansvarar tillsammans för nätverkets verksamhet.

Nätverksträffar

Två gånger i halvåret anordnas nätverksträffar på Linnéuniversitetet i Växjö. Varje träff har en liknande struktur:

  • Registrering och fika
  • Inledning med information och diskussion om aktuella frågor, exempelvis från Skolverket
  • Föreläsning av en eller ett par inbjudna föreläsare som delar med sig av aktuell forskning på området
  • Lunch
  • Gruppdiskussioner, där föreläsningsinnehållet och lästa artiklar eller textutdrag bearbetas
  • Erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas aktuella arbete

Exempel på teman som behandlas i föreläsningar och diskussioner är nyanländas lärande, lässtrategiarbete, forskning om lättläst litteratur och multimodala perspektiv på textarbete m.m.

De ordinarie nätverksdeltagarna har även möjlighet att bjuda med sig intresserade kollegor till träffarna.

Är du intresserad av att vara med eller få mer information? Hör av dig till någon av våra nätverksansvariga eller mejla till svenska.spraket@lnu.se