Figurer i lego

Nätverket för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande

Entreprenörskap skall enligt Skolverket löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet, från förskolan till högre utbildning. Nätverket för entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande är en mötesplats för alla som arbetar och/eller vill arbeta med frågor kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Målet är fortsatt kunskapsutveckling och ömsesidigt erfarenhetsutbyte i frågor om till exempel motivation, elevinflytande, samverkan med samhälle och arbetsliv samt att lära genom att skapa värde för andra.

Genom kontinuerliga möten och informationsspridning kan frågan om entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande samordnas och bidra till kvalitetshöjning i verksamheten. Forskning kan nyttiggöras i klassrummen och det som sker i förskolan och skolan kan synliggöras. Detta för att göra entreprenörskap och entreprenöriellt lärande till redskap i utvecklandet av barn och elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Allt i enlighet med läroplanerna;

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga" Lpfö 98 (rev 2016)

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem [...] Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap." Lgr 11 (rev 2017)

"Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande." Lgy 11

Välkommen att höra av dig med frågor och förslag!

På nätverkets blogg hittar du nyheter och dokumentation från våra träffar: blogg.lnu.se/nesel