Nätverk för fritidshem

Nätverk för fritidshem/fritidspedagoger

Nätverket startades 2015 med syfte att lärande och utveckling ska ske mellan universitetets forskning och utbildning samt skolväsendet i form av fritidshemmets lärare och verksamhet i regionen. Ambitionen är att utveckla samverkan mellan Linnéuniversitetet och lärare i fritidshem/fritidspedagoger vid framförallt VFU-skolorna inom partnerområdena.

Mål

  • Utveckla befintligt samarbete mellan universitetsförlagda och verksamhetsförlagd utbildning.
  • Sprida forskning inom ämnesområdet till yrkesverksamma lärare/fritidspedagoger.
  • Bidra till yrkesverksammas utveckling inom ämnesområdet fritidshemspedagogik och utveckling av den undervisning som sker vid fritidshemmen inom vårt VFU-område.
  • Genom dialog med lärare/fritidspedagoger vid VFU-skolorna bidra till att studenterna ges bästa möjliga förutsättningar att nå VFU-målen.

Information från Skolverket:
Krav på legitimation i fritidshemmet
Förändringar i läroplanerna för fritidshemmet

Kurser/utbildningar för personal som arbetar i fritidshemmet

Det finns flera kurser som kan vara intressanta för personal i fritidshemmet.
Vi vill exempelvis tipsa om kursen nedan som går på halvfart med start vecka 36. Kursen vänder sig till utbildade och verksamma förskollärare/lärare i fritidshem med funktioner som förstelärare, arbetslagsledare, biträdande rektor. Kursen erbjuder den studerande verktyg för att förstå och utveckla arbetsgruppens sociala dynamik och leda pedagogisk verksamhetsutveckling.

Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, 15
högskolepoäng

Kursen nedan ges både i Kalmar och i Växjö. Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskole- eller skolväsendet, som har erfarenhet av eller ska bli handledare för lärarstudenter i verksamhetsförlagd lärarutbildning (VFU).

Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Kalmar

Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Växjö

Gällande kurser i olika ämnen kan man använda Linnéuniversitetets sökfunktion (Skriv exempelvis fritidshem i sökrutan.)

Fritidshemsutredningen tar hjälp av referensgrupp med forskare

Det pågår en nationell fritidshemsutredning som ska kartlägga och analysera vilka förbättringsområden som finns i fritidshemmet och föreslå åtgärder som kan öka kvaliteten och stärka fritidshemmets uppdrag. Utredningens referensgrupp, där ett tjugotal forskare ingår, har haft sitt första möte där aktuella problemställningar som rör fritidshemmet lyftes. Helena Ackesjö, docent vid Linnéuniversitetet, ingår i referensgruppen.

Mer information om fritidshemsutredningen
(Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.)

Delta i forskning i samarbete med Linnéuniversitetet

Nedan finns två förfrågningar till dig som arbetar i fritidshemsverksamhet:

Jag heter Lena Glaés-Coutts och arbetar som lektor på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag undervisar och forskar inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem. Min forskning undersöker hur utbildade lärare inom Fritidshem ser på sin professionsutveckling, och skulle gärna vilja intervjua dig om din syn på det.  Om du tror att det är något som du skulle vara intresserad av så skulle jag uppskatta om du kunde maila mig, så kan jag ge dig lite mer detaljer.

Med vänlig hälsning,

Lena Glaés-Coutts
lena.glaescoutts@lnu.se

Tack för att du vill hjälpa till att genomföra en studie som rör fritidshemmets kompletterande uppdrag och samverkan med elevhälsan. Studien genomförs av Adisa Mekic Lindberg, specialpedagogstudent vid Linneuniversitet och Birgitta Lundbäck doktorand i specialpedagogik vid Nationell Forskarskola i Specialpedagogisk SET. Resultatet av denna studie är tänkt att användas i ett självständigt arbete på specialpedagogprogrammet samt bidra till doktorandpublicering av Birgitta Lundbäck.

Syftet med denna studie är att kartlägga fritidshemmet som stöd för alla elevers utbildning. Syftet är också att undersöka relationen mellan fritidshemmet och skolans elevhälsoteam. Du ombeds besvara frågorna nedan så utförligt du kan och vill. De inkomna svaren kommer att kodas för att din identitet inte ska röjas. Samtidigt vill vi sträva efter att återge det du berättar. Genom att besvara frågorna via mail till fritidsundersokning@gmail.com godkänner du deltagande i studien och att vi eventuellt kan återkomma med kompletterande frågor. Du kan när som helst avbryta din medverkan genom att maila samma adress. Hör av dig snarast om du vill delta, tack!

  1. Vad har du för utbildning? Hur många års arbetslivserfarenhet inom fritidshemmet har du?
  2. På vilket sätt bidrar du och ditt fritidshem till alla elevers utveckling och lärande. Om du fick önska, vad skulle du vilja utveckla/förändra på ditt fritidshem.
  3. Beskriv hur du och lärare i grundskolans tidigare år samverkar för att stödja elevers utveckling och lärande.
  4. På vilket sätt arbetar du och dina kollegor på fritidshemmet tillsammans med EHT-teamet och de olika professionerna inom EHT (tex. specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, rektor och syv).

Med vänlig hälsning,

Adisa Mekic Lindberg               Birgitta Lundbäck
am222uz@student.lnu.se       Birgitta.Lundback@lnu.se


Nätverksträffar 

Nätverket genomför träffar där aktuella frågor diskuteras. Hör av er till nätverksledare Bodil Jullesson för uppdaterad information om kommande träffar. Senaste träffen ägde rum den 28 maj 2019. Mer information från dagen publiceras inom kort.

Presentation Maker tour Mot Nya Höjder 2019
(Katrin Lindwall och Barbro Tyrberg).


Deltagare i nätverket har även startat en sluten Facebookgrupp som gärna tar emot fler deltagare. Hör av er till Bodil för att ansluta er till gruppen.

Varmt välkomna!