Idrottande barn i skogen

Nätverk för objektiv rörelsemätning (NORM)

NORM är ett nationellt nätverk med målet att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom objektiv rörelsemätning.

Bakgrund

Användningen av rörelsemätare (accelerometrar) inom forskning har ökat i snabb takt med den tekniska utvecklingen. Tillämpningsområden är mätning av fysisk aktivitet, stillasittande, arbetsposition/rörelse (ergonomi, idrott), typ av aktivitet, sömn med mera.

Dock kräver det en både bred och djup metodologisk kunskap inom flera områden som fysiologi, biomekanik, energiförbrukning, dataprocessering, statistik, elektronik samt beteendevetenskap för att utveckla bra och pålitliga metoder, och för att tillämpa dessa i forskning för att generera resultat med hög kvalitet. Enskilda forskare kan ha svårt att besitta all denna kunskap, vilket skulle kräva en stab av professionella medarbetare något som sällan är ekonomiskt genomförbart. Den vetenskapliga litteraturen kan vittna om flertalet mätfel som kunde ha undvikits med tillgång till rätt kompetens.

logotyp, NORM

Ett möjligt sätt till samverkan för att lösa gemensamma problem är bildandet av ett nätverk av forskare och andra professionella som kan förena sina kompetenser och stödja enskilda forskare och andra engagerade inom objektiv rörelsemätning. Nätverk för objektiv rörelsemätning (NORM) har etablerats för att fungera som sådan länk och resurs.

Nätverkets övergripande målsättning är att vara:

  • Ett nationellt nätverk för att skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare eller nätverkande mellan forskare och andra engagerade inom objektiv rörelsemätning.
  • En kunskapsresurs för forskare och andra engagerade genom att stödja och främja objektiv rörelsemätning av hög kvalitet.

Nätverksmöten

Form

NORM har en nätverksstruktur där medlemmar bidrar till att målet med nätverket uppfylls som en del av sin ordinarie verksamhet. Nätverkets deltagare har inga skyldigheter, utan bidrar efter intresse och förmåga.

Styrgrupp

NORM har en styrgrupp som samordnar nätverkets verksamhet.

Styrgruppen består av en koordinator som har det övergripande ansvaret och ledningen, en sekreterare/kommunikatör som ansvarar för nätverkets administration, kommunikation, information och möten, och en kassör som ansvarar för nätverkets ekonomiska aktiviteter (inkomster och utgifter). Övriga medlemmar kan bistå styrgruppen. Styrgruppen väljs på två-årsbasis av nätverkets medlemmar.

Aktiviteter

Möten

NORM anordnar ett möte per år för nätverkets medlemmar med syfte att utveckla och utvärdera nätverkets verksamhet. Mötesort bestäms inom nätverket. NORM deltar också i andra nationella möten av relevans för nätverkets målsättning.

Kunskapsförmedling

NORMs kunskapsförmedling kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att gemensamt genomföra kunskapssammanställningar som kan förmedlas i vetenskaplig tidskrift, populärvetenskaplig tidskrift, via den egna hemsidan men också till andra nätverks, organisationers och myndigheters kunskapsförmedling (hemsidor, tidskrifter, informationsblad etc). Ett annat sätt är att hålla föredrag eller delta i möten hos andra nätverk, organisationer och myndigheter.

Gemensamma projekt

NORMs medlemmar kan initiera och vara som länk mellan forskare och andra engagerade inom idrottsforskning för gemensamma projekt. Dessa kan beröra gemensamma forskningsansökningar, initiering av nya gemensamma forskningsstudier eller samanalys och publicering av redan befintliga data. Ett specifikt projekt som NORMs medlemmar driver är utveckling och etablering av en universell plattform för analys av accelerometerdata.

Finansiering

NORM har erhållit organisationsstöd från Centrum för Idrottsforskning (CIF).

Frågor och kontakt

Patrick Bergman, Linnéuniversitetet
Gisela Nyberg, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)