barn på lekplats

Självständigt arbete i praktiknära utveckling

Det bästa sättet att förstå ett problemområde är att försöka utveckla det. Målet med detta nätverk är att knyta det självständiga arbetet inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem närmare den verksamhet utbildningen leder till.

I nätverket Självständigt arbete i praktiknära utveckling ska studenteter tillsammans med universitetslärare och yrkesverksamma lärare, på teoretisk grund, planera och genomföra ett utvecklingsinriktat arbete med avsikten att utveckla den fritidspedagogiska verksamheten. Arbetet kan liknas vid ett aktionsforskningsprojekt eller ett systematiskt kvalitetsarbete, där genomförandet sker i fritidshemmets verksamhet och där studenter tillsammans med verksamma lärare utvecklar verksamheten.

Nätverket ska svara upp mot följande kriterier:

  • Utveckla arbetet med att koppla utbildningar till arbetslivet.
  • Formulera mål och strategier för forskningsverksamhetens samhällsrelevans.
  • Satsningar som både är kvalitetsdrivande för kärnverksamheten och som möter samhällsutmaningar på ett sätt som förutsätter samverkan med omgivande samhället.

Ny rapport "För vi vill ju gärna vara med"

Marianne Dahl och Ann-Katrin Perselli har släppt en ny rapport. Rapporten är en uppföljningsstudie av arbetet med utvecklingsinriktade examensarbeten.

Studien handlar om praktiknära utvecklingsinriktade examensarbeten på programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, utvecklingsinriktade arbeten, efter aktionens genomförande följdes upp och utvecklades till en del i fritidshemmets vardagliga verksamhet.

Resultatets fyra kategorier visar bland annat: att verksamhetsfältet upplever studenterna och deras utvecklingsinriktade arbeten stimulerande och berikande; att personalens delaktighet i de utvecklingsinriktade arbetena relaterar till hur studenterna bjuder in till deltagande; att de studenter vars utvecklingsinriktade arbeten blir integrerade i den ordinarie verksamheten visar en tydlig begynnande yrkesskicklighet, och att inre och yttre ramfaktorer som bland annat upplevelser av utvecklingsklimat och tid inverkar både på studentens och personalens möjligheter till delaktighet och genomförande av utvecklingsinriktade arbeten.

Rapporten finns att läsa här

Ny bok om professionell identitet

bokomslag

I mitten av september 2019 kom boken Att skapa en professionell identitet – om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen ut på Liber bokförlag. Arbetet med boken har skett inom ramen för nätverket.

Bokens redaktörer Marianne Dahl, Liselotte Eek-Karlsson och Ann-Katrin Perselli är alla lektorer vid Linnéuniversitetet. Bland medförfattarna återfinns Peter Karlsudd och Anna-Liisa Närvänen vid Linnéuniversitetet.

Film: Fyra studenter berättar om sina utvecklingsinriktade examensarbeten