Lekande barn på fritidshem

Självständigt arbete i praktiknära utveckling

Det bästa sättet att förstå ett problemområde är att försöka utveckla det. Målet med detta nätverk är att knyta det självständiga arbetet inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem närmare den verksamhet utbildningen leder till.

I nätverket Självständigt arbete i praktiknära utveckling ska studenteter tillsammans med universitetslärare och yrkesverksamma lärare, på teoretisk grund, planera och genomföra ett utvecklingsinriktat arbete med avsikten att utveckla den fritidspedagogiska verksamheten. Arbetet kan liknas vid ett aktionsforskningsprojekt eller ett systematiskt kvalitetsarbete, där genomförandet sker i fritidshemmets verksamhet och där studenter tillsammans med verksamma lärare utvecklar verksamheten.

Nätverket ska svara upp mot följande kriterier:

  • Utveckla arbetet med att koppla utbildningar till arbetslivet.
  • Formulera mål och strategier för forskningsverksamhetens samhällsrelevans.
  • Satsningar som både är kvalitetsdrivande för kärnverksamheten och som möter samhällsutmaningar på ett sätt som förutsätter samverkan med omgivande samhället.

Nätverket i media

Den 10 mars 2022 publiceras en insändare i tidningen Barometern. Insändaren är skriven av det nationella nätverket för utbildning av lärare i fritidshem:
Stoppa nedmonteringen av fritidshemmet. För drygt 20 år sedan presenterade Skolverket en rapport med den något provocerande titeln ”Finns fritids?”.

Fortbildning i handledning

bokomslag

I samarbete med Centrum för skolutveckling (CSU) påbörjas nu en uppdragsutbildning mot Högskolan Väst för universitetslärare i att handleda utvecklingsinriktade självständiga arbeten. Fortbildningsinsatsen bygger på boken Att skapa en professionell identitet – om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen (läs mer om den nedan) och genomförs vid tre olika tillfällen utifrån följande teman:

  • Vi måste skapa något nytt och kursutveckla!
  • Att identifiera ett utvecklingsområde.
  • Handledningsprocess och bedömning.

Ansvariga för fortbildningen är Marianne Dahl, Liselotte Eek-Karlsson, Ann-Katrin Perselli och Peter Karlsudd.

Publicerade rapporter och böcker

Att avlasta eller avlastas?

Artikeln Att avlasta eller avlastas?: Lärare i fritidshems uppfattningar om sin arbetssituation och behovet av lärarassistenter i tidskriften Educare är författad av Peter Karlsudd och Marianne Dahl. I undersökningen studeras hur lärare i fritidshem ser på sin profession i termer av arbetsuppgifter och arbetssituation, samt deras behov av och inställning till lärarassistenter. Resultatet visar att det är en stor variation på alla de arbetsuppgifter som utförs inom ramen för fritidshemslärares yrkesutövning, vilket speglas och diskuteras ur ett professionsteoretiskt perspektiv. 

Studenten som samverkansprojekt

Våren 2021 publicerade Marianne Dahl och Ann-Katrin Perselli en ny rapport: Studenten som samverkansprojekt, en studie om samverkan för ökad kvalitet i utvecklingsinriktade självständiga arbeten. Studien är en av sju delstudier inom forskningsprojektet Vetenskaplig grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse vid Linnéuniversitetet inom ramen för regeringsuppdraget ULF.

Studiens övergripande syfte var att studera hur ökad samverkan mellan akademi och verksamhetsfält, Linnéuniversitetet och skolhuvudmän, kan bidra till ökad kvalitet på lärarstudenters utvecklingsinriktade arbeten. Målet är att utveckla former för hur dessa arbeten kan integreras i fritidshemmets ordinarie verksamhet och bli hållbara över tid. Studien syftar också till att undersöka hur samverkan mellan utbildningen och fritidshemmet kan stödja studenterna i deras utvecklingsarbeten.

För vi vill ju gärna vara med

Marianne Dahl och Ann-Katrin Perselli skrev 2019 en rapport som är en uppföljningsstudie av arbetet med utvecklingsinriktade examensarbeten.
Rapporten "För vi vill ju gärna vara med"

Studien handlar om praktiknära utvecklingsinriktade examensarbeten på programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, utvecklingsinriktade arbeten, efter aktionens genomförande följdes upp och utvecklades till en del i fritidshemmets vardagliga verksamhet.

Resultatets fyra kategorier visar bland annat

  • att verksamhetsfältet upplever studenterna och deras utvecklingsinriktade arbeten stimulerande och berikande;
  • att personalens delaktighet i de utvecklingsinriktade arbetena relaterar till hur studenterna bjuder in till deltagande;
  • att de studenter vars utvecklingsinriktade arbeten blir integrerade i den ordinarie verksamheten visar en tydlig begynnande yrkesskicklighet;
  • att inre och yttre ramfaktorer som bland annat upplevelser av utvecklingsklimat och tid inverkar både på studentens och personalens möjligheter till delaktighet och genomförande av utvecklingsinriktade arbeten.

Bok om professionell identitet

I mitten av september 2019 kom boken Att skapa en professionell identitet – om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen ut på Liber bokförlag. Arbetet med boken har skett inom ramen för nätverket.

Bokens redaktörer Marianne Dahl, Liselotte Eek-Karlsson och Ann-Katrin Perselli är alla lektorer vid Linnéuniversitetet. Bland medförfattarna återfinns Peter Karlsudd och Anna-Liisa Närvänen vid Linnéuniversitetet.

Film: Fyra studenter berättar om sina utvecklingsinriktade examensarbeten