Skog- och träcentrum syd

Skog- och träcentrum syd är ett samarbetsprojekt för att kraftsamla kompetenser inom södra Sveriges skogsnäring. Genom samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv ska detta kompetenscentrum driva gemensamma projekt kring skog och skogsindustri, träförädling, utbildning och forskning.

Vad många inte vet är att stora delar av Sveriges skogstillväxt och -förädling sker i Sydsverige. Exempelvis produceras 40 procent av Sveriges sågade produkter, även virke från norr, i Götaland. Styrkt av siffrorna för tillväxthastighet, kvalitet, omsättning och sysselsättning (50 procent av branschen) vittnar detta om den betydelse skogsnäringen i Sydsverige har för hela Sverige.

Ett centrum för hela Sverige

För att än bättre utnyttja potentialen hos den svenska skogsnäringen har en gemensam plattform skapats – Skog- och träcentrum syd. I detta kompetenscentrum samlas krafter inom akademi, offentlig sektor och näringsliv i södra Sverige. Centret är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län och Sveriges lantbruksuniversitet, och drivs i samverkan med skogsnäringen i regionen.

Skog- och träcentrum syd ska driva gemensamma projekt kring skog och skogsindustri, träförädling, utbildning och forskning. Inom skogsnäringen är kopplingen mellan industri och innovation tät, med utvecklingssteg som snabbt kan bli till samhällsnytta. Skog- och träcentrum syd är alltså inte ett centrum för Sydsverige. Det är ett centrum beläget i Sydsverige – med nytta och effekt för hela landet.

Ett centrum med stor potential

Akademin bidrar till skogsnäringen inte bara med forskning, studenter och examensarbeten, utan även som plantskola för kunskap, kompetens och entreprenörskap. I regionen finns ett flertal tillämpade utbildningar men det behövs fler, särskilt med tanke på näringens stora rekryteringsbehov.

Den sydsvenska skogsnäringen präglas av hög innovation, men det finns fortfarande en seglivad uppfattning om skogsbranschen som ett fysiskt tungt jobb. Etableringen av Skog- och träcentrum syd är ett led i arbetet med att tvätta bort den bilden och sprida kunskap om de stora förändringar skogsindustrin genomgått och står inför.

Sydsverige har ett gynnsamt klimat, med hög tillväxt för många trädslag. Det har satt sin prägel: i Götaland dominerar familjeskogsbruken, med över 100 000 skogsföretagare. Dessa står för en betydande del av näringslivets tillväxt och utgör ett stort stöd för landsbygden, där även småskaliga företag har goda kontakter med stora europeiska marknader.

Sedan länge finns en god samverkan inom sydsvenskt skogsbruk, med ett väl utvecklat nätverk mellan små och medelstora företag inom förädlingsindustrin. Med Skog- och träcentrum syd skapas en arena där akademi, offentlig sektor och näringsliv tillsammans kan utforska, utveckla och utvidga en redan positiv sektor.

Koppling till forskning

Ett av de projekt som är kopplade till Skog- och träcentrum syd är forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS), ett projekt som drivs i samverkan mellan Linnéuniversitetet, SLU, Skogforsk samt flera företag och organisationer.

Aktiviteter

Dialogseminarier

En viktig del i vårt arbete är också att skapa förutsättningar för en hållbar och värdefull värdekedja från skog till färdig produkt, där industrin är en av länkarna. Ett första steg i detta är dialogseminarier, där inspel från näringslivet är viktiga. Vår ambition är att med hjälp av seminarierna inleda utvecklingen av koncept för att öka innovationskraften i branschen. 

Dialogseminarierna hålls varje termin på olika platser i Småland. De är en möjlighet för oss att dels berätta hur vi har tänkt arbeta framöver, dels få in synpunkter från er i näringslivet om hur vi kan utveckla aktiviteter kring följande frågeställningar:

  • System för mentorskap och praktik
  • Utarbeta en förbättrad struktur för erfarenhetsutbyte mellan universitet och företag, men även mellan företag
  • Formalisera en testbädd för idéer kring strukturer som underlättar tillämpad forskning på företagen