utbytesstudenter

Internationellt samarbete

Linnéuniversitetet strävar efter att ha en nationell tätposition vad gäller internationalisering och erbjuder lärare, forskare och studerande rika möjligheter till internationella erfarenheter.

Alla medarbetare och studenter ska kunna knyta varaktiga internationella kontakter i syfte att upprätthålla mångfald och bidra till hållbar utveckling. Vår kunskapsmiljö stimulerar öppenhet och främjar kunskapsutbyte mellan olika länder, kulturer, åldrar och vetenskapliga discipliner.

Vårt mål är att samtliga utbildningsprogram ger möjligheter till utlandsstudier och att flera kurser ges på engelska. Många kurser är öppna för både utländska och svenska studenter. Undervisningen ska bedrivas av både svenska och utländska lärare och forskare. Detta gör att alla våra studenter får en ökad internationell medvetenhet så att de står bra rustade för den framtida arbetsmarknaden.

Linnéuniversitetet strävar efter att vara ett internationellt universitet där universitetet är en språngbräda till världsomspännande kunskaper för både studenter och anställda. Alla studenter ska erbjudas möjligheter till internationella upplevelser, bland annat genom utlandsstudier och praktik utomlands.

Avdelningen för externa relationer samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar internationella utbytesavtal och mobilitetsprogram såsom Erasmus+, ICM, Linnaeus-Palme och MFS, samt leder Linnéuniversitetets deltagande i ett antal internationella nätverk.

Stöd ges till ledningen, fakulteter och den gemensamma förvaltningen. I uppdraget ingår omvärldsbevakning och att sprida information om förutsättningar och möjligheter till internationell mobilitet, olika typer av samarbete och finansieringskällor.

International Office inom studerandeavdelningen ansvarar för mobiliteten för ut- och inresande utbytesstudenter till universitetets partneruniversitet. De dryga 1000 inresande utbytesstudenter som läser vid universitetet varje år får också stöd och vägledning under sin studietid.

Linnéuniversitetet har avtal/samarbeten med ett stort antal universitet och högskolor runt om i världen. Samarbetsavtalen kan innefatta olika aktiviteter, till exempel lärarutbyte, studentutbyte och forskningssamarbete. Många av avtalen innefattar enbart samarbete inom vissa ämnesområden.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Linnéuniversitetet har tilldelats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2021–2027 av den Europeiska kommissionen, vilket är en förutsättning för högre utbildningsinstitutioner att delta i Erasmusprogrammet.

Mer information om EU:s program för utbildning, ungdom och idrott finns på utbyten.se och Europeiska kommissionens sida om Erasmus+.

I policydokumenten nedan finns utförligare information om Erasmus+.

Vid frågor rörande avtal maila intrel@lnu.se.