utbytesstudenter

Linnéuniversitetets internationella samarbete

Linnéuniversitetet är ett internationellt universitet i Småland som arbetar med globala samarbeten genom partnerskap och nätverk inom utbildning, forskning och samverkan. Internationellt samarbete har en central roll i universitetets verksamhet och är integrerad i visionens alla delar.

Linnéuniversitetet värnar om fri och oberoende forskning där akademisk frihet och excellens är basen för en hållbar samhällsutveckling. Studenter och medarbetare ges möjlighet till interkulturellt, interdisciplinärt och internationellt lärande och medskapande i kreativa lärmiljöer. Värden som lika villkor, jämställdhet, hållbar utveckling och internationalisering integreras i verksamheten för att bidra till ökad kvalitet och excellens i utbildning och forskning. Ett hållbart internationaliseringsarbete vid Linnéuniversitetet ska vara inkluderande, rättvist och etiskt.

Linnéuniversitetet har undertecknat Magna Charta Universitatum 2020 (MCU). Det är en internationell deklaration om lärosätenas roll i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, bland annat om akademisk frihet, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning

Rektor Peter Aronsson om Magna Charta Universitatum 2020:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2021/magna-charta-juni-2021/

Magna Charta

Linnéuniversitetets strategiska samarbeten bidrar till kvalitet och verksamhets-utveckling. Fördjupade, breddade och nytänkande samarbeten ger nya möjligheter för studenter, lärare och forskare. Linnéuniversitetets internationella arbete bidrar till att ta ett stort samhällsansvar och till att gemensamt med samarbetspartners och omgivande samhälle möta globala utmaningar.