Academic freedom

Scholars at Risk

Ett internationellt nätverk för hotade forskare.

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av över 500 universitet i världen och finns i 42 länder.  Besök SAR:s webbplats för mer information

Linnéuniversitetet och Scholars at Risk

Linnéuniversitetet har varit medlem i Scholars at Risk sedan 2016 och stod under 2019–2020 värd för sin första SAR-forskare. Lnu:s kontaktperson för SAR är Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer.

SAR-Sverige

I Sverige är 22 lärosäten medlemmar i SAR. 2016 bildades en nationell sektion, där samtliga lärosäten som är medlemmar i SAR ingår. SAR-Sverige träffas två gånger per år för erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter. 2019 inrättades en styrgrupp vars uppdrag utgår från SAR-Sveriges programförklaring. Styrgruppen ska säkerställa att det bedrivs kontinuerligt och strategiskt arbete inom den svenska sektionen men även mellan sektionens terminsvisa möten.

SAR-Europa

Sedan 2018 finns ett europeiskt kontor vid Maynooth University, Irland som del av det globala Scholars at Risk nätverket. Det europeiska kontoret stöder de nationella sektionerna och arbetar för att stärka den kollektiva rösten på europeisk nivå och öka skyddet för riskutsatta forskare och akademisk frihet världen över. 

SAR-Europa inrättade 2020 kommittén Europan Coordinating Committee for Academic Freedom Advocacy (ECCAFA) som ska vara strategiskt rådgivande samt utveckla och implementera påverkansarbete i Europa. Daniel Silander, docent vid institutionen för statsvetenskap är SAR-Sveriges representant i ECCAFA (2020-2022).

SAR Europa koordinerar även InSPIREurope, ett ambitiöst intitiativ med 10 partner, finansierat genom Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action. Projektet ska samordna de initiativ som finns i Europa, arbeta med policypåverkan och ge utbildning och stöd åt riskutsatta akademiker. Fyra av SAR-Sveriges medlemmar är del av InSPIREurope: Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Södertörns högskola och Karolinska institutet.

Akademisk frihet globalt

FN:s generalförsamling tog 2020 emot en rapport om akademisk frihet från David Keye, UN Special Rapporteur ”on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.” Ladda ned rapporten från FN:s webbplats

EU:s forskningsministrar antog i oktober 2020 en deklaration om den viktiga roll regeringar har för att skydda den vetenskapliga forskningens frihet, och att skydda akademisk frihet inom Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning (EHEA) såväl som inom det europeiska forskningsområdet (ERA). Läs rapporten “Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research” här