Studenter på besök i fabrik

Samarbeta med studenter

Vid Linnéuniversitetet finns många möjligheter till samverkan med studenter i form av praktik, examensarbete och andra projekt – ett samarbete som båda parter tjänar på!

Kontakterna med Linnéuniversitetets studenter kan se olika ut. Flera utbildningar har praktik, andra utbildningar har partnerprogram. Andra sätt att samarbeta kan vara att personer i företag och organisationer gästföreläser, tar emot studiebesök eller deltar vid arbetsmarknadsdagar.

Studenter ger ditt företag ett kreativt tillskott och får i gengäld ett bredare perspektiv på sin utbildning och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden.

Vi söker engagerade mentorer!

Möt morgondagens medarbetare redan idag och dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras.

Vi på Linnéuniversitetet vill på olika sätt bidra till en positiv utveckling i samhället med fokus på vår region. Vi vill öka utbytet mellan företag och organisationer och Linnéuniversitetets studenter. Under 2017 påbörjar vi arbetet med några olika initiativ för att utveckla relationerna mellan våra studenter och företag, offentliga organisationer och ideella organisationer.

Mentorprogrammet är just uppstartat med målet att utvecklas till en verksamhet där organisationer och företag – offentliga, privata och ideella – fungerar som mentorer för våra studenter.

För projektet Tillvarata internationella akademiker söker vi mentorer till internationella akademiker och studenter med drivkraft att starta – eller fortsätta – sin yrkeskarriär i Sverige.

Juniorledarskapsakademin inom Centrum för ledarskap i Småland fokuserar på innovationsdrivet ledarskap och där du som har erfarenhet av ledarskap kan bli mentor för en student som själv siktar på att ta en ledarskapsroll i sitt kommande yrkesliv.

MyCareer – Linnéuniversitetets karriär- och jobbportal

Linnéuniversitetet har en karriär och jobbportal som heter MyCareer. Här kan du som arbetsgivare hitta studenter för examensarbete och arbete, men också information om olika event, arbetsmarknadsdagar, föreläsningar, med mera.

Arbetsmarknadsdagar och mässor

Under ett läsår ordnas flera olika aktiviteter där företag och organisationer har tillfällen att möta studenter, till exempel arbetsmarknadsdagar, novischmässor vid terminsstarter och även andra typer av mässor. Några exempel är Forma, Pax, Byggardagen, Stora IT-kompetensdagen, Karriär Teknik, Sjöfartshögskolans branschdagar, Amår och Linnécupen.

Råd till dig som vill samarbeta med studenter

Många studenter är intresserade av att skriva sina uppsatser och projektarbeten i ett företag eller en organisation. Studenten får testa sin förmåga att använda teoretiska kunskaper på reella problem – vilket kan skapa nytta för er, och göra studenten mer attraktiv för den kommande arbetsmarknaden. Ta tillfället i akt, jobba med en student som skriver uppsats i samverkan med er verksamhet!

Här följer några praktiska frågor att tänka på inför ett examensarbete, projektarbete eller en praktikperiod. Examensarbetet används som exempel rakt igenom, men de flesta punkter går att applicera på projektarbetet eller praktikperioden också. Utöver detta får studenten information från sin institution och handledare om hur arbetet ska utformas och genomföras.

Var ute i god tid!

Tänk på examensarbetet som ett projekt som är indelat i tre faser.

 1. Planeringsfasen
  Den här fasen pågår innan själva uppsatskursen startar. Det är här du funderar ut en konkret fråga eller ett område du vill ha belyst och etablerar kontakt med en student för ett förutsättningslöst möte. Du kan få hjälp av Studenter i Regionen, samverkanskoordinatorer eller andra parter för att nå ut till studenterna. Initiativet kan förstås också komma från en student som har en egen frågeställning.

 2. Genomförandefasen
  Det här är själva uppsatsperioden. Här skall arbetet genomföras, avstämningar göras och uppsatsen examineras.

 3. Utvärderingsfasen
  Återkoppling från studenten till företaget/organisationen. Det kan göras genom att rapporten överlämnas, eller kan ni komma överens om att studenten håller en muntlig presentation (eller liknande).

Var förberedd

Se till att vara förberedd; vad vill du ha gjort och varför. Ju mer konkret du är desto lättare är det att matcha dina behov med en students intressen. Var dock inte
alltför smal eller avgränsad. Det måste finnas utrymme för båda parter att påverka innehåll och genomförande.

Du förmedlar en bild av arbetsplatsen

Tänk på att när du arbetar med studenter i samband med studierelaterade arbeten så är du en ambassadör för din arbetsplats. Gör du ett bra arbete kommer synen
på er verksamhet att förstärkas positivt, gör du inte ett bra arbete finns det risk att verksamheten får svårare att locka studenter i framtiden. Känner du att du inte
har tid att avsätta för en student är det bättre att tacka nej än att göra ett halvhjärtat arbete.

Inled med ett förutsättningslöst möte

Första mötet mellan studenten och företaget/organisationen bör vara förutsättningslöst. Båda parter har möjlighet att ändra sig om det är något som inte känns rätt.

Diskutera förväntningar

Under det här mötet finns en del frågor som bör besvaras för att arbetet skall bli så bra som möjligt.

 1. Ramar
  Se till att få en beskrivning av vilka ramar som finns från universitetet samt få kontaktuppgifter till handledare/kurs-ansvarig på universitetet.

 2. Upplägg
  Ska uppsatsen skrivas endast gentemot den enskilda verksamheten eller kommer det vara en jämförande studie? Om den skall skrivas mot den enskilda verksamheten: Ska det vara regelbundna avstämningar? Ska studenten vara på plats i verksamheten under arbetets gång? Eller ska studenten endast samla in materialet och rapportera tillbaka när uppsatsen är klar? Beroende på vilken väg man väljer så kommer ni ha olika mycket kontakt. Räkna dock med att avsätta tid!
  Kom gärna överens om omfattningen. Studenten ska ha en utsedd person som är kontaktperson i verksamheten.

 3. Avstämningar
  Om ni väljer att ha regelbundna avstämningar bör ni bestämma hur dessa ska ske. Via träffar, via telefon eller e-post? Hur ofta ska detta ske?

 4. Offentlighet
  Universitetet är en myndighet, så när uppsatsen är klar är den offentligt material som vem som helst kan begära ut, ladda ner etc. Om ni låter studenten få del av företagshemligheter kan studenten bli bunden av tystnadsplikt. Därför är det viktigt att redan från början diskutera om det är några saker som inte bör nämnas. Hur mycket ska avidentifieras osv? Det kan bli aktuellt att skriva två exemplar av uppsatsen, en som lämnas till universitetet och en som lämnas till verksamheten. Det är i så fall lämpligt att innehållet och omfattningen av den skyddade informationen dokumenteras skriftligt så att man undviker missförstånd mellan studenten och företaget/organisationen.

 5. Rätten till resultatet – immaterialrätt
  Studenten äger resultatet av sitt arbete om inte annat är avtalat. I arbeten som handlar om till exempel produktutveckling och design och där studenten kan komma att ta fram nya kommersiella produkter är det särskilt viktigt att företaget och studenten inför samarbetet är överens om rätten till resultatet. Vid behov hjälper universitetet gärna till med en överenskommelse.

 6. Utlägg
  Det ska inte kosta studenten något att skriva en uppsats. Kostnader som uppkommer i samband med uppsatsen bör betalas av företaget/organisationen. Detta bör dock diskuteras i förväg.

 7. Läsa rapporten?
  Vill ni läsa rapporten innan studenten lämnar in den för att undvika missförstånd vad gäller uppgifter/fakta? Du kan dock inte påverka resultat/analys.

 8. Presentation
  När uppsatsen är klar är det viktigt med en återkoppling, ska uppsatsen presenteras? I så fall för vem/vilka och på vilket sätt?

Inför avstämningar

Ska ni ha ett avstämningsmöte för att studenten behöver hjälp med något eller vill ha feedback, bör du rekommendera att studenten skickar ett e-post innan, så du har möjlighet att förbereda dig, och båda sparar tid.

Lämna kontaktuppgifter

Se till att studenten lämnar kontaktuppgifter (som gäller även om studierna avslutas) så att du kan kontakta dem vid behov. Du kanske vill återkoppla och berätta hur resultatet har kommit till nytta i verksamheten? Är du nöjd med resultatet, erbjud dig gärna att ställa upp som referens.

Om något inte fungerar

Du kan vända dig direkt till studentens handledare på universitetet. Det finns också kursansvariga respektive programansvariga för alla utbildningar. Avdelningen för externa relationer kan hjälpa dig att hitta rätt person i organisationen.

Ekonomihögskolan

För oss på ekonomihögskolan leder samverkan med det omgivande samhället till högre kvalitet i utbildningen – därför är också samverkan ett naturligt inslag i våra utbildningar.

Vi erbjuder samarbeten inom områden som:

 • Ekonomistyrning
 • Entreprenörskap
 • Internationella affärer
 • Ledarskap och organisationsutveckling
 • Logistik
 • Marknadsföring
 • Nationalekonom
 • Rättsvetenskap
 • Turism

Samverkansprojekt

International Business Strategy 2.0

Under 2016-2017 finansierar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) projektet 'International Business Strategy 2.0', ett utvecklingsprojekt för ett befintligt ettårigt magisterprogram samt ett tvåårigt masterprogram inom internationella affärsstrategier vid Ekonomihögskolan i Kalmar. Huvudsökande är Susanne Sandberg, som beviljats 1.9 miljoner kronor för projektet som genomförs i nära samverkan med det regionala näringslivet i form av sex internationella små och medelstora företag som aktivt deltar i utvecklingen av programmet. 

Samverkan med Svensk-Amerikanska Handelskammaren

Under 2016 inleds ett samarbete mellan Ekonomihögskolan i Kalmar och Svensk-Amerikanska Handelskammaren initierat av en tidigare student vid Ekonomihögskolan, Thomas Dahlin på AIF Management. Via ett stipendium finansierat av LNU, handelskammaren och AIF Management får en amerikansk student möjligheten att kombinera studier på magisterprogrammet International Business Strategy med praktik på företaget AIF Management, där insikt kommer att ges i den europeiska finansmarknaden, bland annat genom utveckling av riskanalyser och marknadsstrategier. Ett 20-tal sökte för läsåret 2016/17 och i augusti kommer den första studenten/praktikanten att vara på plats i Kalmar. För framtiden är planen att utveckla utbytet åt båda håll, med unika kombinationer av studier och praktisk koppling till svenska värdföretag även i USA.

Linnéakademin

Linnéakademin, under ledning av Lars Malmborg, har med aktivt stöd från 15 företag möjlighet att från och med sommaren 2016 stödja 10 utländska studenter för studier vid Linnéuniversitetet. Av dessa kommer sex studenter att studera vid sommaruniversitetet (Linnaeus University Summer Academy) och fyra vid magister/masterprogram vid Ekonomihögskolan. 


Kontakta oss gärna om du är intresserad av att samarbeta, antingen genom samverkan.feh@lnu.se eller ta kontakt med någon ur vår samverkansgrupp.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Kliniskt träningscentrum, KTC

På Kliniskt träningscentrum (KTC) integrerar studenterna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Studenterna tränas i aktivt kunskapssökande och problemlösning med hjälp av verklighetsanknutna situationer som bas för inlärning.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, case-gruppsarbete, självstudier och nätbaserade moment och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp.

Studenten tränas i aktivt kunskapssökande och problemlösning med hjälp av verklighetsanknutna situationer som bas för inlärning.

KTC i Kalmar

Den schemalagda undervisningen i KTC är lärarledd, men sjuksköterskestudenterna i Kalmar har dessutom tillgång till KTC hela dygnet alla dagar i veckan under den kliniska kursen genom sina passerkort. Studenterna har därmed möjlighet att färdighetsträna på egen hand under ansvar.

KTC i Växjö

På KTC i Växjö undervisas studenter från sjuksköterskeprogrammet,
specialistutbildningar som anestesi-, operations-, intensivvårds-, ambulans-
och akutsjukvård samt polisutbildningen.

Dessutom finns möjlighet för sjukhusets personal att hyra utrustningen för kompetensutveckling.

KTC är utrustat med viss simuleringsutrustning som används som pedagogiskt hjälpmedel. Med hjälp av simuleringsutrustning kan verklighetstrogna akuta händelser övas där de kliniska metodövningarna vävs samman med ledarskap och teamarbete.

KTC erbjuder även uppdragsutbildningar till studenter och personal på övriga institutioner vid Linnéuniversitetet i hjärt-lungräddning (HLR).

Samverkan med Region Kronoberg: Utvecklande Lärande Vårdenhet för sjuksköterskestudenter, ULVE

2007 startade ULVE som projekt i samverkan mellan Landstinget Kronoberg och Växjö universitet (Linnéuniversitetet) och är numera en permanent verksamhet och är utvecklad utifrån ett forskningsprojekt REDI (Ekebergh, 2009). ULVE som lärandemiljö kännetecknas av att både lärande och vårdande är i fokus. Vårdvetenskapen och didaktiken i ULVE tar sin utgång i ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. ULVE enheter finns i dag inom såväl somatisk, psykiatrisk och kommunal vård. ULVE kommun är under uppbyggnad och finns i nuläget i tre kommuner i Kronobergs län.

ULVE har en utvecklad handledningsmodell som innebär att det på varje ULVE enhet finns huvudhandledare, bashandledare och lärare som tillsammans ansvarar för att studenterna får en god verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Huvudhandledaren har huvudansvaret för studenternas VFU, Bashandledare är sjuksköterskor som handleder studenterna i konkreta lärandesituationer och läraren fungerar som en brygga mellan teori och praktik.
Om ULVE på Region Kronobergs webb.

Fakulteten för konst och humaniora

Samverkan för ett mångkulturellt samhälle

Programmet för integration och mångfald
Globaliseringen skapar förutsättningar för möten såväl som konflikter mellan människor med skilda bakgrunder, kulturer och identiteter. Programmet ger studenterna kunskaper för att orientera sig i denna värld, förstå och förklara den – och se nya möjligheter.

Centrum för kultursociologi i samverkan med grundskolor i regionen Social integration och mångkulturell skola

Alvesta och Allbohus i samverkan med Design 
Designstudenter samarbetar, årligen, med Alvesta kommun och Allbohus AB för attraktivare boende.

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

Inom denna utbildning arbetar deltagarna i team med lokala utvecklingsarbeten för att främja nyanlända elevers lärande. I utvecklingsarbetena utgår deltagarna från den egna skolans förutsättningar och planerar och prövar utvecklingsarbetet i samråd med universitetslärarna.

Center for concurrences
I centrat undersöks bl a möten och kollisioner mellan olika kulturer och identiteter, för att få till stånd nyanserade bilder av nuet.

Samverkan för kommunikation och demokratiutveckling

Humtank

Humtank är en tankesmedja för humaniora. Tankesmedjan ska visar de humanistiska ämnenas nödvändighet för samhällsutvecklingen.

Fria ordets hus / Young Voices in Exile

Unga författare, dramatiker, musiker, bloggare i exil och fristadsgäster i Sverige möter unga författare med Växjöanknytning för att samtala.

Samverkan för en bättre skola

Lärarlyftet & Läslyftet i samverkan med Skolverket

Lärarlyftet syftar till att höja lärarnas kompetens och status

Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Centrum för kultursociologi i samverkan med många aktörer

Ett gemensamt projekt med Regionförbundet i Kalmar som handlar om den svenska ungdomspolitiken och regional utveckling av ungas livsvillkor och delaktighet i de kommuner där de bor. Av särskilt betydelse är också frågan om regional utveckling i relation till geografisk mobilitet: att 'flytta och stanna.

Centrum för idrottsforskning i Stockholm publicerade nyligen rapporten 'Ett idrottspolitiskt dilemma: Unga, föreningsidrotten och delaktigheten'. Rapporten är en del i det större projektet om Unga, föreningsidrotten och delaktigheten.

Samverkansprojektet med Växjö kommun har gjorts under 2011 och 2012. Syftet var att göra kvalitativa och kvantitativa undersökningar av hur kommunens invånare uppfattar Växjö kommuns kultur- och fritidsverksamhet.

På uppdrag av Myndigheten för kulturanalys arbetade Centrum för kultursociologi med ett utvärderingsuppdrag av Skapande skola under 2012 och 2013.

Centrum för kultursociologi är involverade i ett forskningsprojekt tillsammans med Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen om 'Religion som resurs'.

Bokhunden

Utbildar lärare och bibliotekarier som vill använda hunden som pedagogisk resurs i skolan.

RUC

En mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka om regional skolutveckling

Reading kids

Ett läsfrämjande projekt tillsammans med Ljungby kommun.

Forskning inom konst och humaniora i samverkan med samhället

GRASCA – företagsforskarskola i arkeologi

Under fem år kommer ett 10-tal doktorander att forska om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor.

The Bridge

IKEA och Linnéuniversitetet i samarbete. The Bridge är ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete om livet hemma och produktionens villkor – för att skapa en bättre vardag i hemmet för de många människorna.

Center for Concurrences

I centrat undersöks bl a möten och kollisioner mellan olika kulturer och identiteter, för att få till stånd nyanserade bilder av nuet.

Medical Humanities, ett samarbete med Region Kronoberg

Huvudsyftet med samarbetet är att stärka de humanistiska aspekterna av medicin och hälsa och då särskilt medicinsk etik, kunskapssyn samt berättande och tolkning för att därigenom utveckla praktiken inom vården respektive berättelseteori och tolkningslära inom humaniora.

Smart Housing

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Metaforer i Palliativ cancervård

Genom att sätta fokus på hur metaforer används både inom och utanför den direkta sjukvårdssituationen bidrar projektet till att utveckla vårdgivares beredskap för att förstå, fånga upp och inkludera patienters/närståendes egen unika användning av metaforer för att kunna föra goda och stärkande samtal under livets slutskede.

Kontaktperson: Anita Hall

Fakulteten för teknik

På fakulteten för teknik jobbar vi med samverkan på flera olika sätt – många av våra studentrer gör examensarbeten och praktik på företag och organisationer.

Karriärdagar under 2017

 • Karriärdag Teknik arrangeras 17 oktober. Dagen riktar sig mot bland annat tillverkningsindustrin.
 • Byggardagen arrangeras preliminärt i november.
 • Stora IT-kompetensdagen arrangeras 16 november.

Är du intresserad av våra karriärdagar? Kontakta oss för mer information!

Redovisning av examensarbeten

 

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap har en omfattande samverkansverksamhet riktad mot en rad olika sektorer, i första hand offentlig sektor och myndigheter, men också civilsamhällets organisationer som t ex ideella föreningar, idrottsföreningar och hjälporganisationer. För att veta mer om denna samverkansverksamhet, vänligen kontakta fakultetssamordnaren Torun Elsrud.

Fakulteten har en stor samverkan inom skola, utbildning och lärande och arbetar med aktörer som Skolverket och skolhuvudmän inom ramen för exempelvis uppdragsutbildning, utvärderings- och följeforskning samt praxisnära projekt.