Besök i industrin, tjej mobilfotar en production line

Samarbete med forskare

Företag och organisationer är välkomna att kontakta Linnéuniversitetet vid frågor som rör samverkan med våra forskare.

Är du och din organisation intresserad av forskningssamverkan med Linnénuniversitetets forskare finns flera olika former för samarbete. Det kan handla om alltifrån att utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt.

Fördelarna med ett samarbete är ömsesidigt. Forskningsresultaten kan komma till nytta i företaget eller i organisationen och forskarna får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till reella problem och idéer att arbeta med.

Ekonomihögskolan

Samverkan är avgörande för att forskning kommer samhället till nytta. Vi på ekonomihögskolan är företagsutvecklare och affärsutvecklare på vetenskaplig grund och kan därmed bidra till utveckling av din organisation med forskningsbaserad kunskap inom områden som dessa:

 • Ekonomistyrning
 • Entreprenörskap
 • Internationella affärer
 • Ledarskap och organisationsutveckling
 • Logistik
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Rättsvetenskap
 • Turism

Samverkansprojekt

Centrum för ledarskap i Småland

Det omgivande samhällets utmaningar och globala förändringar påverkar alla organisation och dess ledare – oavsett om organisationen har sitt säte i Braås eller London. Nyckelordet är innovation och ledarskap verktyget.

Samverkansprojeket Centrum för Ledarskap i Småland är initierat av Linnéuniversitetet, och bedrivs i samarbete med Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. Familjen Kamprads stiftelse finansierar projektet.

Läs mer om Centrum för ledarskap i Småland.

The Bridge – strategiskt samarbete med IKEA

The Bridge är ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA – ett program för entreprenörskap, innovation och produktion. Målsättningen är att skapa en internationell samlingsplats för forskning och utbildning.

Läs mer om The Bridge.

Förfrågningar beträffande forskningsuppdrag kräver en särskild och noggrann behandling, men även dessa kan initieras på ekonomihögskolan. En betydande resurs för genomförande av forskningsuppdrag är ekonomihögskolans forskningsgrupper:

Ekonomihögskolans forskargrupper

Forskargrupper


Är du intresserad av att samarbeta? Kontakta oss genom antingen samverkan.feh@lnu.se eller ta kontakt med vår samverkansgrupp.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Undersökning av kontaktlinstillpassningar 2016

Femton år i rad har man internationellt gjort sammanställningar om kontaktlinstillpassning. Att kunna följa vilka typer av kontaktlinser som tillpassas och se hur ofta de byts är viktigt inte bara för att kunna se nationella förändringar i bärande, men även för att kunna se likheter och skillnader mellan olika länder. Resultaten publiceras årligen i tidskriften Contact Lens Spectrum.

Om du jobbar med kontaktlinser kan du hjälpa våra forskare!

Undersökningen pågår i Sverige fram till den sista maj. Så snart du har en blankett ifylld sänd den till: Peter Gierow, Inst för Medicin & Optometri, Linnéuniversitetet, 39182 Kalmar. Du kan även faxa blanketten på nummer 0480-446262 eller sända den som bilaga till e-post peter.gierow@lnu.se.

Har du inte en full blankett den 31 maj, sänd gärna in den till oss ändå. Alla bidrag är viktiga. Varje tillpassare kan fylla i en blankett, så om är ni flera på samma arbetsplats skicka gärna en var. 

Fakulteten för konst och humaniora

Samverkan för ett mångkulturellt samhälle

Programmet för integration och mångfald 
Globaliseringen skapar förutsättningar för möten såväl som konflikter mellan människor med skilda bakgrunder, kulturer och identiteter. Programmet ger studenterna kunskaper för att orientera sig i denna värld, förstå och förklara den – och se nya möjligheter.

Centrum för kultursociologi i samverkan med grundskolor i regionen Social integration och mångkulturell skola

Alvesta och Allbohus i samverkan med Design 
Designstudenter samarbetar, årligen, med Alvesta kommun och Allbohus AB för attraktivare boende.

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

Inom denna utbildning arbetar deltagarna i team med lokala utvecklingsarbeten för att främja nyanlända elevers lärande. I utvecklingsarbetena utgår deltagarna från den egna skolans förutsättningar och planerar och prövar utvecklingsarbetet i samråd med universitetslärarna.

Center for concurrences 
I centrat undersöks bl a möten och kollisioner mellan olika kulturer och identiteter, för att få till stånd nyanserade bilder av nuet.

Samverkan för kommunikation och demokratiutveckling

Humtank

Humtank är en tankesmedja för humaniora. Tankesmedjan ska visar de humanistiska ämnenas nödvändighet för samhällsutvecklingen.

Fria ordets hus / Young Voices in Exile

Unga författare, dramatiker, musiker, bloggare i exil och fristadsgäster i Sverige möter unga författare med Växjöanknytning för att samtala.

Samverkan för en bättre skola

Lärarlyftet & Läslyftet i samverkan med Skolverket

Lärarlyftet syftar till att höja lärarnas kompetens och status

Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Centrum för kultursociologi i samverkan med många aktörer

Ett gemensamt projekt med Regionförbundet i Kalmar som handlar om den svenska ungdomspolitiken och regional utveckling av ungas livsvillkor och delaktighet i de kommuner där de bor. Av särskilt betydelse är också frågan om regional utveckling i relation till geografisk mobilitet: att 'flytta och stanna.

Centrum för idrottsforskning i Stockholm publicerade nyligen rapporten 'Ett idrottspolitiskt dilemma: Unga, föreningsidrotten och delaktigheten'. Rapporten är en del i det större projektet om Unga, föreningsidrotten och delaktigheten.

Samverkansprojektet med Växjö kommun har gjorts under 2011 och 2012. Syftet var att göra kvalitativa och kvantitativa undersökningar av hur kommunens invånare uppfattar Växjö kommuns kultur- och fritidsverksamhet.

På uppdrag av Myndigheten för kulturanalys arbetade Centrum för kultursociologi med ett utvärderingsuppdrag av Skapande skola under 2012 och 2013.

Centrum för kultursociologi är involverade i ett forskningsprojekt tillsammans med Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen om 'Religion som resurs'.

Bokhunden

Utbildar lärare och bibliotekarier som vill använda hunden som pedagogisk resurs i skolan.

RUC

En mötesplats för skolhuvudmän och universitet med syfte att samverka om regional skolutveckling

Reading kids

Ett läsfrämjande projekt tillsammans med Ljungby kommun.

Forskning inom konst och humaniora i samverkan med samhället

GRASCA – företagsforskarskola i arkeologi

Under fem år kommer ett 10-tal doktorander att forska om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor.

The Bridge

IKEA och Linnéuniversitetet i samarbete. The Bridge är ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete om livet hemma och produktionens villkor – för att skapa en bättre vardag i hemmet för de många människorna.

Center for Concurrences

I centrat undersöks bl a möten och kollisioner mellan olika kulturer och identiteter, för att få till stånd nyanserade bilder av nuet.

Medical Humanities, ett samarbete med Region Kronoberg

Huvudsyftet med samarbetet är att stärka de humanistiska aspekterna av medicin och hälsa och då särskilt medicinsk etik, kunskapssyn samt berättande och tolkning för att därigenom utveckla praktiken inom vården respektive berättelseteori och tolkningslära inom humaniora.

Smart Housing

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Metaforer i Palliativ cancervård

Genom att sätta fokus på hur metaforer används både inom och utanför den direkta sjukvårdssituationen bidrar projektet till att utveckla vårdgivares beredskap för att förstå, fånga upp och inkludera patienters/närståendes egen unika användning av metaforer för att kunna föra goda och stärkande samtal under livets slutskede.

Kontaktperson: Anita Hall

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap har en omfattande samverkansverksamhet riktad mot en rad olika sektorer, i första hand offentlig sektor och myndigheter, men också civilsamhällets organisationer som t ex ideella föreningar, idrottsföreningar och hjälporganisationer.

Genom att integrera teori och praktik samt erfarenhetsbaserad kunskap från operativ verksamhet och forskningsbaserad kunskap skapar vi förutsättningar för utveckling av företag, kulturinstitutioner och andra organisationer.

På fakulteten för samhällsvetenskap har vi bred kompetens inom bland annat idrottsvetenskap, pedagogik, utbildningsvetenskap, socialt arbete, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, ledarskap och organisation, förändrings- och förbättringsarbete, systematiskt kvalitetsarbete och organisationsutveckling. För oss handlar samverkan om önsesidighet. Tillsammans tittar vi på era behov och hittar en lösning som passar.

För aktörer i offentlig sektor och det privata näringslivet innebär det stora möjligheter tillsamverkan både inom forskning och utbildning. Vägarna till samverkan är många: examensarbeten, praktik, uppdragsutbildningar, konferenser, gästföreläsningar, utvärderingar och rapporter. Är du intresserad av forskningssamverkan finns allt från erfarenhetsutbyte till större forskningsprojekt.

Fakulteten har en stor samverkan inom skola, utbildning och lärande och arbetar med aktörer som Skolverket och skolhuvudmän inom ramen för exempelvis uppdragsutbildning, utvärderings- och följeforskning samt praxisnära projekt.

Fakulteten för samhällsvetenskaps samverkansamordnare är Torun Elsrud.

Institutionen för idrottsvetenskap

Mer information om hur du kan samverka med institutionen för idrottsvetenskap kommer inom kort.

Institutionen för pedagogik och lärande

Mer information om hur du kan samverka med institutionen för pedagogik och lärande kommer inom kort.

Institutionen för samhällsstudier

Mer information om hur du kan samverka med institutionen för samhällsstudier kommer inom kort.

Institutionen för socialt arbete

Vi bedriver forskning och undervisning inom områden som är viktiga för det sociala arbetets praktik: social barnavård, barn som anhöriga, ekonomisk utsatthet och överskuldsättning, våld i nära relationer, migration och integration, missbruksvårs, äldre- och handikappomsorg, arbetsmarknadsfrågor, handledning, juridik och utvärdering. VI erbjuder även kurser som ska stödja introduktionen för nyanställda socionomer.

Vid behov av kompetensutveckling kan vi tillsammans diskutera poänggivande kurser, enstaka föreläsningar med mer efter era önskemål och behov.

Kompetensutveckling kan även ske genom att ta en master i socialt arbete. På masterprogrammet läses kurser i socialt arbete, vetenskaplig metod och teori på avancerad nivå. Som masterstudent skriver du också ett självständigt vetenskapligt arbete med möjlighet att fördjupa dig inom det område som är mest angeläget för det yrkesliv och verksamhetsområde som du arbetar i.

Vi erbjuder även kurser i:

 • familjeterapi (steg 1)
 • handledningens metodik I och II (avancerad nivå)

Låt oss hjälpa till med introduktionen av nyanställda!

Kraven på det sociala arbetet växer liksom efterfrågan på socionomer. Allt fler arbetsgivare behöver välutbildad personal samtidigt som arbetsvillkoren blir allt tuffare. Konsekvenserna blir att det kan vara svårt att behålla personal och att få dem att stanna kvar inom socialtjänsten. Tillsammans med olika kommuner har vi därför tagit fram två uppdragskurser som kan hjälpa upp situationen:

 • Mentorsutbildning som riktas mot personal som vill skaffa sig såväl teoretiska som praktiska verktyg för att kunna stödja nyanställda socionomer i deras personliga- och professionella utveckling. Kursen ges från hösten 2016.
 • Avancerad professionell introduktion (API) – en s.k. traineekurs för nyanställda. Kursen innehåller teoretiska och reflekterande moment och ska underlätta övergången från studier till yrkesliv. Kursen ges från våren 2017.

Båda uppdragskurserna är på 7,5 hp och ges på avancerad nivå. En uppdragskurs innebär att en kommun köper plats på kursen för sina anställda (både befintlig personal och nyanställda socionomer). Kurserna går på kvartsfart, de kan innehålla internat och genomförs i nära samarbete med verksamheterna. För att kunna delta på respektive kurs måste arbetsgivare avsätta tid och resurser för kursdeltagaren. Kontakta oss för mer information.

Avancerad Professionell Introduktion, 7,5 hp

Avancerad professionell introduktion är en uppdragskurs på avancerad nivå som syftar till att stödja nyutexaminerade socionomers introduktion till arbetslivet.

Utifrån fallbeskrivningar ska kursdeltagarna analysera hur de arbetar och hur den egna personen och omgivningen påverkar yrkesutövningen.

Centralt är

 • kursdeltagarnas förståelse och handlingar i arbetet
 • professionalitet, evidensbaserad praktik
 • arbetsmiljö och arbetsförhållanden
 • strukturer och samhällstrender

Kursen ska bidra till personlig och professionell utveckling och främja förmågan att medverka i förändring på arbetsplatsen.

Institutionen för statsvetenskap

Samhällsutvecklingen ställer krav på kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Institutionen frö statsvetenskap erbjuder kompetensutvecklande kurser som kommer främja er verksamhet.

Vi arrangerar såväl enstaka föreläsningar, kompetensutvecklingsdagar samt längre fortbildningar. Vi skräddarsyr kurser och inehåll efter era behov och önskemål. Inom områden som kommunal demokrati och offentlig förvaltning, omvärldsanalys, välfärd och integration, intressekonflikter och korruption erbjuder vi kompetensutveckling på era villkor.

Exempel på forskningsområden som kan vara intressanta för kompetensutveckling:

Offentlig förvaltning

I centrum står politiska beslutsprocesser, maktutövning och politikens genomförande. Vilka framtidsutmaningar står den svenska förvaltningsmodellen inför?

Omvärldsanalys - Sverige och EU

Här diskuteras hur samhället har förändrats med en ökande europeisering och intesifierat samarbete inom EU. Hur ser samspelet ut mellan aktörer och institutioner på den lokala, nationella och europeiska arenan?

Intressekonflikt och korruption i offentlig sektor

Fokus ligger på den felaktiga föreställningen att korruption inte förekommer i det svenska samhället. Vad utgör intressekonflikter och korruption? Hur uppstår korruption i lokala sammanhang samt hur kan organisationer arbeta för att motverka detta?

Institutionen för didaktik och lärares praktik

Samhällsutvecklingen ställer krav på kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Institutionen för didaktik och lärares praktik erbjuder kompetensutvecklande kurser som kommer främja er verksamhet.

Vi arrangerar enstaka föreläsningar, kompetensutvecklingsdagar, längre fortbildningar samt poänggivande utbildningar. Vi skräddarsyr kurser och innehåll efter era behov och önskemål. Vi erbjuder kompetensutveckling på era villkor!

Exempel på områden där institutionen bedriver forskning och samverkan med det omgivande samhället:

 • skolutveckling och skolförbättring
 • skola och utbildning på vetenskaplig grund
 • förstelärarreformen
 • samverkan mellan förskola och skola
 • forskningsbasering av lärarutbildningen
 • kartläggning av forskningsresultat
 • förändringsarbete och förbättringsarbete
 • systematiskt kvalitetsarbete inom förskola, skola och utbildning
 • ledarskapsutveckling
 • värdebaserat ledarskap
 • evidensbegreppet i samhällsvetenskaplig kontext
 • verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen
 • förskolelyft och lärarlyft

Fakulteten för teknik