folk lyssnar

Projektet SPETS

SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan) ska bidra till att öka de 16 medverkande lärosätenas förmåga att på ett strukturerat, målinriktat och kommunikativt sätt skapa långsiktiga och värdefulla relationer med strategiskt viktiga, utvalda externa aktörer, vilket på sikt skapar högre kvalitet och relevans i utbildning och forskning.

Varför SPETS?

Allt fler lärosäten väljer att ingå långsiktiga strategiska partnerskap med aktörer utanför högskolesektorn. Sådana partnerskap är ömsesidigt värdeskapande och stödjer lärosätenas visioner. Samtidigt har de potential att starkt bidra till lärosätenas differentiering och attraktionskraft, vilket också ökar Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning och utbildning. Projektet SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan), som medfinansieras av Vinnova, syftar till att vidareutveckla metoder och kunskap om att arbeta med långsiktiga partnerskap med organisationer utanför akademin. Linnéuniversitetet leder detta omfattande nationella utvecklingsarbete, där 16 lärosäten av olika karaktär och storlek medverkar.

Projektet ska bidra till:

  • ökad kvalitet i etablerade och nya strategiska partnerskap
  • vidareutvecklade arbetssätt/metoder/verktyg
  • ökad medvetenhet om rollfördelning och framgångsfaktorer
  • intern och extern förankring
  • ömsesidigt långsiktigt lärande

Vad är ett strategiskt partnerskap?

Ett strategiskt partnerskap innebär en kontinuerlig samverkan med samma partner, som stärker förutsättningarna för en djup kunskap om den andra partens verksamhet, skapar ett ömsesidigt förtroende och leder till olika former av samproduktion. Strukturerade långsiktiga strategiska partnerskap främjar samverkan i olika kontexter med såväl storföretag som små och medelstora företag samt offentlig och ideell verksamhet.

Strategiskt partnerskap kan bidra till ökad attraktionskraft

Forskningsfinansiärer förväntar sig allt oftare nyttiggörande av forskning, vilket på många sätt kan underlättas genom strategiska partnerskap. Även utbildningarna gynnas av strategiska partnerskap genom att partnerskapen minskar avstånden mellan studenter och framtida arbetsgivare. Strategiska partnerskap ska vara ömsesidigt värdeskapande, och har potential att starkt bidra till lärosätenas differentiering och attraktionskraft, vilket också ökar Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning och utbildning. Strategiska partnerskap bidrar till ökad kännedom om pågående trender och drivkrafter i omvärlden.