Han med vatten i vattenglas

Vatten som livsmedel

Region Kronoberg finansierar en förstudie med 250 000 kr för ett regionalt forskningscenter kring hållbar vattenförsörjning i södra Sverige

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men rent vatten används även för bevattningsändamål, i avloppssystem och inom industrin. Våra samlade vattenresurser ger dessutom ekosystemtjänster i form av fiske och rekreationsvärde. Trots att Sverige är ett mycket vattenrikt land sett ur ett internationellt perspektiv har vattenbrist uppstått i flera delar av landet under senare år.

Under pågående och ökande klimatförändringar förutspås ett mer variabelt klimat med högre frekvens av översvämningar och torka. Översvämningar ökar risken för kontaminering av vattnet av bland annat miljögifter och torka kan leda till mobilisering av metallföreningar och ökande koncentrationer av giftiga ämnen.

Förstudien kommer att beskriva vilken kunskap som i dagsläget finns vad gäller vattenuttag för en hållbar vattenförsörjning i södra Sverige med en utblick i Europa. Bolmen används som konkret exempel med de olika intressen kring vatten som idag ges uttryck i Bolmen-området. I förstudien kommer behov av kompetens och finansiering för ett regionalt forskningscenter med fokus på hållbar framtida vattenförsörjning att presenteras.

Projektet samlar en grupp forskare med bred erfarenhet av olika aspekter för hållbar vattenförsörjning exempelvis vattenrening, vatten som livsmedel, riskbedömning vid spridning av gifter och sjukdomar samt vattnets ekologi.

Gruppen leds av Samuel Hylander Email: samuel.hylander@lnu.se