Han med vatten i vattenglas

Vatten som livsmedel

Region Kronoberg har finansierat en förstudie med 250 000 kr för ett regionalt forskningscenter kring hållbar vattenförsörjning i södra Sverige.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men rent vatten används även för bevattningsändamål, i avloppssystem och inom industrin. Våra samlade vattenresurser ger dessutom ekosystemtjänster i form av fiske och rekreationsvärde. Trots att Sverige är ett mycket vattenrikt land sett ur ett internationellt perspektiv har vattenbrist uppstått i flera delar av landet under senare år.

Under pågående och ökande klimatförändringar förutspås ett mer variabelt klimat med högre frekvens av översvämningar och torka. Översvämningar ökar risken för kontaminering av vattnet av bland annat miljögifter och torka kan leda till mobilisering av metallföreningar och ökande koncentrationer av giftiga ämnen.

Förstudien beskriver vilken kunskap som i dagsläget finns vad gäller vattenuttag för en hållbar vattenförsörjning i södra Sverige med en utblick i Europa. Bolmen används som konkret exempel med de olika intressen kring vatten som idag ges uttryck i Bolmen-området. Förstudien listar behov av kompetens och finansiering för ett regionalt forskningscenter med fokus på hållbar framtida vattenförsörjning att presenteras. Inom ramen för förstudien har även två workshops genomförts och på sikt planeras fler aktiviteter.

Läs förstudien här

Är du intresserad att samarbeta med oss i frågor om vatten?

Kontaktpersoner:

Jarone Pinhassi, ledare Kunskapsmiljö Vatten

Valdete Hashani, samverkansrådgivare, valdete.hashani@lnu.se