Palliativt centrum för samskapad vård

Vi bedriver utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning inom palliativ vård. Vi fokusera att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare.

Palliativt centrum för samskapad vård bildades 1 januari 2013 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner.

Syfte

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvalitet under den tid som en person har kvar i livet, oavsett ålder och diagnos, utan att varken förkorta eller förlänga livet.

Vision

Vår vision är att alla patienter med livshotande sjukdomar och deras närstående ska uppleva en god palliativ vård. Patienter och närstående ska uppleva att de får stöd samt att närstående får stöd efter dödstillfället.

Mål

Målet är att all personal ska vara välutbildad för att tillsammans med patienter och närstående skapa en välfungerande palliativ vård. Vården ska utvecklas så att dessa parter tillsammans med forskare tillämpar så kallad evidensbaserad vård i ett kontinuerligt, integrativt lärande. På detta sätt stärks patienters och närståendes inflytande och delaktighet i vården och ökar vårdkvaliteten.

Verksamhetsområden

Aktuellt

Nyhetsnotiser

Organisation