Palliativt centrum för samskapad vård

Vi bedriver utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning inom palliativ vård. Vårt mål är att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare.

Palliativt centrum för samskapad vård bildades 1 januari 2013 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner.

Palliativ vård syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet och värdighet under den tid som en person har kvar i livet, oavsett ålder och diagnos, utan att varken förkorta eller förlänga livet. Vår strävan är att alla patienter ska uppleva en god palliativ vård, ett gott döende och en god död, samt att närstående upplever att de får tillräckligt stöd före och efter dödstillfället.

Målet är att all personal ska vara välutbildad för att tillsammans med patienter och närstående skapa en välfungerande palliativ vård. Vården ska utvecklas så att dessa parter tillsammans med forskare tillämpar så kallad evidensbaserad vård i ett kontinuerligt, integrativt lärande. På detta sätt stärks patienters och närståendes inflytande och delaktighet i vården och ökar vårdkvaliteten.

Vår forskning

Temat för vår forskning är ”Att leva ett värdigt liv – möjligheter och hinder i palliativ vård”.

Centrumet ska fokusera på kliniknära forskning i samverkan mellan akademi och den kliniska verksamheten. Vi ska även verka för en snar omsättning av forskningsresultaten i vården. Därför präglas vår forskning av en ambition att använda metoder som möjliggör parallell datainsamling och implementering, t ex i form av aktionsforskning, så att resultaten snabbt kan komma patienter, närstående och personal tillgodo.

I dagsläget präglas forskningen av en vårdvetenskaplig ansats och teorigrund. Vi vill dock verka för en mer mångvetenskaplig forskning, t ex med ämnen som medi­cin, psykologi och socialt arbete.

Exempel på forskningsprojekt:

 • Beskriva och utforska innebörder av att kunna leva ett värdigt liv, vad som karakteriserar en värdig vård, samt värdighetsbevarande vårdhandlingar utifrån ett patient-, närstående-, familje- och personalperspektiv.
 • Identifiera möjligheter och hinder för att kunna leva ett värdigt liv relaterat till vård­plats.
 • Generera grundad teori om hur patienter och närstående kan leva ett värdigt liv, samt hur personal kan ge en värdig vård.
 • Uvärdera värdig vård baserat på resultaten av ovanstående punkter inom kommuner och region.

Måltidsmiljöer på särskilda boenden

Tillsammans med Omsorgsförvaltningen i Kalmar bedriver Palliativt Centrum ett projekt med fokus på måltidsmiljöer i ett särskilt boende på Vänskapens väg. Syftet med projektet är att utveckla miljöerna så att de vårdande aspekterna bättre tas tillvara genom att verksamhetens värdegrund erfars och synliggörs i de olika måltidssituationerna. Utifrån forskning och kliniska erfarenheter vet vi att det finns en mycket hög risk för undernäring hos äldre personer i särskilda boenden, vilket i sin tur medför allvarliga konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Detta är särskilt påtagligt för personer som lever med en demenssjukdom. Utöver näringsaspekterna så vet vi också att mat och måltider har en viktig betydelse för människors personliga och sociala identitet. Att skapa optimala miljöer där olika behov tillgodoses genom att utgå från ett helhetstänkande kring måltidssituationer framstår på så sätt som mycket viktigt för att uppnå god vård och omsorg.

 

Utbildning

Vi har gått igenom universitetets utbud av program och kurser inom området och deras innehåll. Dessutom har vi planerat, påbörjat eller genomfört följande aktiviteter:

 • Undervisning i palliativ vård inkluderas och utvecklas i Sjuksköterskeprogrammets olika kurser och i kurser på avancerad nivå.
 • Den valbara, nätbaserade kursen i palliativ vård har utvecklats. På lång sikt kan den göras obligatorisk inom Sjuksköterskeprogrammet.
 • En kurs på forskarutbildningsnivå med fokus på fenomen i palliativ vård har startats.
 • En gemensam utbildning för kontaktsjuksköterskor från Region Kronoberg och landstingen i Kalmar, Blekinge och Halland har startats.
 • En utbildningsdag med inriktning mot palliativ vård har anordnas för studenter, handledare och lärare.
 • Vi kommer att undersöka om, och i så fall hur, undersköterskor i sin utbildning men även som färdigutbildade bör få särskilt inriktade utbildningsinsatser om palliativ vård.

Klinisk utveckling

Huvuddelen av den kliniska utvecklingen görs i en samskapad utbildningsinsats i palliativ vård till all personal i Region Kronoberg och länets åtta kommuner. En övervägande del av dessa insatser görs i form av s.k. "Tematräffar i palliativ vård och omsorg", men även som riktade föreläsningar och seminarier. Dessa utbildnings- insatser förväntas leda till olika förbättringsarbeten i den kliniska verksamheten.

Tematräffar i palliativ vård och omsorg är ett utbildningskoncept bestående av tematräffar, med material som baseras på forskning och nationella dokument för palliativ vård. Tematräffarna erbjuder tid för reflektion och möjlighet att genomföra förbättringsarbeten i samband med utbildningen. Teman som diskuteras är Palliativt förhållningssätt, Närstående, Existensen och döendet, Symtomlindring samt Samskapad och värdig vård. Personal med olika professioner träffas i mindre grupper på 8-12 personer, 5 gånger á 2 timmar under ett halvår. Tematräffarna leds av en eller två tematräffsledare vars främsta uppgift är att initiera och fördjupa deltagarnas reflektioner över vad palliativ vård är och hur de inom sina verksamheter bedriver palliativ vård. Hittills har över 1 800 personer genomfört denna utbildningsinsats i Kronobergs län.

Genom att t ex beforska tematräffarnas genomförande och betydelse för vården kan en hållbar struktur för utveckling och forskning bli en realitet inom vård och omsorg. En omfattande coachningsverksamhet har också vuxit fram inom centrumet för att stödja tematräffsledare.

Mer information om tematräffarna finner du här. Tematräffar

Tematräffar i palliativ vård och omsorg finns registrerade på Licensbanken.se

 

Medarbetare

Centrumledning

 • Anna Sandgren, docent, verksamhetsledare, Linnéuniversitetet
 • Helene Reimertz, överläkare, utvecklingsledare, Region Kronberg

Strategiråd

 • Martin Hansson, förvaltningschef, Tingsrydskommun
 • Per Enarsson, prefekt, Linnéuniversitetet
 • Helene Reimertz, överläkare, Region Kronberg
 • Johan Rutgersmark, socialchef, Markarydskommun
 • Anna Sandgren, docent, Linnéuniversitetet
 • Maria Wiltz, Centrumchef, Region Kronoberg

Arbetsgrupp

 • Sara Christoffersson, undersköterska, Region Kronoberg
 • Jenny-Ann Johansson, leg. sjuksköterska, Ljungby Kommun
 • Carina Modéus, onkologläkare och psykiater, Region Kronoberg
 • Sofia Morberg Jämterud, postdoktor, Linnéuniversietet
 • Carina Persson, leg. sjukgymnast, lektor, Linnéuniversitetet
 • Helene Remiertz, leg. läkare, Region Kronoberg
 • Anna Sandgren, docent, Linnéuniversitetet
 • Karin Svensson, leg. sjuksköterska, Lessebo kommun
 • Carina Werkander Harstäde, leg. sjuksköterska, postdoc, Linnéuniversitetet
 • Petronella Hesslind Mowday, leg. sjuksköterska, Växjö Kommun

Ekonomi

 • Unnur Sigurdardottir, ekonom, Linnéuniversitetet