Anders Bremer

Anders Bremer

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Min forskning handlar om etiska problem och vårdetik med hög relevans inom den akuta vården och företrädesvis den prehospitala akutsjukvården. Ett vårdetiskt område av stor betydelse berör närståendes situation vid hjärtstopp och plötslig död. Min forskning berör jämlik och rättvis vård och hur vården kan förebygga orättvis behandling vid akut sjukdom, skada eller ohälsa. Inom ramen för området deltar jag i forskning om hälsa och livskvalitet bland överlevare efter hjärtstopp med fokus på att belysa etiska värderingar kring beslut som rör hjärt-lungräddning (HLR) och livsuppehållande åtgärder. Merparten av denna forskning bedrivs inom forskargruppen iCARE (innovative Cardiac Arrest REsearch group) där jag är bitr. forskningsledare.

Undervisning

Jag undervisar i ämnet vårdvetenskap, ofta med fokus på vårdetik och vårdande. Dessutom undervisar jag i kvalitativa forskningsmetoder (design, intervjuer, analys etc.). Undervisningen bedriver jag primärt i Linnéuniversitetets specialistsjuksköterskeprogram till ambulanssjuksköterska och akutsjuksköterska men även i forskarutbildningen. Jag är examinator för att antal kurser och handledare för magisterarbeten och är dessutom huvudhandledare och biträdande handledare till interna och externa doktorander.

Forskning

Vårdvetenskapens kärna handlar i grunden om etik. I relation till vården och vårdandet innehåller etiken en rad värden/normer som är accepterade och som ska fungera som "ledstjärnor" för professionellt vårdutövande. För att kunna arbeta mot och uppnå god, rättvis och jämlik vård behövs forskning som ökar kunskapen om vårdpersonalens etiska värderingar och etiska kompetens och hur vårdare kan stödjas i etiskt problemfyllda och ibland svåra beslut. Metoderna för forskningen är olika former av empiriska studier, etiska analyser och interventionsstudier. Mitt blygsamma bidrag i detta omfattande arbete är att leda och delta i forskning om etiska problem i akuta och livsavgörande situationer, vård och stöd i samband med plötslig död, stödformer för vårdpersonalens etiska kompetens samt patienters och närståendes behov av stöd efter hjärtstopp. Ett exempel på den forskning jag bedriver är "EVA-projektet" som handlar om att förebygga orättvis behandling av äldre patienter som drabbas av akut sjukdom, skada eller ohälsa med fokus på autonomifrågor. Projektet startade 2019 och finns beskrivet på CISA:s hemsida.

Jag är även medlem i forskningsnätverket CESAR för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige, som leds av Linköpings universietet, samt i forskningsprojektet "Initialt stöd till efterlevande vid suicid - utveckling av kunskap och en stödmodell i samarbete med berörda medaktörer" som leds av Örebro universitet.

Uppdrag

  • Ordförande för Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för etik inom HLR
  • Sammankallande/ordförande för Svenska hjärt- lungräddningsregistrets nationella referensgrupp för PROM efter hjärtstopp
  • Ledamot i Svenska Hjärt-lungräddningsregistrets arbetsgrupp för PROM
  • Bitr. forskningsledare i iCARE vid Linnéuniversitetet
  • Styrelseledamot i Nordic College of Caring Science (NCCS)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))