Jag är lektor i företagsekonomi med inriktning mot ledarskap och organisation. Min forskning handlar om olika aspekter av ledarskap med inslag av human resource management. Inom detta forskar jag bl.a. om drivkrafter respektive beteenden. Frågor jag försöker besvara inom detta delområde är: Vad är det som driver chefer? Vilka beteenden ger olika drivkrafter upphov till? Hur påverkas ledarstil och beteenden av en chefs personlighet? Ett annat delområde handlar om vilka effekter ledarskapet ger upphov till. Hur påverkar t.ex. olika beteenden och ledarstilar medarbetarnas förutsättningar att göra sitt jobb? Vilka kopplingar finns mellan olika ledarstilar och effektivitet? Min forskning handlar också om vad som behövs för att kunna skapa organisatoriskt långsiktigt hållbara verksamheter. Jag fokuserar då på vad ledarskapet kan och behöver bidra med för att detta ska kunna uppnås. Viktiga frågor är: Hur blir du som chef långsiktigt hållbar? Vad krävs för att du som chef ska kunna utöva ett hållbart chefskap? Forskningen jag bedriver är företrädesvis kvantitativ, dvs. data samlas in genom enkäter och olika beteendemätnings- och personlighetsinstrument för att sedan bearbetas med hjälp av statistisk analys.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))