Anita Mirijamdotter

Anita Mirijamdotter

Professor
Institutionen för informatik Fakulteten för teknik
+46470708635
+46703377524
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Anita Mirijamdotter är professor i informatik vid Linnéuniversitetet sedan 2008. Hon är också ämnesansvarig, vilket innebär övergripande ansvar för informatikämnets akademiska innehåll och utveckling, samt forskningsledare för forskargruppen Information Management. Anitas fokus i undervisning och forskning är organisering för digitala strategier, implementering och utvärdering, metoder och modeller för systemtänkande, kunskapsutbyte och kunskapsdelning i informationsintensiva organisationer samt aktionsforskning i samband med förändringsarbete.

Anitas undervisningserfarenhet är omfattande. Hon har under 25 år vid akademin utvecklat, undervisat och examinerat en mängd kurser på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå och har examinerat närmare 200 examensarbeten. Hon har även erfarenhet av flexibel utbildning i campus- och webbaserade distanskurser som även inkluderar internationella studenter från en mängd olika länder, t ex, Pakistan, Indien, Kina, Egypten, Turkiet, Grekland, Spanien, Tyskland, England och USA. Erfarenheter på forskningsnivå inkluderar handledning av åtta doktorander fram till disputation, varav fem som huvudhandledare. För närvarande handleder Anita fem doktorander, varav två som huvudhandledare. Hon har också fungerat som opponent vid sex disputationer och ledamot i betygsnämnd vid 26 disputationer, både nationellt och internationellt.

Anita har doktorsexamen från Luleå tekniska universitet där hon också haft utökat ansvar i olika befattningar under 20 år varav den sista innan hon lämnade Luleå, var professor och ämnesansvarig. Hon har också vistats utomlands i perioder, under 2000-2001 som post-doc vid Lancaster University, U.K. och under 2009 som gästforskare vid University of Colorado Denver, USA. Hon är för närvarande gästprofessor vid University of Business and Technology,
Faculty of Information Systems, Pristina, Kosovo. Hon har också regelbundna forsknings- och undervisningsutbyten med University of Tirana, Albanien.

Förutom forskning, handledning och undervisning inom ämnet är Anita ledamot i Linnéuniversitetets Rektorsråd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet samt ledamot i Biblioteksstyrelsen. Hon medverkar också i projektet ”Nyttan med utvärdering” som är ett samarbete med företag, intresseorganisationer, kommuner och landsting där användningsfrågan och relationer mellan beställare, genomförare och användare av utvärdering lyfts. Projektet ingår i en framtida plattform vid Linnéuniversitetet kring välfärdsfrågor och leds av professor Verner Denvall, Socialt arbete, professor Göran Petersson, e-Hälsoinstitutet, i samarbete med Anita. 

Under 3 år, 2010-2012, hade Anita uppdrag som pro-dekan vid Fakulteten för Naturvetenskap och Teknik vid Linnéuniversitetets samt ordförande för Nämnden för grund- och avancerad nivå samt för Anställningsnämnden. Därefter fortsatte hon som prefekt vid institutionen för Informatik, också ett treårs-uppdrag 2013-2015. Hon ingick då också Teknikfakultetens ledningsråd samt i Rektors chefsgrupp.

Andra uppdrag som Anita haft under sina år vid akademin är sakkunniggranskare vid ett antal professors- och lektorstillsättningar samt docentutnämningar. Nyligen har hon också fungerat som bedömare för pilotprojekt inom nationell utvärdering av forskarutbildning och som utvärderare av internationella forskningsansökningar och vid kvalitetsvärderingar av utbildningsprogram. Anita har bidragit till ett 70-tal publikationer, varit huvudtalare vid fem internationella konferenser, har regelbundna uppdrag i programkommittéer samt som redaktör och granskare för konferens- och tidskriftspublikationer. Hon har deltagit i anordnandet av internationella konferenser, den senaste i Växjö 9-11 september 2015, The 18th annual International Research Conference Dilemmas for Human Services 2015: Organizing, Designing and Managing. Konferensen delfinansierades av Riksbankens Jubileumsfond och Markus Wallenberg Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete.

Anita har också erhållit externfinansiering av KK-stiftelsen och PostNord för forskningssatsning inom Informationslogistik. Detta projekt har resulterat i rekrytering av professor och därefter ett tvärvetenskapligt forskningscenter, GBC. Annan finansiering har erhållits av Forskarskolan Management och IT för delfinansiering av sex doktorander.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))