Anna Augustsson

Anna Augustsson

Docent
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43004, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i miljövetenskap, med inriktning mot miljögeokemi och miljöriskanalys. Framför allt intresserar jag mig för hur olika metallföroreningar sprids i miljön och hur människor exponeras för sådana föroreningar. Denna typ av frågeställningar svarar vi i min grupp på genom att kombinera kemiska analyser av mark, vatten och biota med olika spridnings- och exponeringsmodeller. Vid sidan av undervisning och forskning arbetar jag som biträdande prefekt, bland annat med planering och kvalitetsuppföljning av institutionens utbildningsutbud.

Undervisning

Jag undervisar framförallt på de kurser vi har inom miljökemi, miljöriskanalys och riskhantering av förorenade områden. Dessutom handleder jag examens- och projektarbeten på grundnivå och avancerad nivå.

Forskning

Ibland kan man undra om vi människor – av släktet Homo och med det anspråksfulla artnamnet Sapiens – någonsin ska börja tänka efter före. Man behöver knappast vara miljökemist för att kunna räkna upp ett antal exempel på ämnen som vi människor börjat använda i stor skala innan vi insett att dessa ämnen gör skada i naturen och på oss själva. Min vision som forskare är att kunna bidra till minskade risker med föroreningar i miljön, genom kunskap om hur dessa ämnen beter sig och förståelse för hur deras skadliga effekter kan hanteras. I min forskargrupp studerar vi bland annat:

  • spridning av metallföroreningar från gamla glasbruksområden i Småland;
  • överföring av metallföroreningar till grönsaker i urbana miljöer;
  • hur man med hjälp av biokol kan minska läckaget av metallföroreningar och näringsämnen;
  • miljö- och hälsorisker kopplade till så kallade TCE-element, och;
  • betydelsen av fiskkonsumption för människors exponering för PFAS-ämnen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))